ติดต่อ

ติดต่อสอบถาม:

ที่อยู่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

อีเมล :    grad@ssru.ac.th

เบอร์โทร : (+66)2 1601174-75

โทรสาร : (+66)2 160 1177

สถานะผลงาน

No. Title / Author Type File Upload Payment Approving
1 แนวทางการเพิ่มยอดสินเชื่อไทรทองส่วนบุคคล กรณีไม่ใช้บุคคลค้ำประกัน (Clean Loan) กรณีศึกษา ธนาคารออมสินเขตศิริราช   /  สุหัชชา กมลศิลป์ thaioral yes รอแจ้งโอนเงิน อยู่ระหว่างการพิจารณา
2 การพัฒนาเอกสารประกอบการสอน รายวิชานโยบายสาธารณะและการวางแผน สำหรับนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยชุมชนน่าน   /  ผุสดี สายวงศ์ thaioral yes รอแจ้งโอนเงิน อยู่ระหว่างการพิจารณา
3 ศึกษาประสิทธิภาพในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายใต้ พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2   /  ชวนากร อัครกฤดาวงศ์ thaioral yes รอแจ้งโอนเงิน อยู่ระหว่างการพิจารณา
4 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ของคนวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร   /  ยุพิน ทัศน์จันดา thaioral yes รอแจ้งโอนเงิน อยู่ระหว่างการพิจารณา

Grand Total 4 Paper.