ติดต่อ

ติดต่อสอบถาม:

ที่อยู่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

อีเมล :    grad@ssru.ac.th

เบอร์โทร : (+66)2 1601174-75

โทรสาร : (+66)2 160 1177

บทความตีพิมพ์ที่ผ่านมา

รายงานการประชุมวิชาการการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติ และนานาชาติ (Proceeding Online)

รายงานการประชุมวิชาการการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติ(Proceeding Online)

วิธีค้นหา proceeding online

ข้อมูลการประชุมวิชาการการเสนอผลงานวิจัยระดับขาติ ครั้งที่ 5

ข้อมูลการประชุมวิชาการการเสนอผลงานวิจัยระดับขาติ ครั้งที่ 4

ข้อมูลการประชุมวิชาการการเสนอผลงานวิจัยระดับขาติ ครั้งที่ 3

ข้อมูลการประชุมวิชาการการเสนอผลงานวิจัย ระดับขาติและนานาชาติ ครั้งที่ 15

ข้อมูลการประชุมวิชาการการเสนอผลงานวิจัย ระดับขาติและนานาชาติ ครั้งที่ 14

ข้อมูลการประชุมวิชาการการเสนอผลงานวิจัย ระดับขาติและนานาชาติ ครั้งที่ 12

ข้อมูลการประชุมวิชาการการเสนอผลงานวิจัย ระดับขาติและนานาชาติ ครั้งที่ 11

ข้อมูลการประชุมวิชาการการเสนอผลงานวิจัย ระดับขาติและนานาชาติ ครั้งที่ 10

ข้อมูลการประชุมวิชาการการเสนอผลงานวิจัยระดับขาติ ครั้งที่ 2

ภาพบรรยากาศการประชุมวิชาการการเสนอผลงานวิจัยระดับขาติ ครั้งที่ 3 Graduate School Conference 2019

ภาพบรรยากาศการประชุมวิชาการการเสนอผลงานวิจัย ระดับขาติและนานาชาติ ครั้งที่ 10

ภาพบรรยากาศการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 Graduate School Conference 2018