ติดต่อ

ติดต่อสอบถาม:

ที่อยู่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

อีเมล :    grad@ssru.ac.th

เบอร์โทร : (+66)2 1601174-75

โทรสาร : (+66)2 160 1177

สถานะผลงาน

No. Title / Author Type File Upload Payment Approving
1 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อความภักดีของแรงงานต่างด้าวในการเลือกใช้บริการ จัดทำเอกสารแรงงานต่างด้าวแบบครบวงจร ที่ตั้งอยู่บริเวณตลาดไท จังหวัดปทุมธานี   /  วิฑูรย์ อยู่ยั่งยืน thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
2 การพัฒนาการอ่านเพื่อความเข้าใจ โดยใช้การจัดการเรียนรู้บทความภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่4 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร   /  ธเนศพล เจริญราษฎร์ thaioral yes รอแจ้งโอนเงิน ไม่ผ่านการพิจารณา
3 ปัจจัยภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงต่อการบริหารองค์การนวัตกรรมการศึกษา ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาของประเทศไทย   /  อรพนิต ลิ่มสุวรรณโรจน์ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
4 การลดระดับเสียงหอนในระบบขยายเสียงด้วยระบบดิจิทัลแบบปรับตัว   /  ราชู พันธ์ฉลาด thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
5 การมุ่งเน้นการตลาดที่ส่งผลต่อผลการดำเนินงานทางการตลาดของธุรกิจเทคโนโลยีทางการศึกษา   /  ฐิตารีย์ เจริญสิทธิศิริ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
6 การเปิดรับข่าวสารผ่านช่องทางออนไลน์และคุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการขนส่งอาหาร กรณีศึกษา ฟู้ดแพนด้า ในจังหวัดอุทัยธานี   /  จงณิชณพ รสอรุณ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
7 กลยุทธ์การตลาดเชิงเนื้อหาที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งในชุมชนตราสินค้าสื่อสังคมออนไลน์: กรณีศึกษา อิเกีย ประเทศไทย   /  ธงชัย ศรีวรรธนะ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
8 ความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยที่มีต่อการใช้การเรียนภาษาที่เน้นภาษาแม่ในการเรียนภาษาอังกฤษ   /  นิธินาฏ บุลมาก thaioral yes รอแจ้งโอนเงิน ไม่ผ่านการพิจารณา
9 บทบาทของผู้บริหารในการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานศึกษา   /  ปาฏลี พรหมอ่อน interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
10 ผลกระทบของโควิด-19 ต่อธุรกิจโรงแรม จังหวัดชลบุรี (พัทยา)   /  ธณภัทร นิธิโชติวัชรกุล thaioral yes รอแจ้งโอนเงิน ไม่ผ่านการพิจารณา
11 กลยุทธ์การบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวคิดทักษะภาวะผู้นำที่ยอดเยี่ยม   /  อรรถวุฒิ เกียรติสุข interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
12 ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21   /  ณัฐนิช สุรสิงห์ไกรสร interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
13 การจัดการโลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยวในชุมชนบางกระเจ้า อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ   /  ฐิติมา พุ่มเรือง thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
14 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหาร Camping Café Ratchayothin   /  ภัทราวีร์ บัวเทศ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
15 ระบบดูแลช่วยเหลือและการจัดสวัสดิการสำหรับนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง (กสศ.) วิทยาลัยชุมชนสตูล   /  กิตติยา ฤทธิภักดี thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
16 การศึกษาแรงจูงใจในการปฎิบัติงานของบุคลากรกองบริหารทรัพยากรนนทบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ   /  มณฑิรา สาระพันธ์ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
17 คุณภาพชีวิตในการทำงานของเลขานุการผู้บริหารธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)   /  ชิชา หอมอุดม thaioral yes รอแจ้งโอนเงิน ไม่ผ่านการพิจารณา
18 การแสดงออกของยีน MRR1 ที่เกี่ยวข้องกับการดื้อยาฟลูโคนาโซล ของเชื้อ Candida parapsilosis   /  อัญญาภัสร์ ชัยฐิตารีย์ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
19 วิจัยตลาดทุนในมุมของข้อมูลทางการบัญชี   /  ปิยะณัฐ ถุนพุทธดม thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
20 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อคุณภาพการบริการของบริษัท โสภาการบัญชีและกฎหมาย จำกัด   /  นภาพรรณ คำคง thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
21 ความพึงพอใจของผู้รับบริการแผนกผู้ป่วยในโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์เนชั่นแนล   /  ทิพย์วรรณ กลิ่นอินทร thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
22 แรงจูงใจในการท่องเที่ยวแบบอิสระของนักท่องเที่ยวในยุค COVID-19   /  ณัฐกาญจน์ นวลจันทร์ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
23 อิทธิพลของการใช้ผู้มีชื่อเสียงรับรองสินค้าที่มีต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อความงาม ของผู้บริโภคในประเทศไทย กรณีศึกษา ไบร์ท (วชิรวิชญ์ ชีวอารี) และ วิน (เมธวิน โอภาสเอี่ยมขจร)   /  เปรมใจ จัดสม thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
24 การสำรวจพฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวไทยมุสลิมที่เดินทางไปอุมเราะห์เเบบ New Normal ที่นครมักกะฮ์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย หลังการแพร่ระบาดโควิด-19   /  กฤชมน บุญอยู่ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
25 การศึกษาพฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่   /  Xiang Xiao thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
26 การศึกษาพฤติกรรมความพึงพอใจผู้ใช้บริการ โรงแรม สิเหน่ ภูเก็ต ลักซ์ชัวรี่ จังหวัดภูเก็ต   /  ปิยะ สีดอกบวบ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
27 การศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจผู้ใช้บริการร้านอาหารไม้หมอน จังหวัดภูเก็ต   /  นิวิฐ อุ๋ยชินกรรม thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
28 การศึกษาพฤติกรรมความพึงพอใจผู้ใช้บริการ บริษัททัวร์ทางน้ำ Charter Marine จังหวัดภูเก็ต   /  ชาญณรงค์ ประทีป ณ ถลาง thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
29 ผงสีย้อมผ้าจากอัญชัน กระเจี๊ยบแดง ดาวเรือง และใบเตยบนสารดูดซับ   /  กีรติ กุลวานิชไชยนันท์ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
30 การวิเคราะห์การรับมือโรคโควิด-19 ด้วยเทคนิคการใช้ต้นไม้การตัดสินใจ กรณีศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย   /  สิริธร เจริญรัตน์ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
31 การพัฒนาผลการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบโครงงาน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   /  พัชรินทร์ บุญเขื่อง thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
32 การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการฉีดสเตียรอยด์ร่วมกับการใช้คลื่นวิทยุความถี่สูงแบบแบ่งส่วนชนิดมีเข็มขนาดไมโครเทียบกับการฉีดสเตียรอยด์ในการรักษาแผลเป็นนูนและคีลอยด์   /  ศศิประภา พิสิฐตระกูลพร thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
33 อิทธิพลของการเตรียมพื้นผิวและวัสดุที่ใช้ในการซ่อมแซมต่อความแข็งแรงยึดเฉือนของวัสดุเรซินชนิดชั่วคราวที่ขึ้นรูปด้วยเครื่องพิมพ์แบบ 3 มิติ   /  นัธทวัฒน์ ท้าวคำพุ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
34 การสร้างแบบวัดการรู้วิทยาศาสตร์ สาระวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ สำหรับนักศึกษาสาขาการสอนวิทยาศาสตร์ ตามกรอบการประเมินการรู้วิทยาศาสตร์ของ PISA   /  วีระชัย นาสารีย์ thaioral yes รอแจ้งโอนเงิน ไม่ผ่านการพิจารณา
35 การสำรวจพฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวไทยมุสลิมที่เดินทางไปอุมเราะห์เเบบ New Normal ที่นครมักกะฮ์ ประเทศซาอุดิอาระเบียหลังการแพร่ระบาดโควิด-19   /  กฤชมน บุญอยู่ thaioral yes รอแจ้งโอนเงิน ไม่ผ่านการพิจารณา
36 การพัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนภาษาไทย ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้ชุดการเรียนรู้สื่อดิจิทัล   /  อัญชัน แก้วมณี thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
37 ความพึงพอใจที่มีผลต่อความผูกพันของผู้ใช้แรงงานช่างฝีมือในงานก่อสร้างขององค์กรในเขต กรุงเทพมหานครและปริมณฑล   /  ไชยา พลอยหิน thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
38 การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมศักยภาพด้านวิชาการและทักษะชีวิตโดยใช้ทักษะกระบวนการคิดของครูและนักเรียนโรงเรียนเครือข่ายการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   /  นวพร ชลารักษ์ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
39 การบริหารงานกิจการนักเรียน ในปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนในกลุ่มเหล็กน้ำพี้ เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 อุตรดิตถ์   /  อรรถนนท์ บุญทองเสือ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
40 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5E ร่วมกับแบบฝึกทักษะ เรื่อง ระบบย่อยอาหารของมนุษย์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   /  สุธิตา ศรีสมบัติ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
41 การพัฒนาความรู้และทักษะการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในบริบท ด้วยการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) โดยการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต   /  พรพิศ งามพงษ์ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
42 ประสิทธิภาพของเทคนิคการฉีดโบทูลินัมทอกซินชนิดเอเข้าในชั้นผิวหนัง ในการรักษาฝ้าชนิดลึกและชนิดผสม   /  ทรงศักดิ์ สุขสันติลาภ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
43 การพัฒนาความสามารถในการเขียนตัวเลขอารบิก 1-10 ของเด็กปฐมวัย โดยใช้การเขียนแบบการจดจำรูปภาพ   /  มัณฑนา ทองต้ง thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
44 สำรวจพฤติกรรมนักท่องเที่ยว outbound หลังสถานการณ์ covid 19   /  เมธวัจน์ อภิพัฒน์ชุติโชติ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
45 ทัศนคติของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพฯ ที่มีต่อการขายสินค้าบริโภคโดยใช้ระบบออนไลน์   /  สุปราณี ปาวิลัย thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
46 แนวทางการบริหารงานการแพทย์แผนไทยตามหลักพรหมวิหาร 4   /  ชัยยุทธ บุญฑริกรัตน์ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
47 การให้บริการที่ดีของการแพทย์แผนไทยตามหลักพุทธธรรม   /  สุรีรัตน์ ลิ้มสุรินทร์ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
48 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าธรรมเนียมสอบบัญชี นวัตกรรม สัดส่วนของผู้บริหารเพศหญิงต่อผลการดำเนินงานของบริษัท   /  อรชุดา หมื่นแก้ว thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
49 คุณภาพชีวิตในการทำงานของพยาบาลวิชาชีพทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์   /  กรกนก ขูรูรักษ์ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
50 ความสัมพันธ์ของการปรับใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การจัดสภาพแวดล้อม การปรับปรุงกระบวนการ และการมีส่วนร่วม ที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของสมาชิกกลุ่มเห็ดเขาพนม จังหวัดกระบี่   /  ชนิษฎากานต์ นาคสวาท thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
51 การพิจารณาเชิงจริยธรรมโครงการวิจัยเร่งด่วนเกี่ยวกับโรคโควิด-19 ในช่วงระบาดใหญ่ : กรณีศึกษาของคณะกรรมการจริยธรรม และนักวิจัย คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล   /  สุกัญญา ประกอบธรรม thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
52 สถานภาพของสัตว์ป่าคุ้มครองชนิดที่เพาะพันธุ์ได้ที่อยู่ในความครอบครองของประชาชน ระหว่างปี พ.ศ. 2551 - 2560   /  สัครินทธ์ อ้นประวัติ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
53 ความต้องการจำเป็นของการส่งเสริมความเป็นองค์กรแห่งความสุขของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี   /  ภัทรพล สายแวว thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
54 มาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ   /  กิ่งแก้ว แช่มบริสุทธิ์ interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
55 บทบาทภาวะผู้นำเชิงบารมีในการพัฒนาสถานศึกษาสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้   /  ธีรพร ทิวงค์ษา interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
56 ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการทำงานเป็นทีมของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี   /  วันทยาพร ศรีมันตะ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
57 การส่งเสริมความเป็นพลเมืองดิจิทัลของนักเรียนในศตวรรษที่ 21   /  ประกาย สีเขียว interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
58 แนวทางการพัฒนาศักยภาพการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของพนักงาน กรณีศึกษา บริษัท พีซีเอ็ม โพรเซ็สซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด   /  วิชัย พิณเสนาะ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
59 ประสิทธิภาพทางเทคนิคการผลิตโคเนื้อ ของสมาชิกสหกรณ์โคเนื้อคุณภาพดีจังหวัดแพร่ จำกัด   /  วันวสา วิโรจนารมย์ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
60 การพัฒนาการดำเนินงานตามแนวทางการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4   /  ศิราณี ฤทธิเดช thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
61 ภาวะผู้นำยุคดิจิทัลของผู้บริหารการศึกษาที่ส่งผลต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารสถานศึกษา   /  นิรดา แก้วเขียว interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
62 ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการ กับการดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   /  ธนัชพร อ่อนศรี interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
63 การบริหารแบบไตรภาคี “บวร” ตามหลักการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก กรุงเทพมหานคร   /  อิชยา มุขรักษ์ interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
64 บรรยากาศองค์การเเละพฤติกรรมการทำงานที่มีประสิทธิภาพของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี   /  มินท์ธิตา เเดงสุริศรีโสภาศ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
65 การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพวิธีการคัดกรองสารเสพติดเบื้องต้น ของเมทแอมเฟตามีนและยาแก้แพ้   /  เบญจศิลป์ เหล่าวงษี thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
66 ความพึงพอใจจากการใช้ตำรับยาทาพระเส้น ต่อการรักษาโรคลมจับโปงแห้งเข่า ที่โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน   /  กิตติยา ขันทอง thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
67 ประสิทธิผลของตำรับน้ำมันมหาจักรในการลดอาการปวดในผู้ป่วยโรคลมปลายปัตคาตสัญญาณ 4 หลัง   /  โชติกา แหร่มบรรเทิง thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
68 ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก   /  กมลวรรณ แสนเสนาะ interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
69 การบริหารหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมความสามารถในการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครู   /  ณัฐธยาน์ หร่ายขุนทด interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
70 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนตามแนวคิดปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม “PAR” ร่วมกับชุมชนเทศบาลไชยสถาน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่   /  กุลภาภร แต้มพุดชา thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
71 การประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนาภาวะผู้นำ เชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลำภู   /  คุณัชญ์พัฒน์ พวรรณา thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
72 ระบบควบคุมการเข้าออกพื้นที่โดยใช้การจดจำใบหน้าและวัดอุณหภูมิร่างกายแบบไม่สัมผัส   /  บัณฑร จิตต์สุภาพ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
73 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ขนมหวานแปะก้วยเพื่อสุขภาพ ของผู้บริโภคกลุ่มเจเนอเรชันวาย   /  อนุกูล วิเขตกิจ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
74 การศึกษาแนวโน้มตลาดหุ้นจีนจากการใช้นโยบาย Common Prosperity   /  สุทธิญาณ นิติกิจไพบูลย์ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
75 ความรอบรู้ด้านสุขภาพและการปฏิบัติในการป้องกันและควบคุมวัณโรคปอด ของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ในเรือนจำ จังหวัดนครศรีธรรมราช   /  สุวิดา รักไพฑูรย์ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
76 ประเมินกัมมันตภาพรังสีธรรมชาติ และปริมาณรังสีในดินตะกอนจากเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี พื้นที่ที่มีสารกัมมันตรังสีภูมิหลังสูงของประเทศไทย   /  ผกามาศ แต้มจันทร์ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
77 การบริหารวิชาการเพื่อการจัดการศึกษาด้านภาษาที่สามสู่ทักษะอาชีพที่เป็นเลิศ   /  ศิริวิมล กรวดนอก interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
78 ผลการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวควบคู่กับภูมิปัญญาวิถีปกาเกอะญอ เพื่อพัฒนาความรับผิดชอบของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส จังหวัด แม่ฮ่องสอน   /  ลำดวน อาลัย thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน ไม่ผ่านการพิจารณา
79 การพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนสะกดคำไม่ตรงตามมาตราตัวสะกด โดยใช้หนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส์ (e - book) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนดาราวิทยาลัย   /  ศราพร กันทะนัน thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
80 การพัฒนาความสามารถในการสำรวจปัญหาและการวางแผนในการทำโครงงานด้วยการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับชุดคำถามตามเทคนิคหมวก 6 ใบ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนแสงทองวิทยา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา   /  ริณญดา คงเอียง thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
81 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีวงจรความรู้ (Knowledge Spiral : SECI Model) เรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่นผ้าทอกะเหรี่ยง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านผาเยอ ตำบลกองก๋อย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน   /  รัศมิ์ลภัส กัลยาณเลิศ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
82 การประยุกต์ใช้วงจรการบริหารงานคุณภาพ PDCA : กรณีศึกษาโรงเรียนวัดใหม่เนินพยอม   /  พงศธร สรภูมิ interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
83 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำแบบเสริมสร้างพลังอำนาจกับความผาสุกของพนักงานบริษัทเอกชน ด้านการเงินและการธนาคาร: บทบาทการเป็นตัวแปรสื่อของงานที่มีความหมาย   /  ณัฐธกรณ์ กีรติวัฒนธรณ์ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
84 ประสิทธิผล และความปลอดภัยของแผ่นมาส์กไบโอเซลลูโลสชุบด้วยสารกระตุ้นการสร้างเซลล์ผิวหนัง เพื่อการดูแลบาดแผลหลังการรักษาด้วยเลเซอร์แฟรกชันนอลเออร์เบียม 1550 นาโนเมตร   /  ยุตินันท์ เอื้ออารีธรรม thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
85 คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรศาลชำนัญพิเศษในเขตกรุงเทพมหานคร   /  ศิรินทิพย์ แก้วกาญจน์ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
86 ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบัติ งานวิชาการของสถานศึกษา   /  อาฬสา วิเศษ interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
87 การพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในยุคใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา   /  เจนวุฒิ บุญชูพงศ์ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
88 การเรียนรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉินในสถานศึกษาพื้นที่จังหวัดเชียงราย   /  เกรียงศักดิ์ ยุทโท thaioral yes รอแจ้งโอนเงิน ไม่ผ่านการพิจารณา
89 ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาในยุค vuca world   /  ยุพารัตน์ ใยเมือง interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
90 การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลการรักษาระหว่างการใช้แฟรกชั่นแนลพิโคเซคคั่นเลเซอร์ 1064 นาโนเมตร ร่วมกับเทคนิคครอส เทียบกับแฟรกชั่นแนลพิโคเซคคั่นเลเซอร์ 1064 นาโนเมตรเพียงอย่างเดียวสำหรับแผลเป็นหลุมสิว   /  ศนิชยา นราธรสวัสดิกุล thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
91 การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ร่วมกับสะเต็มศึกษา เรื่อง การออกแบบเครื่องรดน้ำอัจฉริยะด้วยบอร์ด Micro:bit สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   /  จิตติมา ปัญญาพิสิทธิ์ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
92 คุณภาพการบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจกลับมาใช้บริการซ้ำของผู้ใช้บริการเช่ารถยนต์เพื่อการท่องเที่ยว : กรณีศึกษา Budget Thailand   /  บุญผล รักษาศรี thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
93 กำลังรับน้ำหนักแบกทานประลัยของฐานรากตื้นกรณีมี 2 ฐานรากใกล้เคียงกัน ด้วยวิธีไฟไนต์อิลิเมนต์แบบการวิเคราะห์ลิมิต   /  ดุลพินิจ หนูเอียด thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
94 ผลเฉลยใหม่สำหรับปัญหาฐานรากรับแรงแบกทานและแรงถอนในดินเหนียวแบบไม่สมนัย   /  ทินภัทร อุ่นใจเพื่อน thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
95 ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมของผู้เรียนที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสงขลาวิทยาคม   /  ปาริฉัตร รักเงิน thaioral yes รอแจ้งโอนเงิน ไม่ผ่านการพิจารณา
96 คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษากับการพัฒนาวัฒนธรรมองค์การเชิงสร้างสรรค์ในสถานศึกษา   /  ปรเมศวร์ รอบคอบ interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
97 การประเมินความต้องการจำเป็นในการมีส่วนร่วมของครูในการดำเนินการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม   /  วศิน ชูชาติ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
98 Research on Classroom Management Strategy of Primary School Affiliated to Yunnan University of Finance and Economics   /  Wenting Luo interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
99 ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานระบบบริการออนไลน์ศาลยุติธรรม (CIOS) ของบุคลากรศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี The efficiency of performance on Case Information Online Service (CIOS) of personnel in The Pathumthani Juvenile and Family Court   /  ศิริภรณ์ จักรคุ้ม thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
100 การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของการทา เจลผงบุกคอนยัค กลูโคแมนแนน ไฮโดรไลเซท 5% กับยาเจลคลินดามัยซิน 1% ในการรักษาสิว   /  สิริพงษ์ เตชะภิญญาวัฒน์ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
101 ความคาดหวังและความพึงพอใจในคุณภาพการบริการของ กรณีศึกษาโรงแรมแห่งหนึ่งใน จังหวัดเพชรบุรี   /  ณัฐนันท์ ศรีศรศาสตร์ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
102 PDCA Cycle Case Analysis of Teaching Quality in Universities   /  Lingxuan Wang interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
103 Research on the Problems and Countermeasures of Practical Teaching Management of Applied Undergraduate Lvliang University in My Country   /  Yinxian Jiang thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
104 Educational Management Styles of the Teachers at Jinzhong College of Information in Shanxi   /  Liangyi Duan thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
105 Investigation and Analysis of the Popularization of Mandarin in Colleges and Universities in Yunnan Province and Countermeasures Research -- taking Yunnan Technology and Business   /  Weiqing Yang interoral yes รอแจ้งโอนเงิน ไม่ผ่านการพิจารณา
106 Investigation and Analysis of the Popularization of Mandarin in Colleges and Universities in Yunnan Province and Countermeasures Research -- taking Yunnan Technology and Business College as an example   /  Weiqing Yang interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
107 Education Administration   /  Xue Yang interoral yes รอแจ้งโอนเงิน ไม่ผ่านการพิจารณา
108 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะการรู้เท่าทันสื่อ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนธรรมโฆสิต   /  กรรณทิมา อิสระโชติ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
109 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการรับรู้ความสามารถของตนเองทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง โดยการจัดการเรียนรู้แบบ ACE ร่วมกับเทคนิคตั๋วออก   /  เทพชา บารมี thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
110 การบริหารนโยบายสาธารณะแนวใหม่: กรณีเมืองโคราช   /  ภัทราพร รอดบุญเกิด thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
111 ตัวแปรที่มีผลต่อการรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ประกอบการ ขนาดเล็กและขนาดกลางในเขตกรุงเทพมหานคร   /  สุเมธ สันติกุล thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
112 Analysis on the Work and Team Building of College Counselors Based on SWOT   /  Dongna Weng thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
113 การรับรู้ภาวะสุขภาพ ความเชื่อมั่นและการแสวงหาบริการสุขภาพการแพทย์กระแสหลักและการแพทย์แผนไทยของเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษระหว่างการระบาดของโรคโควิด-19   /  สุปรียา แซ่ภู่ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
114 การจัดการความรู้ในองค์การเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ กรณีศึกษา : บริษัท เวอร์ติคอล จำกัด   /  คริษฐา อ้อนกระโทก thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
115 การวิเคราะห์ประสบการณ์ผู้ใช้และส่วนติดต่อผู้ใช้ของแพลตฟอร์มการเรียนออนไลน์   /  กันต์ปาณัสม์ อำไพวรรณ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
116 พระเครื่องและเรื่องเล่า: กรณีศึกษา พระเครื่องของหลวงปู่มั่น ทตฺโต วัดบ้านโนนเจริญ อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี   /  สมฤทัย เกษอินทร์ษา thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน ไม่ผ่านการพิจารณา
117 การบริหารจัดการเชิงรุกในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา   /  นปภา สกุลพิทักษ์ interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
118 การบริหารสถานศึกษาเพื่อตอบสนองความพึงพอใจต่อผู้รับบริการ   /  เอกชัย แตบสวัสดิ์ interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
119 การประเมินโครงการเด็กดีมีเงินออมโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา   /  เพ็ญนภา คูวิบูลย์ศิลป์ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
120 การประเมินนิวไคลด์กัมมันตรังสี (226Ra, 232Th และ 40K) ในดินบริเวณรอยเลื่อนเขาเด่น จังหวัดสุราษฎร์ธานี   /  อลิษา ทวีลาภ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
121 ผลการรักษาผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม ด้วยวิธีหัตถบำบัด ประคบสมุนไพร และการพอกเข่าด้วยยาสมุนไพร   /  จามจุรี ศรีปัญญา thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
122 การจัดการธุรกิจท้องถิ่นในยุคเศรษฐกิจใหม่: โครงการตลาดต้องชม   /  กิตติศักดิ์ งามสง่า interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
123 การใช้เลเยอร์ดับเบิลไฮดรอกไซด์ ในขั้วไอออนเลือกจำเพาะชนิดพอลิเมอร์เมมเบรน   /  กฤติพงศ์ คนแรง thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
124 การดูแลสุขภาพมารดาและทารกด้วยทฤษฎีการแพทย์แผนไทย   /  กนกวรรณ ประภากุล thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
125 การศึกษาผลการเรียนนักศึกษาชั้นปี 1 จากรอบการรับต่างๆ ตามระบบ TCAS   /  นุษรา นอบน้อม thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
126 ความจำเป็นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของบุคลากร สำนักงานศาลยุติธรรมในศาลจังหวัดนนทบุรี The necessity for human resource development of the personnel at Office of the Court of Justice in Nonthaburi Provincial Court   /  ธัญภา ทองสงค์ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
127 คุณค่าตราสินค้าที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม ในอำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย   /  กรวิกา ใจปินตา thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
128 การศึกษาการรักษาโรคในระบบทางเดินอาหารด้วยทฤษฎีการแพทย์แผนไทย   /  วรรณา สินธาราศิริกุลชัย thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
129 แนวทางการพัฒนาการจัดกิจกรรมตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1   /  ณัฐกานต์ กลีบมะลิ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
130 ความพึงพอใจของผู้เข้ารักษาโรคลมปลายปัตคาตสัญญาณ 4 5 หลัง ด้วยการสักยา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเตรียม อำเภอ คุระบุรี จังหวัดพังงา   /  ภัทรภรณ์ พรหมแก้ว thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
131 การพัฒนาแนวทางการดำเนินงานกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2   /  สุพิชา คณาโจด thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
132 การตรวจหาเชื้อไวรัสที่มีแมลงเป็นพาหะในประชากรกลุ่มเสี่ยงในจังหวัด สุราษฎร์ธานี   /  อานนท์ แซ่อึ่ง thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
133 แนวทางการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชนบ้านชายทะเลกาหลง อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร   /  นิภาไล สวาสดิ์ฉัตรภูมิ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
134 บทบาทของภาวะเครียดออกซิเดชันในโรคกระดูกสันหลังส่วนเอวเสื่อม   /  มนัสนันท์ จิตรจำนงค์ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
135 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการคิดแก้ปัญหาและการกำกับตนเอง ในการเรียน เรื่อง งานและพลังงาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   /  ณิฏญา สีดา thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
136 ผู้หญิงขายไข่กับวาทกรรมปิตาธิปไตยและมายาคติเกี่ยวกับคนไทยและจีนในอเมริกา   /  อรอำไพ นับสิบ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
137 การศึกษาวิเคราะห์ความเชื่อและการบูชารอยพระพุทธบาทของพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดศรีสะเกษ ที่มีต่อรอยพระพุทธบาทที่ประดิษฐานภายในพระมณฑปวัดมหาพุทธาราม พระอารามหลวง อำเภอเมืองฯ จังหวัดศรีสะเกษ   /  ธันยพงศ์ สารรัตน์ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
138 การเปรียบเทียบรอยกดบนกระดาษแผ่นรองในกระดาษแต่ละชนิดด้วยเครื่องตรวจพิสูจน์เอกสาร   /  นนทพันธ์ ยั้งประยุทธ์ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
139 Empirical Study on the influencing Factors of Higher Education Quality at Ji’an College in China   /  Yunhui Xiao thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
140 Based on the Development Path of the Online Public Opinion Work of Higher Vocational College Counselors in the Micro-era   /  Mengmeng Wang interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
141 Research on the Optimization of Innovation and Entrepreneurship Education Management Model in X University in Guangxi Province   /  Man Yun thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
142 Research on the current situation of personal knowledge management of teachers in special education schools in Guangxi   /  Xiaolan Ma thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
143 Research on the Management Model of Music Education - A Case Study of Three Colleges and Universities in Henan Province   /  Jia Jiao thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
144 Research on People-Oriented Teaching Management in Colleges and Universities   /  Baoqin Huang thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
145 แนวทางด้านการบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อผู้สูงอายุที่ใช้รถเข็นวีลแชร์ในการเดินทางโดยเครื่องบินของสายการบินพรีเมี่ยม   /  ภาดา ฤกษ์สุรณรงค์ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
146 ทบทวนวรรณกรรม การจัดการพลังงานสุทธิเป็นศูนย;กรณีศึกษา อาคารสถานพยาบาล   /  ปิติ อนนตพันธ์ thaioral yes รอแจ้งโอนเงิน ไม่ผ่านการพิจารณา
147 A preliminary study on the Countermeasures for the Education and Management of left-behind Children in Rural areas   /  Meng Yang thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
148 การบริหารการเตรียมความพร้อมของครูเพื่อมุ่งสู่หลักสูตรฐานสมรรถนะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย   /  ภานุพงศ์ ตันสุข interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
149 ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารในการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา   /  ศศิธร พิมพ์แก้ว interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
150 การประยุกต์ใช้ทฤษฎี Z ในการบริหารองค์กร   /  ปรีชา คุณฮวย interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
151 การบริหารวิชาการเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาสู่ทักษะอาชีพ   /  ประพรรณสี มีสำโรง interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
152 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน   /  อริศรา ชูช่วย interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
153 การบริหารจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อพัฒนาศักยภาพของครูในสถานศึกษา   /  จินตนา พรายชมภู interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
154 ภาวะผู้นำเชิงบารมีของผู้บริหารสถานศึกษา   /  วาสินี สุวรรณคาม interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
155 การบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษายุคใหม่   /  วราภรณ์ พรมทอง interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
156 ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียน   /  ปัญญา สมุทรหล้า interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
157 ภาวะผู้นำยุคดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษา   /  สกาวรัตน์ เมืองจันทร์ interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
158 หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับการบริหารงานบุคคลในโรงเรียน   /  พรรณีย์ สุรีย์แสง interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
159 รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพ   /  ณัฐกาญจน์ ญาณแขก interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
160 ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาและการขับเคลื่อนนวัตกรรมสู่การศึกษา 4.0   /  ทศวรรษ เกิดติ๋ง interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
161 การบริหารความเสี่ยงของผู้บริหารสถานศึกษาและการประยุกต์ใช้ในสถานศึกษา   /  ปาริชาติ ธรรมสุวรรณ interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
162 ภาวะผู้นำกับการบริหารในยุคดิจิทัล   /  ศศิวิมล มาลาพงษ์ interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
163 การบริหารจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียนเรียนรวม   /  ณัฐฐา นพเก้า interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
164 แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคดิสรัปชั่น   /  สุพัตรา วงษ์สุวรรณ interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
165 ภาวะผู้นำการบริหารงานงบประมาณในสถานศึกษา   /  อัครพนธ์ นวนจันทร์ interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
166 ปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา   /  ศศิธร กรานสุข interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
167 การบริหารงานวิชาการโดยใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน   /  ณัฐธิดา ชนะพลชัย interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
168 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC)ในสถานศึกษาสู่ความสำเร็จ   /  มาลัยพร ก้านอินทร์ interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
169 การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา   /  มนัตฐา ท้าวด่าน interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
170 การบริหารงานวิชาการโดยใช้แนวคิดการสอนงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร   /  อรปรียา เหลือนับ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
171 การบริหารวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพของผู้เรียน   /  ทัศน์พล แก้วเพชรบุตร interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
172 การบริหารงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศในสถานศึกษา   /  วิสา แสนเลิง thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
173 การบริหารงานบุคคลที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของครูในสถานศึกษา   /  สุพิชญา แสงแก้ว interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
174 แนวทางการพัฒนากระบวนการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูปฐมวัย โดยใช้รูปแบบกัลยาณมิตร   /  ดวงหทัย สุขเมือง interoral yes รอแจ้งโอนเงิน ไม่ผ่านการพิจารณา
175 กระบวนการบริหารสถานศึกษาสู่โรงเรียนคุณภาพ   /  นภัสพรพรรณ มนทอง interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
176 การบริหารโรงเรียนคุณภาพให้มีประสิทธิผล   /  ณัฐกาญจน์ ญาณแขก interoral yes รอแจ้งโอนเงิน ไม่ผ่านการพิจารณา

Grand Total 176 Paper.