ติดต่อ

ติดต่อสอบถาม:

ที่อยู่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

อีเมล :    grad@ssru.ac.th

เบอร์โทร : (+66)2 1601174-75

โทรสาร : (+66)2 160 1177

บทความตีพิมพ์ที่ผ่านมา

รายงานการประชุมวิชาการการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติ และนานาชาติ (Proceeding Online)

รายงานการประชุมวิชาการการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติ(Proceeding Online)

วิธีค้นหา proceeding online

ข้อมูลการประชุมวิชาการ การเสนอผลงานวิจัยระดับขาติ ครั้งที่ 6 วันที่ 6 กันยายน 2566

ข้อมูลการประชุมวิชาการ การเสนอผลงานวิจัยระดับขาติ ครั้งที่ 5 วันที่ 3 เมษายน 2566

ข้อมูลการประชุมวิชาการ การเสนอผลงานวิจัยระดับขาติ ครั้งที่ 4 วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ข้อมูลการประชุมวิชาการ การเสนอผลงานวิจัยระดับขาติ ครั้งที่ 3 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562

ข้อมูลการประชุมวิชาการ 15th National & Internaitonal Conference: March 21, 2022

ข้อมูลการประชุมวิชาการ 14th National & Internaitonal Conference: August 18, 2021

ข้อมูลการประชุมวิชาการ 12th National & Internaitonal Conference: January 15, 2021

ข้อมูลการประชุมวิชาการ 11th National & Internaitonal Conference: March 11, 2020

ข้อมูลการประชุมวิชาการ 10th National & Internaitonal Conference: March 29, 2019

ข้อมูลการประชุมวิชาการการเสนอผลงานวิจัยระดับขาติ ครั้งที่ 2 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

ภาพบรรยากาศการประชุมวิชาการการเสนอผลงานวิจัยระดับขาติ ครั้งที่ 3 Graduate School Conference 2019

ภาพบรรยากาศการประชุมวิชาการการเสนอผลงานวิจัย ระดับขาติและนานาชาติ ครั้งที่ 10

ภาพบรรยากาศการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 Graduate School Conference 2018