ติดต่อ

ติดต่อสอบถาม:

ที่อยู่ : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

อีเมล :    grad@ssru.ac.th

เบอร์โทร : (+66)2 1601174-75

โทรสาร : (+66)2 160 1177

สถานะผลงาน

No. Title / Author Type File Upload Payment Approving
1 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความรู้ความเข้าใจในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของกำลังพลมณฑลทหารบกที่ 12   /  ศิริรัตน์ มากท้วม thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
2 A pilot relationship of boiled water of the jack fruit leaf on milk flow in postpartum mothers at Buddhachinaraj Hospital,Phitsanulok Province   /  นิติรัตน์ มีกาย interoral yes รอแจ้งโอนเงิน ไม่ผ่านการพิจารณา
3 Right to the city: An analysis of discrimination against poor urban inhabitants in the City of Ubon Ratchathani   /  กิ่งกาญจน์ สำนวนเย็น interoral yes รอแจ้งโอนเงิน ไม่ผ่านการพิจารณา
4 ปัจจัยที่มีผลต่อการคิดวิเคราะห์ในวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2   /  จีรวรรณ สุขหลังสวน thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
5 ความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อส่วนประสมการตลาดพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   /  สันต์ทัศน์ เพ็ญจันทร์ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
6 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ของเด็กปฐมวัยกลุ่มชาติพันธุ์ลาวเวียง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี   /  ธนพรรณ เพชรเศษ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
7 การรับรู้สื่อโฆษณาในเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่มีความสัมพันธ์ต่อการตอบสนองในการเข้าศึกษาต่อระดับวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล   /  ภควรรณ กิจสุขฤกษ์ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
8 รูปแบบการบริหารจัดการกิจกรรมนันทนาการเพื่อสุขภาพของโรงเรียนผู้สูงอายุบ้านหนองลาน จังหวัดกาญจนบุรี   /  รจนาภรณ์ ศรีช่วงโชติ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
9 การควบคุมปริมาณคอนกรีตผสมเสร็จในงานก่อสร้างเสาเข็มเจาะระบบเปียกขนาดใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานคร   /  กฤษฎา ภูมี thaioral yes รอแจ้งโอนเงิน ไม่ผ่านการพิจารณา
10 การบริหารจัดการสวัสดิการสังคมสำหรับผู้สูงอายุแบบมีส่วนร่วม กรณีศึกษาจังหวัดภูเก็ต   /  บัญฑิต ไวว่อง thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
11 Effect of Zinc-L-selenomethionine and Chromium-L-methionine on Growth Performance, Blood Glucose and Digestive Tract pH in Nile Tilapia (Oreochromis niloticus)   /  สุวีณา เอื้อไพบูลย์ interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
12 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี   /  อรวรรณ สืบเสน thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
13 กระบวนการเรียนรู้ของผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ   /  มนกนก ภาณุสิทธิกร thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
14 สภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนาบุคลากรผู้รับผิดชอบ ณ สถานที่เกิดเหตุ กรณีศึกษา: มูลนิธิสยามนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี   /  รุจิราภรณ์ ยุกตานนท์ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
15 ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับผู้เชี่ยวชาญ : ศึกษากรณีความผิดเกี่ยวกับเพศ   /  ธนวัฒ พิสิฐจินดา thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
16 การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการเรียนรู้แบบการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐานสำหรับกระบวนการและทักษะทางคณิตศาสตร์   /  Nutcharun Yanakit interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
17 Effect of trace minerals concentration on growth performance and immune response of white shrimp (Litopenaeus vannamei)   /  Kanin Patrachotpakinkul interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
18 การศึกษาคุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของผู้มาใช้บริการ กรณีศึกษา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว กรมชลประทาน   /  พวงเพ็ชร์ ทองฤทธิ์ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
19 คุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อความภักดีของผู้ใช้บริการรถจักรยานยนต์สาธารณะในเขตกรุงเทพมหานคร   /  ดรุณี บุญสุทธิ์ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
20 บทบาทการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ผู้นำชุมชน และประชาชน ต่อการจัดการอุทกภัย   /  พรรณทิพย์ ช่วยนาเขตร thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
21 ระดับความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการทำงานและความผูกพันต่อองค์การ ของข้าราชการทหารกรมดุริยางค์ทหารบก   /  ปรียาวดี แวงวรรณ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
22 ระดับพฤติกรรมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรภายใน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี   /  ตรัยยาลักษณ์ เรืองราย thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
23 การวิเคราะห์ชนิดของคำในบทความการขาย   /  เบญจวรรณ โสวาปี thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
24 องค์ประกอบของประสิทธิภาพการบริหารการพัฒนาสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน   /  ธีระวิทย์ วงศ์เพชร thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
25 The impacts of off balance sheet types and investment positions on investors’ ability in correcting off-balance sheet financing   /  หุดา วงษ์ยิ้ม interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
26 แนวทางแก้ปัญหาการลาออกของพนักงาน ร้านไทยเจริญค้าส่ง   /  ศศิมาภรณ์ บุญช่วย thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
27 ความแตกต่างของปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาองค์กร ระหว่างประเทศไทยและประเทศสหรัฐอเมริกา   /  กำไลทอง ชื่นทศพลชัย thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
28 การคิดอย่างมีวิจารณญาณทางคณิตศาสตร์: กระบวนการคิดที่ต้องได้รับการพัฒนาในชั้นเรียนคณิตศาสตร์   /  พงศกร พลับศิริ interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
29 สมรรถนะของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ในกระบวนการค้าข้ามพรหมแดนของประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย   /  Hasamon Pengman interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
30 การจัดประสบการณ์โดยใช้แหล่งการเรียนรู้เป็นฐาน เพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย โรงเรียนบ้านโคกพนมดี   /  สินินาฎ แสงเพ็ชร thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
31 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานขององค์การ บริหารส่วนจังหวัดระนอง   /  วรานนท์ เกลื่อนสิน thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
32 องค์ประกอบและรูปแบบของความรับผิดชอบต่อสังคมในธุรกิจโรงแรมไทยทางภาคใต้   /  โกมลมณี เกตตะพันธ์ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
33 โครงสร้างเงินทุนที่มีความสัมพันธ์ต่อความสามารถในการทำกำไรของบริษัทที่จดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม   /  นิธิศ ติรวิบูลสิน thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
34 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออัตราการจ่ายเงินปันผลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: กรณีศึกษาบริษัทในกลุ่มธุรกิจการแพทย์ของประเทศไทย   /  บุญฤทธิ์ เหมปราชญ์ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
35 ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างความเป็นเจ้าของ และอัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล กลุ่มอุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   /  เพ็ญณภา พิศนอก thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
36 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจ่ายปันผลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : กรณีศึกษา บริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกส์   /  อังศุมาลี อุสาใจ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
37 ผลกระทบของโครงสร้างเงินทุนที่มีต่อผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มธุรกิจขนส่ง และโลจิสติกส์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   /  อติวิชญ์ สาสนัส thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
38 ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างความเป็นเจ้าของและอัตราการจ่ายเงินปันผล ของกลุ่มอุตสาหกรรมการแพทย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   /  ภัทราภรณ์ วงศ์วรอาภรณ์ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
39 ปัจจัยส่วนประสมตลาดบริการที่มีความสำคัญต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวตลาดน้ำบางกล่ำ จังหวัดสงขลา   /  จารุมาศ เสน่หา thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
40 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานด้านการรับฟังพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ของพนักงานสอบสวน : กรณีศึกษากองบังคับการตำรวจนครบาล 1   /  จิตรภากร ภักดี thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
41 การวิเคราะห์องค์ประกอบที่ส่งผลให้เกิดกระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรมในกิจการผลิตไฟฟ้าของรัฐ   /  ภูกฤษ สถานสุข thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
42 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จการนำนโยบายปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 8   /  จีรวุฒิ นิลศรี thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
43 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพรบำรุงผิวกายของข้าราชการครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดสุพรรณบุรี   /  อัญชนา ธิกุลวงษ์ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
44 ผลของแผ่นแปะเจลจากสมุนไพรขิงและขมิ้น บรรเทาอาการปวดข้อเข่าในผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี   /  ปภาวี พรหมสูงวงษ์ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
45 การพัฒนาระบบสนันสนุนการตัดสินใจเพื่องบประมาณสินทรัพย์ กรณีศึกษา ศูนย์ฝึกอบรมธนาคารกรุงไทย เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา   /  เอกชัย มณีสุริยา thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
46 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างเงินทุนและความสามารถในการสร้างกำไรของบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มธุรกิจโรงพยาบาลในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   /  ศิริพร บุญเกรียงชัย thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
47 ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างความเป็นเจ้าของกับอัตราการจ่ายเงินปันผล ของบริษัทประกันชีวิตที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   /  ไชยศักดิ์ พรก่ำศุภะไพศาล thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
48 ปัจจัยที่กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   /  วาสนา ปัญญารัตนกุล thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
49 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล กับโครงสร้างของความเป็นเจ้าของ ของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   /  อุทุมพร กล้วยไม้ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
50 การพัฒนาความสามารถในการสื่อสารวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน   /  ปิยพร ศักดิ์ภิรมย์ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
51 พุทธธรรมาภิบาล: การศึกษาเชิงวิเคราะห์ วิจักษ์และวิธาน   /  โอภาสสราธิคุณ อาสโภ(โหมดศิริ) interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
52 อุเบกขากับการพัฒนาคุณภาพชีวิต   /  เจตนิพัทธ์ พิธิยานุวัฒน์ interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
53 การแสวงหาความสุขด้วยการทำใจเป็นกลางตามหลักปรัชญาหลังนวยุค   /  อัศวิน ฉิมตะวัน interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
54 ประสิทธิผลของแผ่นเจลสมุนไพรบรรเทาอาการปวดข้อเข่าเสื่อม ในผู้สูงอายุ ตำบลบ่อสุพรรณ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี   /  ภัชรินทร์ กลั่นคูวัฒน์ thaioral yes รอแจ้งโอนเงิน ไม่ผ่านการพิจารณา
55 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับความผิดฐานค้ามนุษย์ การเอาคนลงเป็นทาส และการบังคับใช้แรงงาน   /  อมรรัตน์ สุนทร thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
56 การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของสำนักงานเขตธนบุรี   /  ชาญชิต มหาเทียน thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
57 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการพัฒนาระบบบริหาร ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   /  สันติ เลิศไกร thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
58 การพัฒนากระบวนการผลิตเอนไซม์เซลลูเลสและไซลาเนสจากกากเบียร์   /  ณัฏฐา โลจนานันท์ thaioral yes รอแจ้งโอนเงิน ไม่ผ่านการพิจารณา
59 ผลกระทบของโครงสร้างเงินทุนที่มีต่อประสิทธิภาพในการทํากําไรของบริษัท ที่ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลังงานสะอาดที่จดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   /  ปุณชญา ปัทม์กชกร thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
60 การพัฒนาตอกไม้ไผ่ย้อมสีธรรมชาติจากกากกาแฟ สำหรับผลิตภัณฑ์งานจักสาน   /  ชานนท์ แสงโสด thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
61 การพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานของเครือข่ายสินปุนตาปี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต3   /  อุมาพร ทองมาก thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
62 Effect of Soaking Time on the Crystal Size and Microstructure of Willemite Crystal Glazes   /  นพวรรณ เดชบุญ interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
63 Exploring the role of English in shaping the Linguistic Landscape: A Case Study of the Metropolitan area of Chiang Mai, Thailand   /  สุธินี โพธิสุวรรณ interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
64 การศึกษาเรื่องการบูรณาการเวกเตอร์ในการเรียนรู้สะเต็ม   /  ฉลองรัฐ ขาวฤกษ์ interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
65 วอเตอร์ฟุตพริ้นท์ของมังคุดผลสด: กรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชนตำบลตรอกนอง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี   /  ไพรัตน์ อุระมา thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
66 การรับรู้คุณค่าตราสินค้าที่ส่งผลต่อความภักดีในตราสินค้าตามบทบาทการรับรู้คุณภาพในการให้บริการของแฟนบอลสโมสรอ่างทองเอฟซี   /  ปริญญา คำดีผล thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
67 องค์ประกอบการยอมรับการขายสินค้าออนไลน์ของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) บริบทสินค้าที่มิใช่อาหาร (Non-Food)   /  ภูริณัฐ สิทธิตนเอง thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
68 ประสิทธิผลของแผ่นแปะสมุนไพรบรรเทาอาการปวดข้อเข่าเสื่อม ในผู้สูงอายุ ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี   /  วรกานต์ มุกประดับ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
69 การวิเคราะห์โมเดลราส์ชเพื่อตรวจสอบแผนที่โครงสร้างความเข้าใจธรรมชาติของเทคโนโลยี ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในชั้นเรียนชีววิทยา   /  มุสตากีม อาแว thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
70 การวิเคราะห์องค์ประกอบของปัจจัยสู่ความสำเร็จในการประยุกต์ใช้บล็อกเบสโปรแกรมมิ่ง   /  พุทธิกา ชมไม้ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
71 แนวทางการเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารของครัวเรือนเกษตรกรในจังหวัดน่าน   /  เพ็ญจันทร์ รวิยะวงศ์ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
72 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาการสืบค้นสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   /  จิรวัฒน์ สุทธาวงศ์ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
73 การศึกษาผลการจัดกิจกรรมตามแนวการสอนแบบมอนเตสซอรี่เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย   /  วิญาศินี ดาวเรือง thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
74 การศึกษาตัวแปรต้นของของความผูกพันต่องานและความผูกพันต่อองค์กร: กรณีศึกษาของบริษัทสื่อสารและโทรคมนาคมในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน   /  Yating Hu interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
75 ผลกระทบของแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานต่อความพึงพอใจต่องานและคุณภาพของผลงาน: กรณีศึกษาของบริษัททัวร์ในมณฑลกวางสี ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน   /  Zongxian Huang interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
76 การศึกษาสภาพการดำเนินงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดนครศรีธรรมราช   /  มลิวัลย์ ปานมาตย์ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
77 การประเมินศักยภาพพลังงานไฟฟ้าชีวมวลในจังหวัดอุดรธานีโดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ   /  ศิวบุตร ลือทองจักร thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
78 การพัฒนาขนมนิ่มนวลด้วยหัวปลีผงทดแทนแป้งข้าวเหนียวบางส่วน   /  ธนวันต์ พัฒนสิงห์ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
79 การศึกษาประสิทธิผลของแผ่นแปะสมุนไพรในการบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อหลังส่วนบน ในโรงพยาบาลวังน้อย โรงพยาบาลบางไทร และศูนย์เวชปฏิบัติครอบครัว โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา   /  ปณิชา มงคลโพธิ์ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
80 ผลการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย โดยใช้เกมการศึกษา   /  วราภรณ์ ศรีทอง thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
81 Measurement: Image of local Food for Tourism   /  จอมขวัญ สุวรรณรักษ์ interoral yes รอแจ้งโอนเงิน ไม่ผ่านการพิจารณา
82 ผลของการศึกษาถึงพฤติกรรมการบริโภคและค่าดัชนีมวลกายของนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี   /  ภัทรพงษ์ ยิ่งดำนุ่น thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
83 ห้องเรียนกลับด้าน: การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตร์และตรวจสอบทักษะ การคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   /  นิธวัฒน์ ลีละวัฒนพันธ์ interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
84 The effect of different restorative crown materials in stress distribution of a single implant prosthesis: A three-dimensional finite element analysis   /  ทศพล อินประโคน thaioral yes รอแจ้งโอนเงิน ไม่ผ่านการพิจารณา
85 การดื้อยาไพราซินาไมด์ของเชื้อวัณโรคดื้อยาหลายขนานในสถาบันโรคทรวงอก ประเทศไทย   /  วราภรณ์ เถื่อนสุวรรณ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
86 Self-Development of Staff to Thailand 4.0: A Case study at Kitchareonthai-Ubon Company (Big-Group)   /  กฤติศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ thaioral yes รอแจ้งโอนเงิน ไม่ผ่านการพิจารณา
87 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการเคลือบกระดาษฟางข้าวสำหรับผลิตภัณฑ์   /  วรรณภา อาบสุวรรณ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
88 การพัฒนาคุณสมบัติวัสดุขึ้นรูปจากกาบต้นไผ่ เพื่อผลิตกระถางชีวภาพ   /  เสาวลักษณ์ ชัยคาม thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
89 การพัฒนาความสามารถในการฟังภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยการจัดการเรียนรู้ภาษาที่เน้นภาระงานเป็นฐาน (TBLT)   /  พรพิศ งามพงษ์ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
90 การฟื้นฟูน้ำที่ปนเปื้อนยาปฏิชีวนะออกซีเตตราไซคลีนด้วยการออกซิเดชั่นโดยเปอร์ซัลเฟต   /  ปวีณ ตั้งเจริญ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
91 กระบวนการเรียนรู้ ความท้าทายและการรับมือของนักแปลอิสระ พหุกรณีศึกษานักแปลอิสระไทยที่รับแปลตัวบทเฉพาะทางจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย   /  บุณยนุช เนจาด ชมแป้น thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
92 คำคุณศัพท์และคำที่ปรากฏร่วมกับคำคุณศัพท์ในภาษาอังกฤษที่ใช้ในงานการเขียนประวัติพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ   /  ศศิประภา เกงขุนทด thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
93 การประเมินองค์ประกอบของปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการยอมรับบัตรเดินทางอิเล็กทรอนิกส์   /  พัสวีร์ณัฐ ปิติธรานนท์ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
94 สมบัติทางกายภาพของเส้นใยมะพร้าวอ่อนภายหลังการปรับปรุงคุณภาพด้วยเอนไซม์เซลลูเลส   /  กษิดิส รัตนภรณ์ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
95 แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือเพื่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ   /  พิจิตรา หงษ์จันทร์ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
96 การพัฒนาโมเดลการยอมรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในกลุ่มธุรกิจด้านอาหาร   /  จันทร์จิรา บานแย้ม thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน ไม่ผ่านการพิจารณา
97 การปลูกฝังหลักจริยธรรมคริสเตียนตามแนวคิดปรัชญาหลังนวยุคสายกลาง   /  ยุทธภัณฑ์ พินิจ interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
98 อรรถปริวรรตการรักเพื่อนบ้านในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ ตามทรรศนะปรัชญาหลังนวยุคสายกลาง   /  ศาสวัต มูลสถาน interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
99 Examination of marketing mix factors in Chinese tourists demand for Spa service in middle sized Bangkok hotels   /  Bidur Pandey interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
100 การประยุกต์ใช้อไจล์เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบนำเสนอหนังสือมีชีวิตดิจิทัล กรณีศึกษาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   /  ชนัญชิดา เลิศจะบก thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
101 THE INFLUENCE OF ORGANIZATIONAL COMMITMENT ON TEACHER PERFORMANCE IN BASIC EDUCATION HIGH SCHOOLS: SHWE PYI THAR TOWNSHIP, REPUBLIC OF THE UNION OF MYANMAR   /  Su Myat Noe interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
102 การวิเคราะห์คำนามประสมในตัวอย่างข้อสอบTOEIC ส่วน Reading Part   /  Jittima Thongjamroon thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
103 ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการของเทศบาลตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม   /  สวิตต์ ดีอุดมวงศา thaioral yes รอแจ้งโอนเงิน ไม่ผ่านการพิจารณา
104 การพัฒนาโมเดลการยอมรับการซื้ออาหารสด (Fresh Food) ผ่านระบบออนไลน์   /  กชมน แคบำรุง thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
105 การพัฒนาแบบจำลองทางความคิดเรื่อง รูปร่างโมเลกุลและสภาพขั้วโมเลกุล สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจำลองเป็นฐานร่วมกับผังกราฟฟิก   /  ชัญภัสท์ บุญเจือจันทร์ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
106 การพัฒนาโมเดลการยอมรับเทคโนโลยีดิจิทัลในภาคอุตสาหกรรมการผลิต   /  ณัฐพล เพิ่มพงศาเจริญ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
107 การทดสอบแผนที่โครงสร้างเชิงสันนิษฐานแนวคิด เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย   /  พุฒธิดา รัมมะฉัตร thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
108 แนวทางการใช้แอปพลิเคชันบนมือถือสำหรับธุรกิจการท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร   /  ธงไชย สุรินทร์วรางกูร interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
109 การพัฒนาตนเองเพื่อก้าวเข้าสู่ยุคประเทศไทย 4.0: กรณีศึกษาบริษัท กิจเจริญไทยอุบล จำกัด (Big-Group)   /  กฤติศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
110 การยอมรับหลักสูตรปริญญาโทออนไลน์ของกลุ่ม Gen Y ในยุคดิจิทัล   /  พิสิฐ กมลวัทนนิศา thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
111 การศึกษาสภาพแวดล้อมทางกายภาพเพื่อประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยภายในอาคารศูนย์การค้า   /  มนพัทธ์ สีขาว thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
112 การปนเปื้อนจุลินทรีย์ในหอมแดงและประสิทธิภาพการทำความสะอาดด้วยระบบน้ำหมุนวน   /  เปรมฤทัย ผ่านสอาด thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
113 การวิเคราะห์โมเดลราส์ชเพื่อตรวจสอบแผนที่โครงสร้างและสำรวจแนวคิดหน่วยการเรียนรู้ระบบประสาท ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย   /  ชนิสรา ผลจันทร์ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
114 Rice seed images recognition based on HOG descriptor and trimming imputation approach   /  Huy Nguyen-Quoc interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
115 How Managers Make Financing Decisions in Dual-Undervalued Markets?   /  Yusuf Babatunde interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
116 การพัฒนากระดาษรีไซเคิลเพื่อผลิตเชือกสำหรับงานประดิษฐ์   /  กฤษณะ โพธิเวส thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
117 การศึกษาผลของอุณหภูมิอบแห้งไข่ผำต่อปริมาณสารแอนติออกซิเดนซ์   /  ภาชณุมาศ ทองคำ thaioral yes รอแจ้งโอนเงิน ไม่ผ่านการพิจารณา
118 ส่วนประสมทางการตลาด การรับรู้คุณค่าตราสินค้าที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อชานมไข่มุกแบรนด์โนบิชาของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร   /  ชุติมา มิ่งขวัญสกุล thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
119 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการแหล่งท่องเที่ยว ตำบลหงาว อำเภอเมือง จังหวัดระนอง   /  อสมาภรณ์ คีรีนะ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
120 การเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดสีย้อมรีแอคทีฟแบล็คไฟว์ในน้ำโดยใช้วัสดุดูดซับฮีมาไทด์ที่ปรับสภาพโดยใช้พอลิอะนิลีน   /  ปวริศา เกตุษเฐียร thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
121 Understanding of management crime scene and protect evidence preservation at the scene for emergency medical responder   /  อัจฉรา คำยา thaioral yes รอแจ้งโอนเงิน ไม่ผ่านการพิจารณา
122 แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยี Chat Bot ต้นแบบสำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม   /  อติคุณ นาคนวลนิ่ม thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
123 ค่าความยาวรันเฉลี่ยโดยวิธีสมการปริพันธ์เชิงตัวเลขสำหรับแผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้ำหนักแบบชี้กำลังดัดแปลงเมื่อข้อมูลมีการแจกแจงต่อเนื่อง   /  ชมพูนุช แสงอรุณวงศ์ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
124 กลยุทธ์การบริหารเพื่อเสริมสร้างพลังอำนาจของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา   /  ตรียพล โฉมไสว thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
125 เจตคติของพนักงานสืบสวนเกี่ยวกับพยานหลักฐานในการตายของบุคคลเกิดจากการ ฆ่าตัวตายหรือถูกฆาตกรรม   /  เพิ่มพร ตุทานนท์ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
126 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์การเรียนรู้: การวิเคราะห์อภิมาน   /  ปฏิภาณ ผลมาตย์ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
127 รูปแบบการนำเสนข่าวเหตุการณ์ภัยพิบัติในไทยทางสื่อโทรทัศน์ในยุคดิจิทัล   /  นันทิพัฒน์ โปธาปัน thaioral yes รอแจ้งโอนเงิน ไม่ผ่านการพิจารณา
128 Effect of marginal designs on cracked initiation of monolithic zirconia crowns   /  ศศิประภา กรรำ thaioral yes รอแจ้งโอนเงิน ไม่ผ่านการพิจารณา
129 ภาวะผู้นำเชิงจิตวิญญาณที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนจังหวัดระนอง   /  ณธกร คุ้มเพชร interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
130 ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการของเทศบาลตำบลศาลายา   /  สวิตต์ ดีอุดมวงศา thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ
131 การพัฒนารูปแบบบัญชีสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจร้านค้าแผงลอย ในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร   /  ลัดดา หิรัญยวา thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อนุมัติ

Grand Total 131 Paper.