ติดต่อ

ติดต่อสอบถาม:

ที่อยู่ : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

อีเมล :    grad@ssru.ac.th

เบอร์โทร : (+66)2 1601174-75

โทรสาร : (+66)2 160 1177

หลักการและเหตุผล

สถาบันอุดมศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของประเทศ นอกจากมีหน้าที่ในการผลิตบัณฑิต สู่ตลาดแรงงานของประเทศแล้ว ยังมีหน้าที่พัฒนาและรวบรวมความรู้ที่ทันสมัยถ่ายทอดสู่สังคมโดยเฉพาะ การผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อใช้ประโยชน์และความก้าวหน้าทางวิชาการ และยังเป็นเวทีเสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความก้าวหน้าของการประยุกต์ใช้หลักแนวคิด ทฤษฎีทางธุรกิจ และการจัดการของ แต่ละภาคส่วนเป็นเวทีที่สำคัญสำหรับการสร้างความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่สำคัญของผู้ที่เกี่ยวข้อง และเป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างความแข็งแกร่งให้สังคมไทยให้มีภูมิคุ้มกันทางธุรกิจที่เพิ่มขึ้น เพื่อให้สามารถรับมือกับความผันผวนที่เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจโลกและผลกระทบทางด้านลบจากโลกาภิวัตน์ได้ ดังนั้นจึงได้เล็งเห็นถึงการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนคณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรให้มีสมรรถนะในการ ทำผลงานวิจัย ตลอดจนส่งเสริมและสร้างเครือข่ายการทำผลงานวิจัยร่วมกับหน่วยงานภายนอกเพื่อให้ได้ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคม และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณชนและประเทศต่อไปได้อย่างสูงสุด

บบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษามีพันธกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ที่สำคัญคือ พัฒนามาตรฐานคุณภาพงานวิจัยงานสร้างสรรค์ และทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อการพัฒนาองค์กร ชุมชน ท้องถิ่น และเผยแพร่สู่สาธารณะระดับชาติและนานาชาติ จึงได้จัดให้มีการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 14 (Global Goals, Local Actions: Looking Back and Moving Forward 2021) ขึ้น ในวันที่ 18 สิงหาคม 2564 โดยร่วมกับเครือข่ายภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชนพร้อมขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จในงานด้านวิชาการ เพื่อประโยชน์สำหรับนักวิชาการ นักวิจัย และผู้เข้าร่วมประชุม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติดังกล่าว เป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความเข็มแข็งของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้เป็นอย่างดียิ่ง อีกทั้งยังทำให้มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับจากสถาบันการศึกษาอื่นๆ และมีส่วนร่วมในการนำความรู้ทางวิชาการมาเผยแพร่เพื่อพัฒนาประเทศไทยต่อไป


วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมให้นักวิชาการ คณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน และหน่วยงานวิจัยต่าง ๆ ได้นำเสนอผลงานวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิชาการสู่สาธารณชนและชุมชนวิชาการ

2. เพื่อเปิดเวทีให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั่วประเทศนำเสนอผลงานวิจัย

3. เพื่อส่งเสริมและสร้างความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาศาสตร์ต่าง ๆ ให้มีความก้าวหน้าและมุ่งสู่ความเป็นเลิศ

4. เพื่อกระตุ้นให้นักวิชาการ คณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และผู้เกี่ยวข้องได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ตลอดจนข้อคิดเห็นในการพัฒนางานวิจัยอันจะทำให้เกิดงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


รูปแบบการนำเสนอ

การนำเสนอ Online แบบ Oral Presentation

1.ผู้นำเสนอจะต้องจัดทำงานนำเสนอบทความวิจัยในรูปแบบโปรแกรม Powerpoint

2.ใช้เวลานำเสนอเรื่องละไม่เกิน 10 นาที ตอบข้อซักถามไม่เกิน 5 นาที

3.ผู้นำเสนอจะต้องเข้าร่วมในวันซ้อมใหญ่เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนนำเสนอจริงในวันที่ 18 สิงหาคม 2564

คณะกรรมการจัดงาน ขอขอบคุณในความสนใจเข้าร่วมงานและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านเป็นอย่างดี ตลอดการจัดงานครั้งนี้เสร็จสมบูรณ์

หมายเหตุ คณะกรรมการของสงวนสิทธิ์การนำเสนอและเผยแพร่ในทุกลักษณะสำหรับผลงานที่ไม่ได้ส่งตามขั้นตอนดังกล่าว ทันตามเวลาที่กำหนดจะไม่มีการพิจารณาคืนเงินค่าสมัคร