ติดต่อ

ติดต่อสอบถาม:

ที่อยู่ : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

อีเมล :    grad@ssru.ac.th

เบอร์โทร : (+66)2 1601174-75

โทรสาร : (+66)2 160 1177

สถานะผลงาน

No. Title / Author Type File Upload Payment Approving
1 การจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain-Based Learning)เพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ   /  ธเนศพล เจริญราษฎร์ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อยู่ระหว่างการพิจารณา
2 ผลการจัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   /  เพียงตะวัน นวกุล thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อยู่ระหว่างการพิจารณา
3 การวิเคราะห์พื้นที่เหมาะสมการปลูกยางพาราเพื่อการส่งออกในเขตพื้นที่ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยใช้ระบบทางการผลิตและการตลาด   /  ปริญญา เปรมโต thaioral yes รอแจ้งโอนเงิน อยู่ระหว่างการพิจารณา
4 การผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มโดยใช้ KOH/NaY/NaOH เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา   /  มัทนา สันทัสนะโชค thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อยู่ระหว่างการพิจารณา
5 กลยุทธ์การตลาดออนไลน์ของผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนประเภทร้านอาหาร ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   /  พุฒิพงศ์ เอี่ยมสินธร thaioral yes รอแจ้งโอนเงิน อยู่ระหว่างการพิจารณา
6 แนวทางแก้ไขปัญหาค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลและเวชภัณฑ์ของพนักงานและผู้ช่วยพนักงาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาแม่จัน เพิ่มสูงขึ้น   /  ชนิกา อรุณรุ่ง thaioral yes รอแจ้งโอนเงิน อยู่ระหว่างการพิจารณา
7 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของลูกค้า ร้านจำหน่ายคอมพิวเตอร์ในห้างพันทิพย์พลาซ่า ประตูน้ำ   /  ซิม อนวัชการ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อยู่ระหว่างการพิจารณา
8 ความเสี่ยงของสถานศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19   /  สุพรรณี แผ่นทอง thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อยู่ระหว่างการพิจารณา
9 ทักษะของผู้บริหารสถานศึกษา : ความท้าทายของการบริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัล   /  กมลทิพย์ อินแก้วเครือ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อยู่ระหว่างการพิจารณา
10 องค์กรแห่งการเรียนรู้: การจัดการความรู้ที่ผู้บริหารสถานศึกษาต้องตระหนัก   /  วุฒินันท์ ประธาน thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อยู่ระหว่างการพิจารณา
11 ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21   /  จันทรวิมล วงศ์แดง thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อยู่ระหว่างการพิจารณา
12 คุณลักษณะของผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนประเภทร้านอาหาร ในยุคไทยแลนด์ 4.0 เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยังยืน กรณีศึกษา ร้านอาหารชุมชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   /  พุฒิพงศ์ เอี่ยมสินธร thaioral yes รอแจ้งโอนเงิน อยู่ระหว่างการพิจารณา
13 On the Distribution and Consciousness Formation of National Dance Culture in Miao Corridor   /  Mengling Man interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อยู่ระหว่างการพิจารณา
14 การขับเคลื่อนชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในชีวิตวิถีใหม่   /  ศิริวิไล มาตรเลิง thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อยู่ระหว่างการพิจารณา
15 ภาวะผู้นําเชิงจริยธรรม   /  จิราวรรณ อนันตพัฒน์ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อยู่ระหว่างการพิจารณา
16 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในการเข้ารับการรักษาโรคตาด้วยวิธีการบ่งต้อด้วยหนามหวาย กรณีศึกษาโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร   /  วัชราภรณ์ อรุณเมือง thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อยู่ระหว่างการพิจารณา
17 Development of OTOP Entrepreneurs: Non-Food Herbal Products Group of Pattani Province.   /  Saifon Chaisri interoral yes รอแจ้งโอนเงิน อยู่ระหว่างการพิจารณา
18 การบริหารจัดการสถานศึกษา ผ่านโปรแกรม google Meet   /  ศิตา ประสานสุข thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อยู่ระหว่างการพิจารณา
19 การบริหารการศึกษาระดับขั้นพื้นฐานอย่างมืออาชีพในศตวรรษที่ 21   /  กนกพร มาอ้วน thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อยู่ระหว่างการพิจารณา
20 ความพึงพอใจของการใช้ตำรับยาอายุวัฒนะในผู้ที่มีภาวะนอนไม่หลับ โรงพยาบาลเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี   /  รสริน ใจเย็น thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อยู่ระหว่างการพิจารณา
21 การศึกษาปฐมวัยสู่มาตรฐานการศึกษาสถานพัฒนาเด็กเล็กแห่งชาติ   /  สุกันยา จันทร์ภิรมย์ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อยู่ระหว่างการพิจารณา
22 การบริหารสถานศึกษายุคโลกพลิกผัน ฉลาดรู้เท่าทันดิจิทัล   /  กมลวรรณ จันทร thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อยู่ระหว่างการพิจารณา
23 จุลกายวิภาคศาสตร์และมิญชเคมีของอวัยวะสืบพันธุ์เพศผู้ (hemipenis) ของแย้ Leiolepis ocellata   /  อัคนี ผิวหอม thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อยู่ระหว่างการพิจารณา
24 An Analysis of Market Feasibility and Product Development: A Case Study of Coconut Milk Ice Cream (SMEs Product)   /  Kedsarin Phoonsup interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อยู่ระหว่างการพิจารณา
25 ปัจจัยที่มีผลต่อแนวโน้มการตัดสินใจเข้ารับบริการทางการแพทย์เพื่อรักษาอาการปวดกล้ามเนื้อหลังส่วนล่างในสหคลินิกการแพทย์แผนไทย-จีนชีวาโอสถศิลป์ จังหวัดนนทบุรี   /  ศรัณย์ พงศ์ภาณุมาพร thaioral yes รอแจ้งโอนเงิน อยู่ระหว่างการพิจารณา
26 คุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อระดับการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการแอปพลิเคชันทางการเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ ของลูกค้าธนาคารธนชาต สาขาอ้อมน้อย   /  พิมภรณ์ ตันติสิริประเสริฐ thaioral yes รอแจ้งโอนเงิน อยู่ระหว่างการพิจารณา

Grand Total 26 Paper.