ติดต่อ

ติดต่อสอบถาม:

ที่อยู่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

อีเมล :    grad@ssru.ac.th

เบอร์โทร : (+66)2 1601174-75

โทรสาร : (+66)2 160 1177

สถานะผลงาน

No. Title / Author Type File Upload Payment Approving
1 การวิจัยการขับร้องเพลงพื้นบ้านมู่ต้งจากมุมมองของอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม   /  Yonghong Gong interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อยู่ระหว่างการพิจารณา
2 ภาพสะท้อนการปลูกฝังการรับรู้ด้านสุนทรียศาสตร์ในการสอนบัลเล่ต์   /  Jingya Chen interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อยู่ระหว่างการพิจารณา
3 สถานการณ์ปัจจุบัน ภาพสะท้อน และมาตรการรับมือการพัฒนานาฏศิลป์พื้นบ้านหลิ่งหนานจากมุมมองของนิเวศวิทยาวัฒนธรรม   /  Weiyu Liu interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อยู่ระหว่างการพิจารณา
4 การพัฒนาเทคโนโลยีดนตรีคอมพิวเตอร์ในเพลงพื้นบ้านกวางสี   /  Xinghong Pan interoral yes แจ้งโอนเงินแล้ว อยู่ระหว่างการพิจารณา
5 การทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับ “ซือจิง”   /  Xiang Li interoral yes แจ้งโอนเงินแล้ว อยู่ระหว่างการพิจารณา
6 การทบทวนการศึกษาวัฒนธรรมการเต้นรำของทางเดินแห่งชาติ "ทิเบตเชียงยี่"   /  Xinxin Lan interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อยู่ระหว่างการพิจารณา
7 การวิจัยกลยุทธ์การสืบทอดประเภทละครท้องถิ่น - ยกตัวอย่างโอเปร่าบาหลิงในหูหนาน   /  Xia Gao interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อยู่ระหว่างการพิจารณา
8 การเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในการจัดบริการสาธารณะและการรับบริการของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และปีงบประมาณ พ.ศ.2565   /  พรชัย ลิขิตธรรมโรจน์ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อยู่ระหว่างการพิจารณา
9 ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเรือเพื่อการท่องเที่ยวโฮมสเตย์บ้านเดียม จังหวัดอุดรธานี   /  วิมลภักดิ์ เสืออุดมนันท์ interoral yes รอแจ้งโอนเงิน อยู่ระหว่างการพิจารณา

Grand Total 9 Paper.