ติดต่อ

ติดต่อสอบถาม:

ที่อยู่ : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

อีเมล :    grad@ssru.ac.th

เบอร์โทร : (+66)2 1601174-75

โทรสาร : (+66)2 160 1177

สถานะผลงาน

No. Title / Author Type File Upload Payment Approving
1 การศึกษาภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในทัศนะของประชาชนที่ อาศัยในชุมชนใกล้เคียงมหาวิทยาลัยในเขตดุสิต   /  สาวิตรี สุวรรณโณ thaioral yes รอแจ้งโอนเงิน ไม่ผ่านการพิจารณา
2 คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี   /  ภัทราภรณ์ ด้วงเรือง thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
3 กระบวนการสื่อสารกับการปรับตัวเพื่อสืบสานประเพณีท้องถิ่น: กรณีศึกษาประเพณีลอยกระทงในบริบทพื้นที่จังหวัดสุโขทัย   /  ลฎาภา ช่างหลอม thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
4 การรู้เท่าทันสื่อออนไลน์และพฤติกรรมการใช้สื่อของนักศึกษาหลักสูตรสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี   /  เสาวนีย์ วรรณประภา thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
5 ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดบริการกับเศรษฐกิจภายในประเทศที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของพนักงานบมจ.ธนาคารกรุงไทย   /  นุช ประเสริฐผล thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
6 ปัจจัยที่มีผลต่อผลสำเร็จของการยื่นแบบภาษีทางอินเทอร์เน็ตของนิติบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร   /  พนิดา สุภาพอาภรณ์ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
7 ปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543   /  บุญสนอง นกยูงทอง thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
8 การศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจในการให้บริการแบบครบวงจร ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด   /  สุรภา อุทธา thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
9 การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนอนุบาลระนอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง   /  ภัทรส อินทร์ช่วย thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
10 การศึกษาความพึงพอใจในการให้บริการของสายการบินไทยแอร์เอเชีย   /  เบญจมาศ อ่วมยิ้ม thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน ไม่ผ่านการพิจารณา
11 การศึกษาความพึงพอใจเพื่อเพิ่มคุณภาพการให้บริการรถตู้โดยสารสาธารณะ เส้นทางกรุงเทพมหานคร-พัทยา   /  ชฎารัตน์ ก้อนคง thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน ไม่ผ่านการพิจารณา
12 การปฏิบัติงานของพนักงานของพนักงานโรงแรมเทวัญดารา รีสอร์ท แอนด์ สปา   /  อธิวัฒน์ อัศวศิรโยธิน thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
13 คุณภาพการให้บริการที่มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจกลับมาใช้บริการซ้ำของผู้ป่วยนอก ฝ่ายแพทย์หลวงพระบรมมหาราชวัง กองแพทย์หลวง สำนักพระราชวัง   /  ชุติกัญญา ทองธารา thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
14 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินกับราคาหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย SET 100: กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง   /  ณัฐริณี ศิวะพรประสงค์ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
15 คุณลักษณะของนักบัญชีในยุคไทยแลนด์ 4.0 ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของสำนักงานศาลยุติธรรม   /  สนทนา สุขใจ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
16 ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาศักยภาพตนเองกับความเป็นมืออาชีพของนักบัญชีในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล   /  อมรรัตน์ ศรีชัย thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
17 ผลกระทบของสมรรถนะของนักบัญชีที่มีต่อคุณภาพของรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสิงห์บุรี   /  จิรวุฒิ แดงสอาด thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
18 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนวัดมูลค่าตลาดกับความสามารถในการทำกำไรและชำระหนี้และผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม   /  สุพรรณี มงคลนิพัทธ์ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
19 ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการควบคุมภายในด้านการเงินและบัญชี กรณีศึกษาโรงพยาบาลรัฐบาลในจังหวัดกรุงเทพมหานคร   /  อัจฉริยา อิ่มรส thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
20 ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้ทำบัญชีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในเขตกรุงเทพมหานคร   /  กษมาพร ยังส้มป่อย thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
21 มาตรฐานในการปฏิบัติงานและคุณสมบัติของนักบัญชีมืออาชีพที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์ระดับ SMEs ในเขตกรุงเทพมหานคร   /  อัจฉราพร ธีระสุนทรไท thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
22 คุณภาพระบบสารสนเทศทางการบัญชีที่มีต่อผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   /  นิตยา ใจดี thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
23 ผลของความเร็วอากาศและขนาดชีวมวลที่มีต่อประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเตาชีวมวล   /  โชติวัธน์ ศุภิรัตนกุล thaioral yes รอแจ้งโอนเงิน ไม่ผ่านการพิจารณา
24 ปัจจัยความเป็นมืออาชีพของนักบัญชีที่มีผลกระทบต่อคุณภาพงบการเงินของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในภาคตะวันออก   /  อรอุมา สุวรรณ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
25 สัญญะในภาพยนตร์โฆษณาโฟมล้างหน้าแบรนด์การ์นิเย่   /  พงศภัค ราชาภรณ์ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
26 คุณภาพงานสอบบัญชีที่มีผลต่อความสำเร็จในการดำเนินงาน   /  อรอุมา แก้วสิทธิ์ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
27 การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เรื่อง เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ CIPPA ร่วมกับระบบการจัดการเรียนรู้ Edmodo   /  นุกูล ส่งสมบูรณ์ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
28 พฤติกรรมการใช้บริการสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชั่นของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร   /  พัชพรกานต์ ศรีบุญเพ็ง thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
29 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเช่าพระเครื่องในศูนย์พระเครื่อง SC Plaza สายใต้ใหม่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร   /  สุรเดช ว่องเจริญพร thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
30 การพัฒนาความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมุติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   /  กนกวรรณ มีสีสรร thaioral yes รอแจ้งโอนเงิน ไม่ผ่านการพิจารณา
31 ปัจจัยการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์ ฮอนด้า ซิตี้ ของผู้ใช้รถยนต์ที่เป็นสมาชิกกลุ่มปิด All New City Club ในเฟซบุ๊กประเทศไทย   /  ปาจรีย์ หุตินทะ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
32 การมีส่วนร่วมของสตรีในการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในจังหวัดระนอง   /  กนกวรรณ ทองยั่งยืน thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
33 การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ กับประสิทธิผลองค์การของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   /  ลลิสา สหนาวิน thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
34 พัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะทางปัญญาด้วยหลักสติปัฏฐาน สำหรับนักศึกษาสาขาอุตสาหกรรมบริการ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน   /  ชมพู โกติรัมย์ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
35 การศึกษาระดับความคาดหวังของประชาชนต่อการให้บริการงานทะเบียนราษฎร สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองระนอง จังหวัดระนอง   /  มณีรัตน์ เพชรอินทร์ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
36 การบริหารและการจัดการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพของโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม   /  รุจิรา กองจันทร์ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
37 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อโครงสร้างเงินทุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ   /  สินิทธ์ อโศกบุญรัตน์ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
38 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในของกองทัพบก   /  ประภาพร มาชัยภูมิ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
39 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อโครงสร้างเงินทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   /  ธารีรัตน์ พลรักษ์ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
40 ทัศนคติของนักบัญชีที่มีต่อจรรยาบรรณวิชาชีพทางการบัญชี   /  อภิญญา วิเศษสิงห์ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน ไม่ผ่านการพิจารณา
41 ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการปฏิบัติงานวิชาการของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1   /  นภา ภูมิอาวาส thaioral yes รอแจ้งโอนเงิน ไม่ผ่านการพิจารณา
42 การพัฒนาโปรเเกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อการเลิกบุหรี่ของกลุ่มเสี่ยงโรคหัวใจเเละหลอดเลือด   /  โสภิดา ทิพย์สวัสดิ์ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
43 ปัจจัยแห่งความสำเร็จที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนในเครืออัสสัมชัญ   /  กรกช สกุลฐิติธนานนท์ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
44 คุณภาพชีวิตในการทำงานและการทำงานเป็นทีมที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การของบุคลากรโรงพยาบาลในเครือวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนล   /  กัลยรักษ์ วิริยมาโน thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
45 คุณภาพการให้บริการที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการตลาดเสรีมาร์เก็ต สาขาเดอะไนน์ พระราม 9   /  ณลชา สอนวิชา thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
46 แรงจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท ยูเนียน แอนด์ โอจิ อินเตอร์แพ็ค จำกัด   /  ไวชญานีก์ แซ่ตั้ง thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
47 ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (7C) กับการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคชั่น Shopee ของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม   /  ฉันทิสา ทาจินะ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
48 ความพึงพอใจในงานที่ส่งผลต่อการคงอยู่ของพนักงาน บริษัท ยูเนียน แอนด์ โอจิ อินเตอร์แพ็ค จำกัด   /  รพีพรรณ มณีอินทร์ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
49 ภาวะผู้นำที่มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน กรณีศึกษา บริษัท อีโก้สปอร์ตอินเตอร์เนชัลแนล จำกัด   /  ประพันธ์ แสงใส thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
50 การรับรู้บรรยากาศองค์กรของพนักงานอุตสาหกรรมก่อสร้าง ในเขตอำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์   /  อนัญญาพัทธ์ ศรีชัยนิธิวุฒิ thaioral yes รอแจ้งโอนเงิน ไม่ผ่านการพิจารณา
51 ปัจจัยการจัดการคลังสินค้าที่มีความสัมพันธ์ต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการคลังสินค้า กรณีศึกษา บริษัท ซีเอส สตีล โปรดักส์ จำกัด   /  ประมวล พรมไพร thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
52 ปัจจัยลักษณะองค์กรที่มีความสัมพันธ์ต่อการควบคุมต้นทุนงานก่อสร้าง ของผู้ประกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างขนาดกลางในจังหวัดกรุงเทพมหานคร   /  ศรัณยู ปริมาณ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
53 คุณภาพรายงานทางการเงิน   /  สิริพรรณ์ โกมลรัตน์มงคล interoral yes รอแจ้งโอนเงิน ไม่ผ่านการพิจารณา
54 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนคีย์บอร์ดเบื้องต้นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โดยใช้เทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน   /  อิสริยชัย นามบัณฑิต thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
55 การหาพารามิเตอร์ที่เหมาะสมของวิธีหาค่าเหมาะที่สุดแบบโน้มถ่วงสำหรับปัญหาการตัดวัสดุแบบหนึ่งมิติ   /  ธีรดา มหายาโน thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
56 ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์กลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2556-2560   /  ธีราลักษณ์ สัจจะวาที thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
57 แนวทางแก้ปัญหาการลาออกของพนักงาน ร้านไทยเจริญค้าส่ง   /  ศศิมาภรณ์ บุญช่วย thaioral yes รอแจ้งโอนเงิน ไม่ผ่านการพิจารณา
58 รูปแบบการสื่อสารในองค์กรกับประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอแห่งหนึ่ง ในจังหวัดสมุทรสาคร   /  สุชาวดี เอี้ยงชะอุ่ม thaioral yes รอแจ้งโอนเงิน ไม่ผ่านการพิจารณา
59 แรงจูงใจในการทำงานที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาล ตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์   /  บุญศิริ สุทธิทักษ์ thaioral yes รอแจ้งโอนเงิน ไม่ผ่านการพิจารณา
60 ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาด ทัศนคติและคุณภาพเว็บไซต์ที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการเว็บสำเร็จรูปชอปอัพบริษัท เน็ตดีไซน์ โฮสต์ จำกัด   /  นิจ ประเสริฐผล thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
61 นวัตกรรมการบริการที่มีผลต่อความผูกพันของพนักงานในองค์กร กรณีศึกษา กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   /  สมยศ งิ้วลาย thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
62 การพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะทางปัญญาตามแนวพุทธศาสนา ด้วยหลักภาวนา 4 สำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล   /  พันยา เขียวบุญจันทร์ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
63 Factors influencing international students decision to study at Taiwanese universities   /  yu ching chen interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
64 ประสิทธิผลของการพอกยาสมุนไพรต่ออาการปวดของโรคข้อเข่าเสื่อม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะค่า อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี   /  ชัยญา นพคุณวิจัย thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
65 ผลการจัดการเรียนรู้ตามวิธีสตอรีไลน์ วิชาการจัดการธุรกิจศิลปกรรม ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยช่างศิลป   /  นิภาพร แสงประทุม thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
66 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อศักยภาพในการออมของครัวเรือนจนเปรียบเทียบกับครัวเรือนรวย   /  นิตยา ปะอินทร์ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
67 การเงินส่วนบุคคลของไกด์นำทางในถ้ำเชียงดาว ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่   /  ธีราลักษณ์ สัจจะวาที thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
68 สาเหตุของการตกเป็นเหยื่อในคดีฉ้อโกงซื้อขายออนไลน์   /  หทัยชนก พิมพะกุล thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
69 ภาวะผู้นำแบบการเปลี่ยนแปลงและความผูกพันต่อองค์การที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานปฏิบัติการอุตสาหกรรมเหล็กบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   /  ณิชา เกตุงาม thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
70 เซนเซอร์การเปล่งแสงแบบแคทเมียมเทลลูไรด์ควอนตัมดอทที่เคลือบผิวด้วยกรดไทโอไกลโคลิก สำหรับการวิเคราะห์ปริมาณฮีสตามีนในอาหาร   /  กัมปนาท แก้วใหญ่ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
71 แรงจูงใจในการทำงานและบรรยากาศองค์การที่มีผลต่อความผูกพันองค์การของบุคลากร บริษัท ง่วนเชียงอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด   /  จุฑารัตน์ วิริยะ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
72 ปัจจัยในการตัดสินใจของผู้สนับสนุนช่องสถานีโทรทัศน์มุสลิม White Channel   /  ยลวุทธ์ เกตุเที่ยงกิจ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
73 การสื่อสารภายในองค์การกับความสัมพันธ์ต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท ยูเนียน แอนด์ โอจิ อินเตอร์แพ็ค จำกัด   /  เทพอาภรณ์ มุ่งฝูงกลาง thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
74 การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาปารมิตาในทรรศนะปรัชญาหลังนวยุค สายกลาง   /  บรรพตี รำพึงนิตย์ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
75 สิ่งอำนวยความสะดวกทางการเงินบนเขตการค้าชายแดน กรณีศึกษา: บริเวณชายแดนไทย-พม่า อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย   /  กัณฐาภรณ์ ชวนะสุพิชญ์ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
76 ผลการติดสีของสารละลายสารสกัดมะขามป้อมบนผมที่ผ่านการฟอกสี   /  ปราชญา เทียมผาสุข thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
77 ฤทธิ์การต้านเชื้อ Propionibacterium acnes ของสารสกัดผักเสี้ยนผี จาก จังหวัด สมุทรสาคร.   /  อิสรีย์ จิตต์สมนึก thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
78 การตรวจวัดปริมาณพาราเบนโดยใช้ระบบไซมัลทีเนียสอินเจคชันเอฟเฟคทีฟมิกซิงโฟลว์อะนาลิซิสร่วมกับการตรวจวัดการเรืองแสงทางเคมี   /  ประภัสสร จิตเที่ยง thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
79 ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของโทนเนอร์ผสมสารสกัดมะขามป้อม   /  ธนโรจน์ ทิมอุดม thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
80 บทบาทการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ผู้นำชุมชน และประชาชน ต่อการจัดการอุทกภัย ในพื้นที่เทศบาลเมืองระนอง จังหวัดระนอง   /  พรรณทิพย์ ช่วยนาเขตร thaioral yes รอแจ้งโอนเงิน ไม่ผ่านการพิจารณา
81 การศึกษาเปรียบเทียบจุดสัญญาณนวดแพทย์แผนไทยและจุดฝังเข็มแพทย์แผนจีน ในการรักษาโรค Bell’s palsy หรืออัมพาตใบหน้า   /  ปานียา ณัฐชนาวรเดช thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
82 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อกำไรของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนไทย   /  ติณณ์ จงเจริญในธรรม thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
83 ผลของการนวดกดฝ่าเท้าเพื่อช่วยลดและเลิกบุหรี่ในผู้สูบบุหรี่ ตำบลสินเจริญ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฏร์ธานี   /  เกษรินทร์ เจริญสุข thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
84 ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานของนักเรียนโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน   /  ศุภวรรณ สงวนรัตน์ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
85 แรงจูงใจที่ส่งผลต่อขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการและบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กรุงเทพมหานคร   /  สรณ์พัชร สรพรหม thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
86 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของผู้บริโภค ในการใช้บริการร้าน NOM WOW สาขารังสิต อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี   /  พิมณัฐชญา สุขกาย thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
87 คุณภาพการให้บริการบำรุงรักษาห้องปฏิบัติการเคมี ของบริษัท ที.อาร์.แล็บ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด   /  ธเนตร รากะเสน thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
88 การบริหารการศึกษา โดยการใช้นวัตกรรมใหม่ ในโรงเรียนศตวรรษที่21   /  สาธิตา แดงภิรมย์ interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
89 การบริหารกิจการนักเรียนที่มีคุณภาพ   /  ชัยเดช อารีศิริไพศาล interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
90 สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา   /  วีรวิชญ์ อารีสวัสดิ์ interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
91 การพัฒนาสมรรถภาพนักบริหาร   /  ศิริภัทร นิติกรนุสรณ์ interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
92 การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง   /  ณัฏฐโชติ จันทร์เพ็ชร interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
93 พฤติกรรมผู้นำในศตวรรษปีที่ 21 สู่การพัฒนาองค์กรที่ยั่งยืน   /  วรัญญา พุทธคาวี interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
94 ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา   /  นุชนาฎ เพชรชำนาญ interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
95 การประชาสัมพันธ์เพื่อการสร้างความสัมพันธ์อันดีสู่องค์กรท้องถิ่น   /  อัญธิดากรณ์ ไชยคิรินทร์ interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
96 การบริหารในยุค Thailand 4.0   /  กาญจนา รูปสูง interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
97 ลมปะกังในแนวคิดทฤษฏีแพทย์แผนไทย   /  พิกุลแก้ว หอมหวล thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
98 การศึกษาอิทธิพลของกระสุนปืนและวิถียิงของกระสุนปืนที่มีผลต่อมุมที่วัดจากร่องรอยลูกกระสุนปืนบนแผ่นโลหะตัวถังรถยนต์ที่ถูกยิงด้วยปืนพกออโตเมติก ขนาด 9 มิลลิเมตร LUGER   /  ฐิติชญา เหลืองไพโรจน์ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
99 เทคโนโลยีที่จำเป็นสำหรับผู้บริหารการศึกษา   /  นุภาพร ศรฤทธิ์ interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
100 คุณลักษณะผู้นำที่สามารถนำพาองค์กรสู่ความสำเร็จ   /  วันวิสา แก้วไทรคต interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
101 การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารทหารไทย จำกัด   /  ทัศนีย์ แพงบุดดี thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
102 A Comparative Analysis of Speech Acts Utilized on Crime News Headlines of the Bangkok Post and CNN Online   /  Soranee Nielsen thaioral yes รอแจ้งโอนเงิน ไม่ผ่านการพิจารณา
103 join and listen   /  Soranee Nielsen listen yes รอแจ้งโอนเงิน ไม่ผ่านการพิจารณา
104 คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพสำหรับผู้บริหารมืออาชีพ   /  จุฑามาส ศรีทองคำ interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
105 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในยุคประเทศไทย 4.0   /  พงษ์ธร แก้วยองผาง interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
106 ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สังกัดสำนักงานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร   /  สุทธิพงษ์ นามเกิด thaioral yes รอแจ้งโอนเงิน ไม่ผ่านการพิจารณา
107 การนิเทศการศึกษา   /  จันจิรา โชติเอี่ยม interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
108 การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้เกมการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง การสืบพันธุ์ของพืชดอกและการเจริญเติบโต   /  ชลทิพย์ จันทร์จำปา thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
109 การบริหารความเสี่ยงขององค์กรในศตวรรษที่ 21   /  วิจิตรา สีแดงก่ำ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
110 การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา   /  นันทนา ทวีชาติ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
111 ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพกับการสร้างปฏิสัมพันธ์เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนางาน   /  จิระวดี สินทร interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
112 การบริหารความขัดแย้ง: ตามหลักคิดพระราชาพึงน้อมพิจารณาแก้ความขัดแย้ง   /  พลอยธัญญา ปภาพิชญ์ธนันท์ interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
113 จิตวิญญาณ อุดมการณ์ และบุคลิกภาพของผู้บริหาร   /  กรรณิการ์ คงนาม interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
114 การเปิดรับสื่อโฆษณาที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์ Honda Jazz   /  อาภาพร หมอประเสริฐ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
115 การพัฒนารูปแบบการบันทึกเวชระเบียน ทางนิติเวชและนิติวิทยาศาสตร์ ของแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปในโรงพยาบาลชุมชน   /  อนุพงษ์ พูลพร thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
116 การศึกษาคุณลักษณะความเป็นพลโลกในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล   /  วรายุ ศิรินนท์ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
117 ปัจจัยที่มีผลต่อความเชื่อมั่นในการรับฟังพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ของพนักงานสอบสวน : กรณีศึกษากองบังคับการตำรวจนครบาล 1   /  จิตรภากร ภักดี thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
118 เนื้อหาการนำเสนอเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวไทยผ่านอินสตาแกรม Pearypie   /  ศิริรัตนา เปียจำปา thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
119 รูปแบบการดำเนินชีวิตที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการนักศึกษา ที่ใช้อาคารสถานที่และภูมิทัศน์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   /  กฤษฎิ์ธเนศ มัคคภาวีธวัฒน์ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
120 การศึกษาทางนิติวิทยาศาสตร์ในการแยกหมึกปากกาลูกลื่นสีน้ำเงินระหว่างวิธีทินเลเยอร์โครมาโตกราฟฟี และวิธียูวี-วิสิเบิล สเปกโตรสโกปี   /  วาสิณี สมบัติ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
121 รูปแบบโฆษณา และการรับรู้ภาพลักษณ์ที่มีต่อรถยนต์ ฮอนด้าซิตี้(Honda City) และ ฮอนด้าแจ๊ซ (Honda Jazz) ผ่านโฆษณารูปแบบโทรทัศน์ (TVC) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร   /  กฤติพงษ์ ธีระพงษ์ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน ไม่ผ่านการพิจารณา
122 การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการของรถยนต์ฮอนด้าบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ เฟซบุ๊ก แฟนเพจ : Honda Thailand   /  วรากร อัศวเริงยุทธ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
123 การศึกษาลายนิ้วมือแฝงที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าบนกระดาษชนิดต่างๆโดยวิธีไอโอดีนและนินดริน   /  เบญจศิลป์ เหล่าวงษี thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
124 แนวทางการจัดทำแอพพลิเคชั่นรวบรวมการแสดงและส่งเสริมการตลาดดนตรีคลาสสิกบนโทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟน   /  กฤติน หินซุย thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
125 บทความการสร้างสรรค์รายการออนไลน์ของรายการตามใจตุ๊ด   /  โสภณัฐ จาบทอง thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
126 การศึกษาประสิทธิผลการออกกำลังกายด้วยท่าฤาษีดัดตนต่อการยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อคอ   /  สุฐิตา โอภาษี thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
127 ระบบตรวจจับป้ายจราจรโดยใช้การเรียนรู้เชิงลึก   /  ณัฐภัทร ศิริคง thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
128 การตรวจสอบคุณภาพผงยาสมุนไพรเถาวัลย์เปรียง ขมิ้นชัน และฟ้าทะลายโจร ในคลินิกแพทย์แผนไทย วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   /  สุฐิตา โอภาษี thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
129 การศึกษาความสัมพันธ์ของลักษณะพฤติกรรมตามหลักจริต 6 กับการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2: กรณีศึกษาพื้นที่ตำบลไม้เค็ดและตำบลบ้านพระ จังหวัดปราจีนบุรี   /  สุฐิตา โอภาษี thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
130 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์แชทบอท บริบทประเทศไทย   /  ณิชารีย์ กิตติคุณศิริ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
131 การพัฒนาความสามารถในการฟังภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค Co-Op Co-Op   /  พรพิศ งามพงษ์ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
132 รูปแบบเนื้อหาของนมซีพีเมจิที่ปรากฏในเฟซบุ๊กแฟนเพจ cp-meiji thailand   /  ธนกร ลิ้มสวัสดิ์ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
133 การเปรียบประสิทธิผลยาพอกตาระหว่างสูตรยาฟ้าทะลายโจรเดี่ยวและสูตรตำรับ ในผู้ป่วยที่มีอาการปวดกระบอกตา   /  สุฐิตา โอภาษี thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
134 การทดสอบความเป็นพิษเฉียบพลันของยาดำและยาดำสะตุต่อไรทะเล   /  สุฐิตา โอภาษี thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
135 การพัฒนาและประเมินผลของโปรแกรมส่งเสริมการจัดการตนเองร่วมกับแรงสนับสนุนจากครอบครัวต่อพฤติกรรมป้องกันการกลับเป็นซ้ำในผู้สูงอายุมุสลิมโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือด   /  ซาลีฮา สาและ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
136 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการแหล่งท่องเที่ยว   /  อสมาภรณ์ คีรีนะ interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
137 Pistol Identification System Based on Breech Face Digital Images Analysis   /  อารีย์ จิวรรักษ์ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
138 การพัฒนาหลักสูตรทางการแพทย์แผนไทยใน 3 ทศวรรษ   /  ธัญลักษณ์ พรหมศร thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
139 การวิเคราะห์ลักษณะของยาอีในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร   /  เกริกฤทธิ์ มณีจักร thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
140 กลยุทธ์การสื่อสารเชิงคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งบนแพลตฟอร์มยูทูบของสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3   /  ชินกฤต อุดมลาภไพศาล thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ

Grand Total 140 Paper.