ติดต่อ

ติดต่อสอบถาม:

ที่อยู่ : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

อีเมล :    grad@ssru.ac.th

เบอร์โทร : (+66)2 1601174-75

โทรสาร : (+66)2 160 1177

หลักการและเหตุผล

การประชุมทางวิชาการถือได้ว่าเป็นเวทีเสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความก้าวหน้าของการประยุกต์ใช้หลักแนวคิด ทฤษฎีทางธุรกิจ และการจัดการของแต่ละภาคส่วนนั้นเป็นเวทีที่สำคัญสำหรับการสร้างความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่สำคัญของผู้ที่เกี่ยวข้อง และเป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างความแข็งแกร่งให้สังคมไทยมีภูมิคุ้มกันทางธุรกิจที่เพิ่มขึ้น เพื่อให้สามารถรับมือกับความผันผวนที่เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจโลกและผลกระทบทางด้านลบจากโลกาภิวัตน์ได้ อีกทั้งงานวิจัยยังถือเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาองค์ความรู้และเป็นภารกิจที่สำคัญของสถาบันอุดมศึกษา รวมถึงหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จะเห็นได้ว่าปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ ได้ให้ความสำคัญกับการผลิตงานวิจัยโดยให้คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ ได้มีโอกาสผลิตผลงานวิจัยควบคู่ไปพร้อมกับการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินงานต่าง ๆ ในภาคธุรกิจ รวมถึงยังเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญถึงคุณภาพคณาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการอีกด้วย ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในด้านการวิจัยตลอดจนการสร้างประสบการณ์ด้านงานวิจัยในระดับชาติ และนานาชาติให้กับบุคลากรให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจึงได้ตระหนักถึงพันธกิจสำคัญนี้และได้กำหนดนโยบายในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาภายใต้ยุทธศาสตร์ที่สำคัญคือ พัฒนามาตรฐานคุณภาพงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อการพัฒนาองค์กร ชุมชน ท้องถิ่น และเผยแพร่สู่สาธารณะระดับชาติ และนานาชาติ จึงได้จัดให้มีการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 12 ขึ้น โดยร่วมกับเครือข่ายภายนอกทั้งของภาครัฐบาลและเอกชนพร้อมขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จในงานด้านวิชาการทั้งนี้เพื่อประโยชน์สำหรับนักวิชาการ นักวิจัย และผู้เข้าร่วมประชุม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติดังกล่าว เป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความเข็มแข็งของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้เป็นอย่างดียิ่ง อีกทั้งยังทำให้มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับจากสถาบันการศึกษาอื่นๆ และมีส่วนในการนำความรู้ทางวิชาการมาเผยแพร่เพื่อพัฒนาประเทศไทยต่อไป


วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมให้นักวิชาการ คณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน และหน่วยงานวิจัยต่าง ๆ ได้นำเสนอผลงานวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิชาการสู่สาธารณชนและชุมชนวิชาการ

2. เพื่อเปิดเวทีให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั่วประเทศนำเสนอผลงานวิจัย

3. เพื่อส่งเสริมและสร้างความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาศาสตร์ต่าง ๆ ให้มีความก้าวหน้าและมุ่งสู่ความเป็นเลิศ

4. เพื่อกระตุ้นให้นักวิชาการ คณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และผู้เกี่ยวข้องได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ตลอดจนข้อคิดเห็นในการพัฒนางานวิจัยอันจะทำให้เกิดงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


รูปแบบการนำเสนอ

การนำเสนอแบบ Oral Presentation

1.ผู้นำเสนอจะต้องจัดทำงานนำเสนอบทความวิจัยในรูปแบบโปรแกรม Powerpoint

2.ใช้เวลานำเสนอเรื่องละไม่เกิน 10 นาที ตอบข้อซักถามไม่เกิน 5 นาที

3.ผู้นำเสนอจะต้องนำไฟล์นำเสนอให้กับเจ้าหน้าที่ประจำห้องย่อยเพื่อตรวจสอบและนำลงเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อนขึ้นนำเสนอในวันที่ท่านมีการนำเสนอ วันที่ 15 มกราคม 2564

คณะกรรมการจัดงาน ขอขอบคุณในความสนใจเข้าร่วมงานและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านเป็นอย่างดี ตลอดการจัดงานครั้งนี้เสร็จสมบูรณ์

หมายเหตุ คณะกรรมการของสงวนสิทธิ์การนำเสนอและเผยแพร่ในทุกลักษณะสำหรับผลงานที่ไม่ได้ส่งตามขั้นตอนดังกล่าว ทันตามเวลาที่กำหนดจะไม่มีการพิจารณาคืนเงินค่าสมัคร