ติดต่อ

ติดต่อสอบถาม:

ที่อยู่ : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

อีเมล :    grad.ssru@hotmail.com

เบอร์โทร : (+66)2 1601174-75

โทรสาร : (+66)2 160 1177

สถานะผลงาน

No. Title / Author Type File Upload Payment Approving
1 The study of Linguistic Repertoire and Language Attitudes of Thai Soeng Dam Ban Talat Khwaaj, ChomBueng District, Ratchaburi Province   /  ปุณย์จรีย์ สรสีสม thaioral yes รอแจ้งโอนเงิน รอพิจารณา
2 การศึกษาถึงสื่อโซเชียลมีเดียที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา : รถยนต์นั่งยี่ห้อโตโยต้า   /  รุจิเรข ศรีแสนสุข thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน รอพิจารณา
3 การบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ : กระบวนทัศน์การบริหารในศตวรรษที่ 21   /  สุุพพัตรา สุดใจ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
4 การศึกษาบทบาทภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา ในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด   /  จิระเดช สวัสดิภักดิ์ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
5 บทบาทและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   /  ชัยชาญ แก้วชิงดวง thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
6 พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ของผู้สูงอายุในเขตอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช   /  สุดารัตน์ สุดสมบูรณ์ thaioral yes รอแจ้งโอนเงิน รอพิจารณา
7 ปัจจัยองค์กรและสภาพแวดล้อมในดำเนินงาน ที่มีผลต่อการเพิ่มผลผลิต ในการปฏิบัติงาน กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจำกัด อมร ซิสเต็มส์   /  นิภาวรรณ อู่บัวงาม thaioral yes รอแจ้งโอนเงิน รอพิจารณา
8 สมรรถนะครู: เครื่องมือที่มีความสำคัญในการบริหารการศึกษา   /  ขวัญชนก บุญนาค thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
9 ต้นทุนและผลตอบแทนจากการทำนาบัวตัดดอก : กรณีศึกษาตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม   /  จรินทร นามขาน thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
10 พัฒนาขั้นตอนวิธีการวัดความสูงต้นอ้อยด้วยการประมวลผลภาพแบบอัตโนมัติ   /  วศิน วิริยาภรณ์ประภาส thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
11 บทบาทของครูกับการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21   /  อนันต์ เถื่อนเนาว์ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
12 การบริหารสถานศึกษาเพื่อให้เกิดประสิทธิผลทางการศึกษา   /  วาสินี จีนดี thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
13 การพัฒนาทักษะการสื่อสารวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การจัดการเรียนรู้ ด้วยประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์ร่วมกับเทคโนโลยีด้วยเครื่องมือไอซีที   /  กมลชนก ชีวะกุล thaioral yes รอแจ้งโอนเงิน รอพิจารณา
14 ประสิทธิภาพของสารสกัดจากใบสาบเสือในการยับยั้งเชื้อ Ralstonia solanacearum ในขิง   /  สุพัฒนา จันทา thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
15 ผลของการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   /  เกษณี เตชพาหพงษ์ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
16 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าบีโอดีกับค่าซีโอดีของระบบบำบัดน้ำเสียมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   /  ศิวิมล เชื้อรุ่ง thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
17 การรับรู้และการมีส่วนร่วมกับการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของอาจารย์ประจำหลักสูตรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ   /  พัฒน์พล แก้วยม thaioral yes รอแจ้งโอนเงิน รอพิจารณา
18 การพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการสอนโดยวิธีสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทาง   /  นิติยา หอมชาลี thaioral yes รอแจ้งโอนเงิน รอพิจารณา
19 การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อสร้างมาตรฐานการศึกษายุคใหม่   /  ผกามาศ มาสอน thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
20 แบบจำลองสามมิติเสริมการเคลื่อนไหวด้วยเทคโนโลยีเออาร์ เรื่อง พระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ   /  สุริยงค์ เลิศกุลวาณิชย์ thaioral yes รอแจ้งโอนเงิน รอพิจารณา
21 ความสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยงกับอัตราส่วนทางการเงิน กรณี กลุ่มอุตสาหกรรมบริการทางการแพทย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   /  สาธิตา ศุภาพิชญ์ชุติภาส thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
22 การรับรู้ ความรู้ และการเข้าถึง การช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหาย และจำเลยในคดีอาญา ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน และค่าใช้จ่าย แก่จำเลย ในคดีอาญา พ.ศ. 2544   /  วัชระพงศ์ อินทรักษ์ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
23 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินกับราคาหลักทรัพย์กลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือยใน ตลาดหลักทรัพย์โฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม   /  ณัฐทพัสส์ ฉันทานุลักษณ์ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
24 การพัฒนาเกณฑ์การประเมินความเป็นผู้นำทางวิชาการของศึกษานิเทศก์ด้วยการวัดฉันทามติ ของทฤษฎีรัฟเซตในเทคนิคเดลฟายแบบอิเล็กทรอนิกส์   /  กรรณิการ์ ปานนุช thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
25 การรับรู้เกี่ยวกับการกลับเข้ามาเป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจมาตรา 39 ในเขตความรับผิดชอบของสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 12   /  วรัชญา เตชะนอก thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
26 การพัฒนาโปรแกรมประเมินความเป็นผู้นำทางวิชาการของศึกษานิเทศก์แบบออนไลน์   /  กรรณิการ์ ปานนุช thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
27 การเรียนร่วม : แนวทางใหม่ในการจัดการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติก   /  จิตราพร แก้วพรม thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
28 การเตรียมยางแข็งพิเศษสำหรับประยุกต์ใช้เป็นไม้ระแนงเทียมยืดหยุ่น จากยางธรรมชาติรีเคลมเบลนด์กับเอทิลีนไวนิลอะซิเตท   /  อัจฉราวดี ชูเกตุ thaioral yes รอแจ้งโอนเงิน รอพิจารณา
29 ความหมายของอาหารเพื่อสุขภาพและพฤติกรรมการบริโภคอาหารแช่แข็งพร้อมทานในเชียงใหม่   /  อภิญญ์ พรหมจันทร์ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
30 ความสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยงและอัตราส่วนทางการเงินของกลุ่มอุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   /  ปณพัฒน์ ประสานบุญเลิศ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
31 ปัจจัยจำแนกการตัดสินใจศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนเดิมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4   /  จักรินทร์ รวมจิต thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
32 การนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานของเทศบาลในจังหวัดปทุมธานี   /  กาญจนา แก้วกุล thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
33 การบริหารความขัดแย้งให้เกิดประโยชน์ในสถานศึกษา   /  ขวัญชีวา กุกำจัด thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
34 ทัศนคติ และปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ กล้องวงจรปิดในตลาดบ้านหม้อ กรุงเทพมหานคร   /  สุกัลญา ทับทิม thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
35 การบริหารจัดการงานสภาวัฒนธรรมเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร   /  ศศิชา นิยมสันติ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน รอพิจารณา
36 แรงจูงใจในการทำงานของพนักงานในอุตสาหกรรมตัวแทนผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศในองค์กรธุรกิจไทย   /  กรกช วนกรกุล thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
37 ผลการทดลองใช้ระบบสะสมหน่วยการเรียนรู้ (Credit Bank System) เพื่อพัฒนาคุณภาพและยกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของผู้เรียน   /  พัชราภา ตันติชูเวช thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
38 ผลการปฏิบัติงาน และปัญหาของคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจของสถานีตำรวจภูธรในจังหวัดนครปฐม   /  ขจรศักดิ์ วิเศษสิงห์ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
39 ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการฝึกอบรมของพนักงาน กรณีศึกษา:บริษัท ธรรมรักษ์ ออโตพาร์ท จำกัด   /  ชรินทร เขียวจันทร์ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
40 คำถามสัมภาษณ์งานเชิงความสามารถและสมรรถนะ ยังใช้ได้ดีจริงหรือกับกลุ่มคน ยุคเจนเนอเรชั่นวายถึงแซด?   /  พลอยพัชร ก้อนบาง thaioral yes รอแจ้งโอนเงิน รอพิจารณา
41 การปรับปรุงกระบวนการขนส่งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ทฤษฎีมิลค์รัน ซิกซ์ซิกมา พาเรโต และ มูดะ กรณศีึกษา บริษัท เจแอนด์เจ ดิสทริบิวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด   /  วิภาดา วัฒนคุณ thaioral yes รอแจ้งโอนเงิน รอพิจารณา
42 การศึกษาแนวทางการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการท่องเที่ยว กรณีศึกษา : ตลาดน้ำบางน้อย, จังหวัดสมุทรสงคราม   /  ภัทรสุดา มณฑา thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
43 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศด้วยตนเองของนักท่องเที่ยวชาวไทย   /  กัญญาพัชร วุฒิยา thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
44 ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่มีต่อคุณลักษณะของนักบัญชีในยุคไทยแลนด์ 4.0   /  วริยา ปานปรุง thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
45 การสร้างแบบทดสอบวัดความถนัดทางการเรียนบัญชีของนักศึกษาสาขาบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร   /  ปัญจพร ทองเล็ก thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
46 สภาพและแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38   /  ชัยวัฒน์ บรรลือ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
47 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในการเลี้ยงกุ้งก้ามแดง   /  จริยา สิริรัตน์คุณาธิป thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
48 กลยุทธ์ส่งเสริมการตลาดออนไลน์ที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมผู้บริโภค: กรณีศึกษาการขายเสื้อผ้าแฟชั่นสตรีผ่านทางเฟซบุ๊ค   /  ฤทธิ์เดชา ตาบุญใจ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
49 ระบบอุตสาหกรรม กับมาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ กรณีศึกษา อาชีพผู้บริหารจัดการโครงการอสังหาริมทรัพย์   /  อรุณ ศิริจานุสรณ์ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน รอพิจารณา
50 การออกแบบบรรจุภัณฑ์แปรรูปผลิตภัณฑ์แก้วมังกรเพื่อส่งเสริมการขายตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี   /  นริศรา สารีบุตร thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
51 การมีส่วนร่วมของศิษย์เก่าและข้อเสนอเชิงนโยบายในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านบางมัน อำเภอสุขสำราญ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง   /  ธิติสรณ์ ณ เเฉล้ม thaioral yes รอแจ้งโอนเงิน รอพิจารณา
52 การศึกษาอิทธิพลของสื่อต่าง ๆ และแรงจูงใจ ปัจจัยผลักที่มีต่อความสนใจในการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์   /  สุพรรษา เทียมประสิทธิ์ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
53 ผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21   /  กฤษธรา ยองใย thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
54 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด คุณค่าตราสินค้า และรูปแบบการดำเนินชีวิตที่ส่งผลต่อ กระบวนการตัดสินใจซื้อชาไข่มุกในกรุงเทพมหานคร   /  นฏกร สิทธิสุทธิ์ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
55 ส่วนประสมทางการตลาดสำหรับธุรกิจบริการ โมเดลโครงสร้างทัศนคติ และทฤษฎีของคุณภาพบริการส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันยนต์ผ่านบริษัทประกันภัยของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร   /  ศุภรดา เผือกงาม thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
56 ผลกระทบจากโครงการจัดทำทางผันน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำย่อยที่ราบแม่น้ำแม่กลอง : กรณีศึกษาด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์ที่ดินและด้านคุณภาพชีวิต   /  เอกสิทธิ์ ชาตินทุ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
57 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานระดับปฏิบัติการในองค์กร ภาคเอกชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล   /  เดชพงศ์ โพธิสุวรรณ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
58 การวิเคราะห์เชิงวิพากษ์บทบาทสตรีในละครชุดอเมริกันโดยใช้มุมมองของสตรีนิยม กรณีศึกษา “สมาคมแม่บ้านหัวใจเปลี่ยว”   /  ชลวัชร ประวาลปัทมกุล thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
59 เครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ คุณค่าตราสินค้า และปัจจัยการบริการที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ซื้อต่อสายการบินแห่งชาติ   /  ภูวรักษ์ ไผทรักษ์ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
60 การสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทยท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม เพื่อยกระดับสู่ผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวไทยเชิงสุขภาพ : กรณีศึกษาเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย   /  พิมม์ญภัทร สุพรรณพงศ์ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
61 ภาพลักษณ์องค์กรและการรับรู้คุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดนครราชสีมา   /  ณิษา วงศ์สุตาล thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
62 การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือแอปเปิล รุ่นไอโฟน ของกลุ่มเจเนอเรชันวาย ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา   /  ธีร์ ชาติภูธร thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
63 Proactive constitute enhancing Performance Security Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT).   /  ณิชดาภา ทิพรังศรี interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
64 ภูมิภาคแหล่งกำเนิด (Region of Origin) สินค้าจีนที่ส่งผลต่อการรับรู้ของผู้บริโภคชาวไทย   /  ปณิธี ชลนิธี thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
65 อุดมศึกษาไทยในอาเซียน รูปแบบ แนวโน้ม และทิศทางการปรับตัวในอนาคต   /  กานต์สุดา แก้วมีสี interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
66 The Perspective of Digital Forensic and Method Techniques from Finance Terrorism to Prevent Money Laundering   /  อิสราพร นรินทร์ interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
67 ศาสตร์พระราชา : สู่การบริหารสถานศึกษา   /  พิศุทธิ์ศักดิ์ กุลสาร interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
68 การสร้างขาตั้งไม้ระดับเพื่อลดความคลาดเคลื่อนในการทำระดับ   /  สมภพ เพ็ชรดี thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
69 การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนระบบประปา ของการประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านฉาง จังหวัดระยอง   /  วิทวัส เล็กพูนเกิด thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
70 แบบจำลองโมเดลสมการโครงสร้างปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการเคลื่อนย้ายแรงงานของวิศวกรวิชาชีพ ภายในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน   /  ศุภกร เตชะนรเศรษฐศิริ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
71 การตัดสินใจเลือกอาชีพของพนักงานองค์กรเอกชน ในจังหวัดนครปฐม   /  ธีรยุทธ แก้วเกร็ด thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
72 แนวคิดร่วมสมัย พัฒนาการของการใช้ดีเอ็นเอในการสร้างอัตลักษณ์   /  ชินะวัฒน์ อำนวยพล thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
73 สื่อสังคมออนไลน์ คุณภาพการบริการ และการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า ส่งผลต่อการตัดสินใจในการใช้บริการร้านทำเล็บของผู้หญิงในกรุงเทพมหานคร   /  น้ำมนต์ สุขสงวน thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
74 ปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาน้ำมันปาล์มในประเทศไทย ปี 2560   /  อุทิศ ฉัตรสิรภพ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
75 พฤติกรรมและความเชื่อมั่นในการใช้ QR Code ในการชำระเงิน   /  วีรวัฒน์ พุ่มพยอม thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
76 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าของผู้บริโภค ที่อาศัยในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผ่านช่องทางตลาดอิเล็กทรอนิกส์   /  ศรัณย์ เถาสุวรรณ์ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
77 การจัดการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัฒน์กับอุตสาหกรรม 4.0 บ. ลีน่า(ประเทศไทย) จำกัด   /  ขจรศักดิ์ ศักดาพงศานุรักษ์ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
78 ผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรู้ด้านทักษะการสื่อสารภาษาจีน โดยใช้รูปแบบ Storyline Model ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   /  กิตติพงษ์ เสนาะสรรพ์ interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
79 The Entrepreneurial Challenge for the Development Program on Export Performance of Thai Small and Medium Enterprises (SME)   /  Panidhan Panyanidhikul thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
80 กระบวนทัศน์ใหม่ด้านนโยบายทางการศึกษากับการพัฒนาครูเด็กปฐมวัย ในศตวรรษที่ 21   /  กรจักร สุขลิ้ม thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
81 แอปพลิเคชันแจ้งเตือนเหตุการณ์ผิดปกติจากสิ่งแวดล้อมบนท้องถนน ด้วยเสียงสำหรับรถยนต์   /  มุทิตา สำเภาเงิน thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
82 กระบวนการบำบัดผู้เสพยาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อการคืนคน (เคย) ดี สู่การเป็นคนดีอย่างยั่งยืน : กรณีศึกษาภาคเหนือ   /  วลีรัตน์ แสงไชย thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
83 ผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรู้เรื่องการเฉลิมฉลอง (Celebrations) โดยใช้รูปแบบเอสเอวีไอ (SAVI) รายวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1   /  อินทุอร ลาเทศ interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
84 แนวคิดในการเพิ่มความเชื่อมั่นของพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์   /  ชิดชนก ขวัญพรม interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
85 พฤติกรรมการเปิดรับสื่อ และการตอบสนองต่อโฆษณาแบบ True View In-Stream Ad บนยูทูบ ของผู้บริโภคกลุ่ม GEN M   /  ปิยะ อ่อนจันทร์ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน รอพิจารณา
86 การศึกษาตำรับยาผสมโคคลานสูตร 3 เพื่อลดอาการปวดของข้อเข่าเสื่อมในทางการแพทย์แผนไทย   /  เรณู ผ่องเสรี interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
87 กรอบความคิดการพัฒนาสื่อสังคมออนไลน์เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   /  สุนทร นิลอรุณ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน รอพิจารณา
88 ความล่าช้าของงานก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวมที่มีความสูงไม่เกิน 23 เมตร ในจังหวัดชลบุรี   /  วรสรรค์ แสนตระกูล thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
89 กรอบแนวคิดการจัดการความรู้ที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม กรณีศึกษาธุรกิจ SMEs ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร   /  กมลวรรณ สุขทรรศนีย์ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน รอพิจารณา
90 กรอบแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริการ ร้าน SSRU Closet   /  อินทิรา เพียรสุข thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
91 ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานกับความผูกพันองค์การของข้าราชการครูโรงเรียนในสำนักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร   /  ภูริวิชญ์ โทสุรินทร์ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
92 ความคาดหวังและการรับรู้ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีต่อคุณภาพการบริการ : กรณีศึกษา เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ระดับ 3 ดาวและ 4 ดาวในเขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร   /  อภิสรา กวางคีรี thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
93 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเช่าอพาร์ทเมนท์   /  สุนิดา ภาคภูมิ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน รอพิจารณา
94 การพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิกสำหรับการนำเสนอผลงานทางธุรกิจ   /  จริยา เกิดไกรแก้ว thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
95 การศึกษาปัจจัยแห่งความพึงพอใจที่ส่งผลต่อการกลับมาเยือนซ้ำจังหวัดเชียงใหม่ กรณีศึกษาเปรียบเทียบระหว่างนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ   /  ณัฐธยาน์ ชุณหวิริยะกุล thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
96 พฤติกรรมในการเข้าชมและติดตามเว็บไซต์ 3 แบรนด์: Lazada TH, Shopee TH และ 11Street TH ของประชากรในกรุงเทพมหานคร   /  ดารุวรรณ์ พลาชัย thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
97 การรับรู้ต่อสื่อโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจทำศัลยกรรมจมูก ของกลุ่มวัยรุ่น   /  มัณฑนา น้ำประสารไทย thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน รอพิจารณา
98 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำเชิงสถานการณ์กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการครูโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร   /  บัญชา บุญบำรุง thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
99 การวางแผนกลยุทธ์บริหารสถานศึกษาเอกชนระดับปฐมวัยในจังหวัดตรัง   /  กิจภัทร สุขลิ้ม thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
100 การใช้ละอองน้ำในการลดอุณหภูมิเซลล์แสงอาทิตย์   /  สิทธิพัฒน์ ภู่ทอง thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
101 ปัจจัยจูงใจที่ส่งผลต่อการประกอบวิชาชีพครูตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต2   /  อานุภาพ คุ้มวงษ์ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
102 ความเสี่ยงด้านการควบคุมต้นทุนก่อสร้างโครงการอาคารชุดพักอาศัย 8 ชั้น ในเขตกรุงเทพมหานคร   /  ศรุต ดิลกภัทรวุฒิ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
103 การรับรู้ศักยภาพทางการท่องเที่ยวที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการมาเยือนจังหวัดอุทัยธานี   /  พัณมนณัฐ เพ็ชรมาตย์ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
104 การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการรับรู้ความสามารถแห่งตนเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทาน อาหารและการออกกำลังกายของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง   /  นิยม บุระคร interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
105 การใช้และการประเมินผลประโยชน์ของเทคโนโลยีสะอาดสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย   /  ชิชนันท์ ช้างเนียม thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
106 สมรรถนะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   /  สมเกียรติ อินทสิงห์ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
107 แนวทางประยุกต์เทคโนโลยีบล็อคเชนสำหรับกิจการไฟฟ้าเสรีระดับชุมชน: กรณีศึกษารูปแบบค้าปลีก   /  ณฐมน ไรวา thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
108 การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงระหว่างพิจารณาคดีในประเทศไทยตามข้อกำหนดกรุงเทพ (Bangkok Rules)   /  สตรีรัตน์ แสงวิเชียร thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
109 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อลดปริมาณกระดาษ ของคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   /  สีห์สุระ วารีสอาด thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
110 การสำรวจร่องรอยหนูและสภาพการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเพาะพันธุ์หนูในย่านที่พักอาศัยแห่งหนึ่งในเขตเทศบาลเมืองน่าน ประเทศไทย   /  สุจิตตรา เอกภูมิ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
111 การมีส่วนร่วมของแฟนคลับกับการพัฒนาของสโมสรฟุตบอลอาชีพ   /  ธีระวุฒิ วชิรมโนวาทย์ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
112 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำแบบมีส่วนร่วมกับงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1   /  ลัดดาวัลย์ สมตน thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
113 ปัจจัยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งผลต่อการบริหารงานของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2   /  วานิช อินคงงาม thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
114 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมในรายวิชาบทละครเพื่อการสอนภาษาอังกฤษของนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย   /  รักษ์ วรุณวนารักษ์ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
115 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการอู่ซ่อมรถรถยนต์ในจังหวัดระนอง   /  ไพโรจน์ สุวรรณปักขิณ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
116 การศึกษารูปแบบการเคลื่อนที่ของแท่งแม่เหล็กผ่านท่อทองแดงและอลูมิเนียม   /  สิริไชย พรมเจียม thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
117 ทุนทางจิตวิทยาด้านบวกและแนวโน้มของการชอบความเสี่ยงที่มีผลต่อความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการของผู้ประกอบการรุ่นใหม่: การตรวจสอบทัศนคติต่อการเป็นผู้ประกอบการเป็นตัวแปรคั่นกลาง   /  พิมพิกา พูลสวัสดิ์ interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
118 การเกิดก๊าซชีวภาพจากการหมักร่วมระหว่างตะกอนจากบ่อเลี้ยงกุ้งร่วมกับของเสียกลีเซอรอล   /  ณัฎฐ์ชุดา บุญชื่น thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
119 ส่วนประสมทางการตลาด คุณค่าตราสินค้า และทัศนคติที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผักปลอดสารพิษของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร   /  ชนนิกานต์ จงไกรจักร thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
120 บทความวิชาการ นำเสนอเรื่อง กลยุทธ์การพัฒนาเยาวชนเพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขันกับนานาชาติ   /  เอราวัณ ทับพลี interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
121 การประยุกต์ใช้วิธี Six Sigma ในการแก้ปัญหาการโหลดกระเป๋าสัมภาระผิดพลาด   /  โรจนพงศ์ องอาจอิทธิชัย thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
122 การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบจำลองสถานการณ์ เรื่อง เวอร์เนียร์คาลิเปอร์และไมโครมิเตอร์   /  ระวิพรขนิษฐ์ สนิทพ่วง thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
123 การพัฒนาแบบฝึกตามหลักการออกแบบการเรียนรู้ที่เป็นสากลเพื่อพัฒนาสมรรถนะคนพิการด้านการเขียนแบบ   /  ณัฐกฤตา ทองบ่อ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
124 ผลของการทำแห้งด้วยลมหมุนต่อสีของมะม่วงสุก   /  วิลาวัณย์ จึงมานะกิจ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
125 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารคลีน   /  อัมพุช พวงไม้ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
126 การพัฒนาบทเรียนบนเว็บโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้สมองเป็นฐาน ที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   /  ปาริฉัตร จันทะเขียง thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
127 การศึกษามโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตของนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์   /  ไอริน ชุ่มเมืองเย็น thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
128 ผลของการควบคุมอุณหภูมิในการทำแห้งด้วยลมร้อนต่อการหดตัว และการคืนกลับความชื้นของมะม่วงสุก   /  กรชนก ชมพิกุล thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
129 การตัดสินใจซื้ออาหารผ่านทางแอพพลิเคชั่นออนไลน์ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร   /  ศุภธิดา มีทอง thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
130 การศึกษาส่วนประสมทางการตลาด การยอมรับเทคโนโลยี และการสื่อสารแบบบอกต่อที่มีผลต่อการตัดสนใจซื้อสินค้าผ่านทางแอปพลิเคชั่น Shopee   /  อรอนงค์ ทองกระจ่าง thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
131 ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดกรมกำลังพลทหารบก   /  ดนัย ดิษาภิรมย์ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
132 ปัญหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทย และข้อเสนอแนะด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ปี 2564 – 2568   /  ชัชรีย์ บุนนาค interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
133 ต้นทุนการฟื้นฟูสภาพป่าในพื้นที่ทำการเกษตรบนพื้นที่ลาดชัน ในอำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน   /  ณฐมน จินดา thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
134 ปัจจัยการตลาดที่มีต่อการเลือกซื้อของที่ระลึกของแฟนคลับสโมสรฟุตบอลอยุธยา ยูไนเต็ด   /  นักรบ กล้าศึก thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
135 การใช้ผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นอาหารราคาถูกในการผลิตเอ็กโซโพลีแซคคาไรด์คีเฟอรัน   /  อภิสรา เอียดเจริญ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
136 การแยกกรดไขมันอิสระที่สภาวะสุญญากาศจากน้ำมันปาล์มดิบกรดสูง   /  นันทนิตย์ โต๊ะปอง thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
137 ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ด้วยการสื่อสารภาษาจีนพื้นฐานโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบสตอรี่ไลน์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนกุหลาบวิทยา   /  วรรษมน โลกานุวัตรเสถียร interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
138 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษที่เน้นภาระงานและกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา   /  พรพิศ งามพงษ์ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
139 ผู้นำสายพันธ์ใหม่ในยุค 4.0   /  ขวัญกมล สายเส็น thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
140 อิทธิพลของคุณค่าในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากช่องทางหน้าร้าน, เว็บไซต์, แอพพลิเคชั่นโทรศัพท์เคลื่อนที่ และเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่มีต่อคุณค่าในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากช่องทางการจัดจำหน่ายแบบบูรณาการของผู้บริโภคเจเนอเรชั่นวาย   /  วรินรำไพ รุ่งเรืองจิตต์ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ

Grand Total 140 Paper.