ติดต่อ

ติดต่อสอบถาม:

ที่อยู่ : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

อีเมล :    grad.ssru@hotmail.com

เบอร์โทร : (+66)2 1601174-75

โทรสาร : (+66)2 160 1177

สถานะผลงาน

No. Title / Author Type File Upload Payment Approving
1 ประสิทธิผลการดำเนินงานในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ : กรณีศึกษา กรมทรัพยากรธรณี   /  ชวัลรัตน์ พิมพ์สอน thaioral yes รอแจ้งโอนเงิน รอพิจารณา
2 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม กับความจงรักภักดีของผู้มารับบริการโรงพยาบาลหัวเฉียว   /  กมลทิพย์ รัตนสุวรรณาชัย thaioral yes รอแจ้งโอนเงิน รอพิจารณา
3 เกณฑ์การประเมินระดับความเป็นเมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี กรณีศึกษา เมืองลพบุรี เมืองกำแพงเพชร และเมืองพิมาย   /  ศรัญญู ทองภู thaioral yes รอแจ้งโอนเงิน รอพิจารณา
4 การใช้อินโฟกราฟิกเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเรื่องกำหนดการเชิงเส้น   /  กมลทิพย์ องอาจยุทธนากร interoral yes ยืนยันการโอนเงิน รอพิจารณา
5 ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการใช้ปัญญาประดิษฐุ์ในทางการแพทย์   /  ธนวัฒ พิสิฐจินดา thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน รอพิจารณา
6 ระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าและสั่งการด้วยเสียง เพื่อผู้พิการโดยการใช้ Raspberry pi   /  วัชระ แสงจันทร์ไทย thaioral yes รอแจ้งโอนเงิน รอพิจารณา
7 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน ความมีประโยชน์ และนวัตกรรมการใช้กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   /  สุดาภรณ์ อรุณดี thaioral yes รอแจ้งโอนเงิน รอพิจารณา
8 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อนวัตกรรมการใช้งานเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Mobile) ผ่านโทรศัพท์มือถือในการจ่ายค่าเทอมผ่านของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   /  กัญญ์รัชการย์ เลิศอมรศักดิ์ thaioral yes รอแจ้งโอนเงิน รอพิจารณา
9 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานมหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช   /  พรนัชชา บุญสา thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน รอพิจารณา
10 ความแตกต่างของสภาพหลอดเลือดแดงในคนไทยที่มีและไม่มีความดันโลหิตสูง   /  วิทูร จุลรัตนาภรณ์ thaioral yes รอแจ้งโอนเงิน รอพิจารณา
11 การศึกษาผลกระทบจากการเติบโตของการท่องเที่ยวในตำบลแหลมโพธิ์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี   /  ฮัสสัน ดูมาลี thaioral yes รอแจ้งโอนเงิน รอพิจารณา
12 การรับรู้ประโยชน์การใช้งานระบบสารสนเทศในการจัดทำงบประมาณของ สำนักงบประมาณกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (E-Budgeting OPSD)   /  ภิญญดา ภูวิศกุลธร thaioral yes รอแจ้งโอนเงิน รอพิจารณา
13 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อกระบวนการผลิตหลอดไฟขนาดเล็ก : กรณีศึกษา บริษัทผลิตหลอดไฟขนาดเล็ก   /  จริยา จวนสันเทียะ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน รอพิจารณา
14 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการปัญหาอุทกภัยของเทศบาลตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   /  ณัฐพงษ์ วรเลิศ thaioral yes รอแจ้งโอนเงิน รอพิจารณา
15 การศึกษาแนววิพากษ์สถานะทางเศรษฐกิจและสังคมของนักเรียนไทยกับการเรียนภาษาอังกฤษ   /  ทารินทร์ ปิ่นทอง interoral yes ยืนยันการโอนเงิน รอพิจารณา
16 การโฆษณาที่ใช้บุคคลที่มีชื่อเสียงที่มีผลต่อภาพลักษณ์ธุรกิจสายการบิน กรณีศึกษา : สายการบินไทยแอร์เอเชีย   /  ภัทรวดี ท้วมเสม thaioral yes รอแจ้งโอนเงิน รอพิจารณา
17 งบประมาณรายจ่ายแผ่นดินกับการแก้ปัญหาความยากจน   /  ศิวิไล ชยางกูร thaioral yes รอแจ้งโอนเงิน รอพิจารณา
18 ผลการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฎีเผชิญความจริงต่ออัตลักษณ์แห่งตนของเยาวชนที่กระทำความผิดในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด   /  วรรณิศา พรินทรากูล thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน รอพิจารณา
19 Development of a Maintenance Supplier Selection Model for the Thai Petrochemical Industry   /  ธารีวัลย์ วงศ์ทอง interoral yes ยืนยันการโอนเงิน รอพิจารณา
20 การศึกษาในต่างประเทศ:การพัฒนาที่ยั่งยืนในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน   /  พันธ์สิทธิ ชุ่มชื่น thaioral yes รอแจ้งโอนเงิน รอพิจารณา
21 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้นตอนเรื่องชีวิตสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   /  อัฐวจี ปิ่นแก้ว thaioral yes รอแจ้งโอนเงิน รอพิจารณา
22 ผลของสารก่อโฟมและมอลโตเด็กซ์ตรินต่อคุณลักษณะของซุปผงหมูเลียงอบแห้งแบบโฟมแมท   /  วริศชนม์ นิลนนท์ thaioral yes รอแจ้งโอนเงิน รอพิจารณา
23 THE COMPETITIVE STRATEGIES OF INTERNATIONAL PROGRAM IN HOTEL AND TOURISM MANAGEMENT DEPARTMENT UNIVERSITY OF SIAM CASE STUDY APPROACH   /  NANG SU KAN HTAR interoral yes ยืนยันการโอนเงิน รอพิจารณา
24 ปัจจัยด้านบรรจุภัณฑ์และส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อน้ำผลไม้แบบกล่อง : กรณีศึกษา จังหวัดสงขลา   /  ซานิลดา หวันเตะ thaioral yes รอแจ้งโอนเงิน รอพิจารณา
25 ผลของการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวการบำบัดการรู้คิดและพฤติกรรมเพื่เสริม สร้างการมองโลกในแง่ดีของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย   /  ศันสนีย์ ปัญจวรานนท์ thaioral yes รอแจ้งโอนเงิน รอพิจารณา
26 ความสัมพันธ์ระหว่างวิธีเผชิญความเครียด การรับรู้สมรรถนะแห่งตน กับความเครียดของผู้ดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี   /  ฉันทลักษณ์ ศรีไทย thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน รอพิจารณา
27 การพัฒนาอุปกรณ์ช่วยในการเคลื่อนที่ สำหรับผู้พิการช่วงล่าง   /  จรัญ คนแรง thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน รอพิจารณา
28 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาถือปฏิบัติกับองค์กรธุรกิจ   /  อภิญญา วิเศษสิงห์ thaioral yes รอแจ้งโอนเงิน รอพิจารณา
29 การบำบัดน้ำเสียสังเคราะห์เวชภัณฑ์ยาด้วยกระบวนการเฟนตันอ็อกซิเดชั่น   /  รวิรัชต์ สายพิณ thaioral yes รอแจ้งโอนเงิน รอพิจารณา
30 ทัศนคติและส่วนประสมทางการตลาดที่ผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าเฮ้าส์แบรนด์ประเภทอุปโภค กรณีศึกษาผู้บริโภคในจังหวัดสงขลา   /  อัสมาอ์ หะยีหะซา thaioral yes รอแจ้งโอนเงิน รอพิจารณา
31 การประดิษฐ์เครื่องวัดความเร็วน้ำ   /  ณทพร จินดาประเสริฐ thaioral yes รอแจ้งโอนเงิน รอพิจารณา
32 การศึกษาปัจจัยองค์กรที่ส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล   /  นัฎพิสชา นาคผจญ thaioral yes รอแจ้งโอนเงิน รอพิจารณา
33 การพัฒนาระบบ เฮลป์เดสก์ แจ้งซ่อม ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ด้วยเทคนิคการจับคู่ ของโรงพยาบาลแพทย์รังสิต   /  ธีรยุทธ ทรัพย์สันติสุข thaioral yes แจ้งโอนเงินแล้ว รอพิจารณา
34 ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างผู้ถือหุ้นกับต้นทุนเงินทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   /  อุทัยวรรณ เสมอจิตร thaioral yes รอแจ้งโอนเงิน รอพิจารณา

Grand Total 34 Paper.