ติดต่อ

ติดต่อสอบถาม:

ที่อยู่ : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

อีเมล :    grad@ssru.ac.th

เบอร์โทร : (+66)2 1601174-75

โทรสาร : (+66)2 160 1177

สถานะผลงาน

No. Title / Author Type File Upload Payment Approving
1 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อความภักดีของแรงงานต่างด้าวในการเลือกใช้บริการ จัดทำเอกสารแรงงานต่างด้าวแบบครบวงจร ที่ตั้งอยู่บริเวณตลาดไท จังหวัดปทุมธานี   /  วิฑูรย์ อยู่ยั่งยืน thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อยู่ระหว่างการพิจารณา
2 การพัฒนาการอ่านเพื่อความเข้าใจ โดยใช้การจัดการเรียนรู้บทความภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่4 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร   /  ธเนศพล เจริญราษฎร์ thaioral yes รอแจ้งโอนเงิน อยู่ระหว่างการพิจารณา
3 ปัจจัยภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงต่อการบริหารองค์การนวัตกรรมการศึกษา ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาของประเทศไทย   /  อรพนิต ลิ่มสุวรรณโรจน์ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อยู่ระหว่างการพิจารณา
4 การลดระดับเสียงหอนในระบบขยายเสียงด้วยระบบดิจิทัลแบบปรับตัว   /  ราชู พันธ์ฉลาด thaioral yes รอแจ้งโอนเงิน อยู่ระหว่างการพิจารณา
5 การมุ่งเน้นการตลาดที่ส่งผลต่อผลการดำเนินงานทางการตลาดของธุรกิจเทคโนโลยีทางการศึกษา   /  ฐิตารีย์ เจริญสิทธิศิริ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อยู่ระหว่างการพิจารณา
6 การเปิดรับข่าวสารผ่านช่องทางออนไลน์และคุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการขนส่งอาหาร กรณีศึกษา ฟู้ดแพนด้า ในจังหวัดอุทัยธานี   /  จงณิชณพ รสอรุณ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อยู่ระหว่างการพิจารณา
7 จากกลยุทธ์การตลาดเชิงเนื้อหาสู่การสร้างชุมชนตราสินค้าสื่อสังคมออนไลน์: กรณีศึกษาเฟซบุ๊กแฟนเพจ อิเกีย ประเทศไทย   /  ธงชัย ศรีวรรธนะ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อยู่ระหว่างการพิจารณา
8 ความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยที่มีต่อการใช้การเรียนภาษาที่เน้นภาษาแม่ในการเรียนภาษาอังกฤษ   /  นิธินาฏ บุลมาก thaioral yes รอแจ้งโอนเงิน อยู่ระหว่างการพิจารณา
9 บทบาทของผู้บริหารในการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานศึกษา   /  ปาฏลี พรหมอ่อน interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อยู่ระหว่างการพิจารณา
10 ผลกระทบของโควิด-19 ต่อธุรกิจโรงแรม จังหวัดชลบุรี (พัทยา)   /  ธณภัทร นิธิโชติวัชรกุล thaioral yes รอแจ้งโอนเงิน อยู่ระหว่างการพิจารณา
11 กลยุทธ์การบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวคิดทักษะภาวะผู้นำที่ยอดเยี่ยม   /  อรรถวุฒิ เกียรติสุข interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อยู่ระหว่างการพิจารณา
12 ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21   /  ณัฐนิช สุรสิงห์ไกรสร interoral yes ยืนยันการโอนเงิน อยู่ระหว่างการพิจารณา
13 การจัดการโลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยวในชุมชนบางกระเจ้า อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ   /  ฐิติมา พุ่มเรือง thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อยู่ระหว่างการพิจารณา
14 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหาร Camping Café Ratchayothin   /  ภัทราวีร์ บัวเทศ thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อยู่ระหว่างการพิจารณา
15 ระบบดูแลช่วยเหลือและการจัดสวัสดิการสำหรับนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง (กสศ.) วิทยาลัยชุมชนสตูล   /  กิตติยา ฤทธิภักดี thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อยู่ระหว่างการพิจารณา
16 การศึกษาแรงจูงใจในการปฎิบัติงานของบุคลากรกองบริหารทรัพยากรนนทบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ   /  มณฑิรา สาระพันธ์ thaioral yes รอแจ้งโอนเงิน อยู่ระหว่างการพิจารณา
17 คุณภาพชีวิตในการทำงานของเลขานุการผู้บริหารธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)   /  ชิชา หอมอุดม thaioral yes รอแจ้งโอนเงิน อยู่ระหว่างการพิจารณา
18 การแสดงออกของยีน MRR1 ที่เกี่ยวข้องกับการดื้อยาฟลูโคนาโซล ของเชื้อ Candida parapsilosis   /  อัญญาภัสร์ ชัยฐิตารีย์ thaioral yes รอแจ้งโอนเงิน อยู่ระหว่างการพิจารณา
19 วิจัยตลาดทุนในมุมของข้อมูลทางการบัญชี   /  ปิยะณัฐ ถุนพุทธดม thaioral yes ยืนยันการโอนเงิน อยู่ระหว่างการพิจารณา

Grand Total 19 Paper.