ติดต่อ

ติดต่อสอบถาม:

ที่อยู่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

อีเมล :    grad@ssru.ac.th

เบอร์โทร : (+66)2 1601174-75

โทรสาร : (+66)2 160 1177

สถานะผลงาน

No. Title / Author Type File Upload Payment Approving
1 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านทางแอพพลิเคชั่น LAZADA (ลาซาด้า) ของผู้บริโภค   /  ฉัตรแก้ว โกลากิจ interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อยู่ระหว่างการพิจารณา
2 แนวคิดอภิปรัชญา: ทฤษฎีแบบของเพลโตจากบทสนทนาฟี โดและพาร์เมนิดีส   /  วรพล หิตามาตา thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อยู่ระหว่างการพิจารณา
3 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อความภักดีของ ผู้ใช้บริการโรงอาหารสวัสดิการ กรมทางหลวง กรุงเทพมหานคร   /  จิราวรรณ ลาดนาเลา thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อยู่ระหว่างการพิจารณา
4 การสื่อสารทางการตลาดผ่านสื่อออนไลน์โดยการใช้บุคคลที่มีชื่อเสียงที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ดอยคำ   /  อรพิน ทรัพยากร interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อยู่ระหว่างการพิจารณา
5 ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานต้อนรับในโรงแรม ในเมืองสงขลา   /  โสภิดา ขาวหนูนา thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อยู่ระหว่างการพิจารณา
6 เปรียบเทียบทัศนคติของแฟนบอลตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลชนิดกีฬาอาชีพ ในการจัดการแข่งขันฟุตบอลอาชีพรายการ ไฮลักซ์ รีโว่ ไทยลีก (ไทยลีก 1) ฤดูกาล 2564-65   /  กณิศ สงวนวงศ์ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อยู่ระหว่างการพิจารณา
7 ส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจตลาด E-Marketplace ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคผ่านแอปพลิเคชั่น   /  ชนาธิป วัชรกมล interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อยู่ระหว่างการพิจารณา
8 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อน้ำดื่มอัลคาไลน์   /  คทาธร ดำรงศิริกูล interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อยู่ระหว่างการพิจารณา
9 ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพในศตวรรษที่ 21   /  เจนณลี ยศไชยวิบูลย์ interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อยู่ระหว่างการพิจารณา
10 การศึกษาพฤติกรรมความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการท่องเที่ยวเกาะภูเก็ต หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   /  พรเพ็ญ อ้นประวัติ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อยู่ระหว่างการพิจารณา
11 การศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้บริโภคที่ใช้บริการสั่งอาหารเดลิเวอรี่ ผ่านแอพพลิเคชัน Grab Food ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครฯและปริมณฑล   /  ศิริเกษ แซ่ฟุ้ง thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อยู่ระหว่างการพิจารณา
12 การบริหารสถานศึกษาเพื่อเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์ของผู้เรียนในยุคโลกพลิกผัน   /  ประทุมทอง ไตรรัตน์ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อยู่ระหว่างการพิจารณา
13 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้ แบบฝึกการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2 โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต จังหวัดสุพรรณบุรี   /  พรประภา วาศรี thaioral yes รอแจ้งโอนเงิน อยู่ระหว่างการพิจารณา
14 การลดปัญหาสินค้าขาดตลาดโดยการประยุกต์ใช้เทคนิคการวางแผนการพยากรณ์และการเติมเต็มร่วมกัน กรณีศึกษา บริษัทแห่งหนึ่ง   /  อริสา โตเครือ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อยู่ระหว่างการพิจารณา
15 แนวทางการจัดการส่วนผสมทางการตลาด เดอะวิจิตร รีสอร์ท หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019   /  Pongsura Khoopongsakorn thaioral yes รอแจ้งโอนเงิน อยู่ระหว่างการพิจารณา
16 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการตลาดนัด ของผู้บริโภคในพื้นที่ ต.เขาขลุง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี   /  เหมชาติ สุวพิศ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อยู่ระหว่างการพิจารณา
17 การศึกษาการสร้างคุณภาพการให้บริการ บุคลิกภาพ และกระบวนการให้บริการ ที่มีผลต่อภาพลักษณ์องค์กรด้านการให้บริการสายการบินต้นทุนต่ำในสนามบินนานาชาติดอนเมือง   /  นันท์วภัส ชัยเลิศวราภัทร์ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อยู่ระหว่างการพิจารณา
18 การพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   /  นิธิภรณ์ ม่วงสวัสดิ์ thaioral yes รอแจ้งโอนเงิน อยู่ระหว่างการพิจารณา
19 การรับรู้บรรยากาศองค์การ และการจัดการความเครียดที่พยากรณ์ประสิทธิผลการทำงานของพนักงานบริษัทผู้จัดจำหน่ายรถยนต์   /  เกรียงศักดิ์ แดงประเสริฐ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อยู่ระหว่างการพิจารณา
20 การจัดซื้อวัตถุดิบ (เหล็กม้วน) จากต่างประเทศให้สัมพันธ์กับพื้นที่การจัดเก็บ และปริมาณการใช้   /  สุภัททา พูลบุญ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อยู่ระหว่างการพิจารณา
21 ความพึงพอใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการทำงานที่บ้านของบุคลากร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา   /  สาริยา ใคลคลาย thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อยู่ระหว่างการพิจารณา
22 แนวทางป้องกันการเกิดภาวะหมดไฟในการทำงานของบุคลากร ในสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม   /  รุจิรัตน์ จันทะคุณ interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อยู่ระหว่างการพิจารณา
23 กระบวนทัศน์ใหม่ในการเสริมสร้างความเป็นครูมืออาชีพในศตวรรษที่ 21   /  เบญจ์ กิติคุณ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อยู่ระหว่างการพิจารณา
24 การศึกษาแรงจูงใจในการทำงาน การยอมรับเทคโนโลยี และวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งผลต่อประสิทธิผล การทำงานของบุคลากรในกรมโยธาธิการและผังเมือง   /  ชาคริตส์ ปานผ่อง thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อยู่ระหว่างการพิจารณา
25 แนวทางการพัฒนาองค์กรสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 กรณีศึกษา สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน   /  ณัฐรินทร์ ชูมาก interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อยู่ระหว่างการพิจารณา
26 สมรรถนะการบริหารของหัวหน้างาน สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)   /  ศรัณยา วิบูลวัชร thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อยู่ระหว่างการพิจารณา
27 การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรคที่เกิดในสัตว์เลี้ยงให้แก่คลินิกรักษาสัตว์โชคชัยสี่ เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร   /  ดลฤดี ศรีมันตะ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อยู่ระหว่างการพิจารณา
28 การวิเคราะห์ SWOT การให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต   /  วีรภัทร อารีรอบ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อยู่ระหว่างการพิจารณา
29 แนวทางการจัดการความสำเร็จการให้บริการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตที่มีต่อประชาชน   /  นิวิฐ อุ๋ยชินกรรม thaioral yes รอแจ้งโอนเงิน อยู่ระหว่างการพิจารณา
30 การสำรวจความชุกของหนอนพยาธิที่ติดต่อผ่านทางดินในพื้นที่สวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร   /  วิไลนุช โชคถาวรเจริญ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อยู่ระหว่างการพิจารณา
31 ปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานในการบริหารจัดการที่ส่งผลต่อผลการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน   /  สุภาวดี สุทธิรักษ์ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อยู่ระหว่างการพิจารณา
32 แนวทางการพัฒนาการจัดเก็บภาษีของสำนักงานเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร   /  วรรณลักษณ์ รู้อยู่ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อยู่ระหว่างการพิจารณา
33 อิทธิพลของการสื่อสารการตลาดดิจิทัลที่มีต่อพฤติกรรมการชมคอนเสิร์ตออนไลน์ของผู้บริโภค ตามทฤษฎีการกระทำด้วยเหตุผล   /  ชัชญากา อมรบุญชัย thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อยู่ระหว่างการพิจารณา
34 องค์ประกอบของการสร้างเรื่องในนวนิยายสืบสวนสอบสวนของปราปต์   /  RUIYAN LI thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อยู่ระหว่างการพิจารณา
35 การศึกษาคุณภาพชีวิตการทำงาน แรงจูงใจในการทำงาน และสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีผล ต่อประสิทธิภาพการทำงาน กรณีศึกษาบริษัทผลิตปิโตรเลียมเคมีครบวงจรในจังหวัดระยอง   /  ภัทรานิษฐ์ สุวรรณรัตน์ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อยู่ระหว่างการพิจารณา
36 การคาดการณ์การบำรุงรักษาสะพานโดยใช้วิธีป่าแบบสุ่ม   /  อนวัช ทิพย์ประเสริฐ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อยู่ระหว่างการพิจารณา
37 ปัจจัยการเลือกใช้บริการสถานบันเทิงของผู้บริโภค ในเขตอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์   /  อรอูรา ครุฑมณี thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อยู่ระหว่างการพิจารณา
38 ปัจจัยที่ส่งต่อการขับเคลื่อนองค์กรในรูปแบบ Digital Transformation   /  สุมลณาฏ จีรปีติกุล thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อยู่ระหว่างการพิจารณา
39 อิทธิพลของการสื่อสารการตลาดออนไลน์ที่มีต่อความตั้งใจ การสนับสนุนทางการเงิน และการบอกต่อออนไลน์ของผู้บริโภค ในการท่องเที่ยวสวนสัตว์ในประเทศไทย   /  ณัฏฐากูร กาลเขว้า thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อยู่ระหว่างการพิจารณา
40 การพัฒนาระบบภาษีสำหรับควบคุมมลพิษทางอากาศจากการใช้รถ: กรณีศึกษา พื้นที่กรุงเทพมหานคร   /  พีรพัฒน์ ตันเจริญ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อยู่ระหว่างการพิจารณา
41 อนุภาคในนิทานพื้นบ้านชนเผ่าว้า มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ที่แปลเป็นภาษาไทย   /  YONGPING LU thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อยู่ระหว่างการพิจารณา
42 เปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนการเลี้ยงปลากะพง ปลานิล และปลากดเหลือง   /  ณิชาภัทร บุญรัตน์ interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อยู่ระหว่างการพิจารณา
43 คำปรากฏร่วมที่พบบ่อยในอีเมลทางธุรกิจ   /  ศศิกานต์ ขาวเสน thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อยู่ระหว่างการพิจารณา
44 วิถีชีวิตของคนไทยในเมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน   /  FULIN TANG thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อยู่ระหว่างการพิจารณา
45 ภาพสะท้อนกลุ่มชายรักชายในนวนิยายวายของจิดานันท์ เหลืองเพียรสมุท   /  Ruixue Hu thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อยู่ระหว่างการพิจารณา
46 โครงสร้างนามวลีที่พบบ่อยในข้อสอบTOEIC   /  ธัชวรรณ คณะรัฐ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อยู่ระหว่างการพิจารณา
47 ต้นทุนการผลิตและผลตอบแทนการเงินธุรกิจบ่อกุ้งกุลาดำ จังหวัดสงขลา   /  อุษณีย์ พัฒโน ภัทรปีติกุล thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อยู่ระหว่างการพิจารณา
48 กลวิธีการตั้งชื่อขนมไทยเป็นภาษาอังกฤษ   /  เมธาวี ดวงสวัสดิ์ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อยู่ระหว่างการพิจารณา
49 กลวิธีการแปลชื่ออาหารอีสาน   /  กรกนก ปาติปา thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อยู่ระหว่างการพิจารณา
50 การสืบทอดและการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ลัวะ : กรณีศึกษา เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร   /  LIUPING QIN thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อยู่ระหว่างการพิจารณา
51 บทบาทของความเชื่อและพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับวัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ (วัดเล่งเน่ยยี่ 2) จังหวัดนนทบุรี ที่มีต่อสังคมไทย   /  MINXIN LIN thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อยู่ระหว่างการพิจารณา
52 การศึกษาคำปรากฏร่วมในข้อสอบ TOEIC เสมือนจริง   /  สุชัญญา พงศ์เตรียง thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อยู่ระหว่างการพิจารณา
53 การศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวไทยเที่ยวภายในประเทศช่วงหลังสถานการณ์ COVID-19   /  เมธวัจน์ อภิพัฒน์ชุติโชติ thaioral yes รอแจ้งโอนเงิน อยู่ระหว่างการพิจารณา
54 การสวมบทบาทนางนารายณ์แปลงในการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์   /  วิสะรุต อิ่มเอิบ interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อยู่ระหว่างการพิจารณา
55 การสํารวจความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวอุทยานหลวงราชพฤกษ์จังหวัดเชียงใหม่   /  Xiang Xiao thaioral yes รอแจ้งโอนเงิน อยู่ระหว่างการพิจารณา
56 การศึกษาคุณสมบัติการเขียนในรอยกดบนแผ่นกระดาษรองเขียน   /  นนทพัทธ์ ยั้งประยุทธ์ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อยู่ระหว่างการพิจารณา
57 องค์ประกอบทางภาษาเพื่อจัดประเภทจดหมายธุรกิจภาษาอังกฤษ   /  ปราโมทย์ โฮมแพน thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อยู่ระหว่างการพิจารณา
58 ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมและความพึงพอใจ ของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเยาวราช   /  นัธฐ์นัชชา สินเจริญเอก thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อยู่ระหว่างการพิจารณา
59 แบบจำลอง Palatk Model ที่ส่งผลให้นักท่องเที่ยวมาเยาวราชมากขึ้น   /  พลัฏฐ์ ศิริกุลพิสุทธฺ์ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อยู่ระหว่างการพิจารณา
60 ปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาสังคมไทยในเรื่องสั้นรางวัลกนกพงศ์ สงสมพันธุ์   /  Shuting Qin thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อยู่ระหว่างการพิจารณา
61 ความเชื่อ และพิธีกรรมของศาลเจ้าจีนฮกเกี้ยน : กรณีศึกษา ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต   /  YANMI WANG thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อยู่ระหว่างการพิจารณา
62 ค่าตอบแทน บรรยากาศองค์กร และคุณภาพชีวิตในการทำงานที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้ารับราชการ ของคนรุ่นใหม่ (Generation Y) ในสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร   /  อรนิชา เปลี่ยนขำ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อยู่ระหว่างการพิจารณา
63 การศึกษาปัจจัยลักษณะงาน แรงจูงใจในการทำงาน และวัฒนธรรมองค์การ ที่มีผลต่อความผูกพันกองค์การของพนักงานบริษัทท่องเที่ยวแห่งหนึ่ง ในจังหวัดพังงา   /  ณัฐณิชา สมฤทธิ์ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อยู่ระหว่างการพิจารณา
64 การศึกษาพฤติกรรมองค์กรของพนักงานและลูกจ้างที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการทำงานของธนาคารออมสินภาค 15   /  ปรางค์ใจ ช่วยบุญนาค thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อยู่ระหว่างการพิจารณา
65 ปัจจัยการรับรู้คุณค่าตราสินค้าและผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดขนาดเล็กที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นของผู้บริโภค Gen Z   /  วริศรา อเนกธนานนท์ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อยู่ระหว่างการพิจารณา
66 การศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย และบ้านไทยรีสอร์ท   /  อภิชญา พาสังข์ thaioral yes รอแจ้งโอนเงิน อยู่ระหว่างการพิจารณา
67 แนวทางการเพิ่มจำนวนผู้มาขอสินเชื่อห่วงใยของธนาคารออมสิน เขตนนทบุรี 1   /  ศริณยา บุญสิทธิ์ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อยู่ระหว่างการพิจารณา
68 แนวทางการเพิ่มปริมาณการใช้บริการสินเชื่อสวัสดิการสู้ภัยโควิดของพนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานองค์กรอิสระ กรณีศึกษา ธนาคารออมสินสาขาติวานนท์   /  ศรัญญา ต่อทับ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อยู่ระหว่างการพิจารณา
69 แนวทางการเพิ่มยอดการใช้บริการสินเชื่อกรมธรรม์ค้ำประกัน ของธนาคารออมสินสาขาในเขตนนทบุรี 1   /  ปริมปภัสร์ หิรัญพงษ์เลิศ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อยู่ระหว่างการพิจารณา
70 ปัจจัยที่มีผลต่อการนำนโยบายความปลอดภัยอาหารไปปฏิบัติ : กรณีศึกษาส้มสายน้ำผึ้งของห้างค้าปลีกสมัยใหม่   /  จุฑารัตน์ พัฒนาทร thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อยู่ระหว่างการพิจารณา
71 การติดต่อสื่อสาร สภาพแวดล้อมการทำงาน และความเครียด ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   /  ชวิศา ทัพใหญ่ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อยู่ระหว่างการพิจารณา
72 บุพปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าไพทเวทแบรนด์ของญี่ปุ่น กรณีศึกษา แบรนด์ Jonetsu Kakaku ในห้าง Don Quijote สาขาประเทศไทย   /  เนติรัตน์ เทียนไทย thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อยู่ระหว่างการพิจารณา
73 คุณลักษณะและความตั้งใจเป็นผู้ประกอบการ SME ของประชาชนในอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์   /  ชริยากรณ์ สายบุญเจียม thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อยู่ระหว่างการพิจารณา
74 ทักษะการเจรจาต่อรองของผู้บริหารสถานศึกษาตามหลักกัลยาณมิตรธรรม 7   /  หทัยชนก วีสกุล thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อยู่ระหว่างการพิจารณา
75 กลวิธีการแปลคําทางวัฒนธรรมเกี่ยวกับศาสนาจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ กรณีศึกษาหนังสือคําสอนทางพระพุทธศาสนาเรื่อง “คู่มือมนุษย์”   /  พัทธมน แท่งทองคำ thaioral yes รอแจ้งโอนเงิน อยู่ระหว่างการพิจารณา
76 การสื่อสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะของบ้านคลองปีกนก จังหวัดสมุทรสาคร   /  ณภัค โรจน์รุ่ง thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อยู่ระหว่างการพิจารณา
77 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของกรมการค้าต่างประเทศ   /  รังสฤษฎ์ เรียนทอง thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อยู่ระหว่างการพิจารณา
78 กระบวนการขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จของโครงการบ้านมั่นคงในพื้นที่สหกรณ์เคหสถานเก้ามงคลพัฒนา อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี   /  ณิชาภา เจริญรัตน์ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อยู่ระหว่างการพิจารณา
79 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดสินค้าและบริการที่ส่งผลต่อความภักดีในตราสินค้า บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) สาขา ดูโฮม รังสิต จ.ปทุมธานี   /  เจนจิรา คูณทวี interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อยู่ระหว่างการพิจารณา
80 การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การและแรงจูงใจภายในที่พยากรณ์ต่อประสิทธิภาพการสอนของครู ในโรงเรียนที่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4   /  นริศ บุญญานุพงศ์ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อยู่ระหว่างการพิจารณา
81 ผู้บริหารสถานศึกษาในยุคการศึกษา 4.0 กับการนิเทศภายในสถานศึกษา   /  สุนารี ตรีวิเชียร thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อยู่ระหว่างการพิจารณา
82 การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างครีมสารสกัดจากดอกดาวเรืองฝรั่งความเข้มข้นร้อยละ 10 และครีมเบสในการรักษาโรคสะเก็ดเงินชนิดผื่นหนาระดับรุนแรงน้อย   /  เอกสิษฐ์ ภูพิชฏาณัฏฐ์ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อยู่ระหว่างการพิจารณา
83 การสร้างคุณภาพบริการของสถาบันอุดมศึกษาไทย ตามแนวคิด STEP-SERVQUAL เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน   /  ศรัญญา หนูนาค interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อยู่ระหว่างการพิจารณา
84 แรงจูงใจในการทำงานและคุณภาพชีวิตของข้าราชการทหารเรือ ฝูงบิน 104 กองการบินทหารเรือ   /  จิรัฏฐ์ โสดา interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อยู่ระหว่างการพิจารณา
85 การพัฒนาการบริหารสถานศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล   /  ชัยรัตน์ ลีจ้อย interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อยู่ระหว่างการพิจารณา
86 การพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์แชมพูจากสารสกัดเมล็ดฟักข้าว   /  ปริฉัตร ปักษี thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อยู่ระหว่างการพิจารณา
87 การศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อถนนคนเดินสงขลา จังหวัดสงขลา   /  ญาณิศา เรืองฤทธิ์ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อยู่ระหว่างการพิจารณา
88 การศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการจัดค่าย และทัวร์ ของ บริษัท แพลนเน็ต เเคมป์ จำกัด   /  ปวัน สุขอิ่ม thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อยู่ระหว่างการพิจารณา
89 การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกจ้างในกรณีนายจ้างให้ติดตั้งและใช้งานแอปพลิเคชั่นเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์   /  คณาธิป ทองรวีวงศ์ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อยู่ระหว่างการพิจารณา
90 การสื่อสารเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววัดห้วยมงคล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   /  ทรงศักดิ์ แซ่เจว thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อยู่ระหว่างการพิจารณา
91 การใช้สื่อเพื่อส่งเสริมการออมของสถาบันการเงินชุมชนบ้านขอนทอง ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   /  ธีรพงศ์ อินมี thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อยู่ระหว่างการพิจารณา
92 การสื่อสารเพื่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านพุน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   /  พัชรี นิลมานนท์ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อยู่ระหว่างการพิจารณา
93 การสื่อสารเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชายหาดสามร้อยยอดในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19   /  ชูเกียรติ เมฆขยาย thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อยู่ระหว่างการพิจารณา
94 ภาวะผู้นำการปรับเปลี่ยนของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21   /  รุ่งโรจน์ ศรีสังข์ interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อยู่ระหว่างการพิจารณา
95 การสร้างแรงจูงใจของผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร   /  จันทร์ธิมา สุตะคาน thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อยู่ระหว่างการพิจารณา
96 ทักษะการสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัล   /  สอลีห๊ะ หลีแจ้ thaioral yes รอแจ้งโอนเงิน อยู่ระหว่างการพิจารณา
97 การจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร   /  ชานนท์ ศุภเลิศ thaioral yes รอแจ้งโอนเงิน อยู่ระหว่างการพิจารณา

Grand Total 97 Paper.