ติดต่อ

ติดต่อสอบถาม:

ที่อยู่ : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

อีเมล :    grad@ssru.ac.th

เบอร์โทร : (+66)2 1601174-75

โทรสาร : (+66)2 160 1177

สถานะผลงาน

No. Title / Author Type File Upload Payment Approving
1 Motivational Factors and Intended Effort for Asian Students Learning LOTEs   /  Luoling Yang interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อยู่ระหว่างพิจารณา
2 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เฉพาะกิจเพื่อให้แนวทางการดูแลผู้สูงอายุ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ   /  ดลฤดี ศรีมันตะ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อยู่ระหว่างพิจารณา
3 ประสิทธิผลของการใส่รองเท้าบรรเทาอาการชาเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน   /  ภัชรินทร์ กลั่นคูวัฒน์ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อยู่ระหว่างพิจารณา
4 The Aesthetic Significance of the Ballet "Red Detachment of Women" and the Female Ideology   /  Lina Lyu interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อยู่ระหว่างพิจารณา
5 การศึกษาจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรคของแหล่งท่องเที่ยวชุมชนใน อ.บางเลน จ.นครปฐม เพื่อการออกแบบการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนในรูปแบบใหม่   /  ธวัช เลาหอรุโณทัย thaioral yes รอแจ้งโอนเงิน อยู่ระหว่างพิจารณา
6 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าเรียนหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรีของศิษย์การบินโรงเรียนการบินกรุงเทพ (BAC)   /  ณัฐชา พูนผล thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อยู่ระหว่างพิจารณา
7 การเสริมสร้างทักษะคณิตศาสตร์พื้นฐานสำหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้นิทานสื่อประสม   /  เพชรดี โสภาพร thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อยู่ระหว่างพิจารณา
8 Application and Research of Chinese Traditional Elements in Hotel Brand Image VI Design   /  HENG CHEN interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อยู่ระหว่างพิจารณา
9 Protection and inheritance of Guangxi Dong traditional Architecture   /  Junhao Lu interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อยู่ระหว่างพิจารณา
10 Research on old building reconstruction based on urban renewal   /  Junyao Li interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อยู่ระหว่างพิจารณา
11 Open balcony design based on biophilic theory   /  Yongbo Liu interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อยู่ระหว่างพิจารณา
12 ภาพสะท้อนของแรงจูงใจผ่าน TikTok (Douyin) และ Instargram Story: การวิเคราะห์เนื้อหาและการศึกษาเปรียบเทียบของผู้ใช้ใน Gen Z ทั้งคนจีนและคนไทย   /  Xian Ying thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อยู่ระหว่างพิจารณา
13 การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคในช่วงโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อร้านอาหารตามสั่งในเขตลำลูกกาอย่างไร   /  จักรภัทร เตียวสุรัตน์กุล yes ยืนยันการโอนเงิน อยู่ระหว่างพิจารณา
14 Text Analysis of Chinese Dance Culture Ecology Research   /  Lichao Liu interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อยู่ระหว่างพิจารณา
15 การคิดเชิงตรรกะและการนำเสนอทางศิลปะ: บทวิเคราะห์นาฏศิลป์เรื่องเล่าจากมุมมองการสื่อสาร "5W"   /  Xiaobiao Liu interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อยู่ระหว่างพิจารณา
16 พื้นที่จังหวัดนครปฐมกับแนวทางการบริหารนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมในระดับท้องถิ่น   /  วันวิสาข์ นาถนิติวิทยา thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อยู่ระหว่างพิจารณา
17 Traditionalized Intangible Cultural Heritage Performance -Reflection on the field investigation of Changsha Huaguxi   /  Lingdan Wang interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อยู่ระหว่างพิจารณา
18 The Evolution Mechanism of Chinese Opera Performance Forms-Taking Qian Opera as an Example   /  Dandan Sun interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อยู่ระหว่างพิจารณา
19 ศึกษารูปแบบการรักษาโรคลมปะกังด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย   /  เนตรนภา ย่องหิ้น thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อยู่ระหว่างพิจารณา
20 ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการสั่งอาหารผ่านแอพพลิเคชั่นออนไลน์ในโทรศัพท์ของผู้บริโภคใน ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร   /  ปุณิกา โทพิลา thaioral yes รอแจ้งโอนเงิน อยู่ระหว่างพิจารณา
21 Determinants of Intention to Play Mobile Games in Thailand   /  พัชร ผ่องเจริญกุล interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อยู่ระหว่างพิจารณา
22 ความรู้ความเข้าใจในการเสียภาษีป้ายของผู้ประกอบการในเขตเทศบาลนครสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา   /  ศรัณยา อิสรรักษ์ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อยู่ระหว่างพิจารณา
23 แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดชัยภูมิ   /  ไตรเทพ ประสานชาติ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อยู่ระหว่างพิจารณา
24 Effect of rice flour and cassava flour blended with soy protein isolate on low moisture extrusion for development to textured vegetable protein   /  ทองกร พลอยเพชรา interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อยู่ระหว่างพิจารณา
25 นวัตกรรมทางการตลาดกับประสิทธิภาพการส่งออก   /  กิตติพัฒน์ บัวเล็ก interoral yes รอแจ้งโอนเงิน อยู่ระหว่างพิจารณา
26 กระบวนการประยุกต์เส้นใยสับปะรดสู่แนวทางการออกแบบผลิตภัณฑ์   /  ณัฐพล จิตร์จักรกล thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อยู่ระหว่างพิจารณา
27 join and listen   /  Zhiyong Cao listen yes แจ้งโอนเงินแล้ว อยู่ระหว่างพิจารณา
28 A Portrayal Of Female Characters In Chinese TV Series And Its Impact On Audiences Identification A Case Study Of Heroes In Harm Way   /  Yaqi Cui interoral yes รอแจ้งโอนเงิน อยู่ระหว่างพิจารณา
29 แพลตฟอร์มการกู้ยืมระหว่างบุคคลกับบุคคลผ่านช่องทางออนไลน์จากข้อมูลทางเลือกแบบทดสอบบุคลิกภาพและแบบประเมินเจตคติต่อเงิน   /  รังรองรัตน์ อินทร์พยุง thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อยู่ระหว่างพิจารณา
30 ปัจจัยกำหนดราคาเหรียญโดชคอยน์   /  ประศาสน์ นิยม thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อยู่ระหว่างพิจารณา
31 ระบบสารสนเทศ แรงจูงใจและสุขอนามัย และการฝึกอบรม ส่งผลต่อประสิทธิผลการทำงานของพนักงานช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ในกลุ่มบริษัท นทลิน   /  อนันต์ ปานเปี่ยม thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อยู่ระหว่างพิจารณา
32 การศึกษาโครงสร้างองค์กร บรรยากาศในการทำงาน และเพื่อนร่วมงานที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของหน่วยงานแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร   /  สงวนศักดิ์ จ๊ะสุนา thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อยู่ระหว่างพิจารณา
33 การศึกษามาตรการและความปลอดภัย คุณภาพการให้บริการ และส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อกระบวนการการตัดสินใจใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ำภายใต้สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)   /  ลลิตาภรณ์ คำแจ่ม thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อยู่ระหว่างพิจารณา
34 การศึกษาด้านการรักษาความปลอดภัย ด้านการรักษาระยะเวลาและความรวดเร็ว และด้านการรักษาความรับผิดชอบการบริการ ที่ส่งผลต่อความไว้วางใจของกลุ่มธุรกิจขนส่ง Logistic ไทยในช่วงวิกฤติโควิด 19   /  ปรํษฐา กวางคีรี thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อยู่ระหว่างพิจารณา
35 บทความวิจัย ปัจจัยด้านภาวะผู้นำ แรงจูงใจ และสภาพแวดล้อม ส่งผลต่อความผูกพันองค์กรของพนักงานกลุ่มบริษัทนทลิน   /  เสกสรรค์ ดุมแก้ว thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อยู่ระหว่างพิจารณา
36 กระบวนการทำงาน ความเสี่ยงองค์กร และแรงจูงใจส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเอกชนที่เป็นห้างสรรพสินค้าช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิค - 19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร   /  สิทธินนท์ ชาคำ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อยู่ระหว่างพิจารณา
37 การศึกษาวัฒนธรรมองค์กร แรงจูงใจในการทำงาน และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ที่มีผลต่อ ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานในระดับปฏิบัติการของอุตสาหกรรมบริการในกรุงเทพมหานคร   /  วัฒนชัย ไชยอำพร thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อยู่ระหว่างพิจารณา
38 อิทธิพลของกระบวนการทำงาน การติดต่อสื่อสาร และวัฒนธรรมองค์กรที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานธนาคารพาณิชย์ไทยสำนักงานใหญ่แห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร   /  ธนพนธ์ กอบเกื้อ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อยู่ระหว่างพิจารณา
39 โครงสร้างคำประสานภาษาอังกฤษในโฆษณามือถือออนไลน์   /  หัสวรรษ สุวรรณพันธ์ thaioral yes รอแจ้งโอนเงิน อยู่ระหว่างพิจารณา
40 ปัจจัยที่ใช้สร้างคำใหม่และมีผลในการแปลงชนิดของคำในโฆษณากระเป๋าถือออนไลน์   /  พัชริดา รอดโพธิ์ทอง thaioral yes รอแจ้งโอนเงิน อยู่ระหว่างพิจารณา
41 English Participles Used in Online Skincare Advertisements   /  ปณชัย สุขยืด thaioral yes รอแจ้งโอนเงิน อยู่ระหว่างพิจารณา
42 English Collocations Used in Companies’ Core Values   /  พีระนนท์ มีชะนะ thaioral yes รอแจ้งโอนเงิน อยู่ระหว่างพิจารณา
43 กริยาช่วยภาษาอังกฤษในสื่อแนวคิดการตลาดตอนที่1-108   /  สุธิตา ประสาทศรี thaioral yes รอแจ้งโอนเงิน อยู่ระหว่างพิจารณา

Grand Total 43 Paper.