ติดต่อ

ติดต่อสอบถาม:

ที่อยู่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

อีเมล :    grad@ssru.ac.th

เบอร์โทร : (+66)2 1601174-75

โทรสาร : (+66)2 160 1177

หลักการและเหตุผล

สถาบันอุดมศึกษามีบทบาทสำคัญในการแพร่ความรู้ภายในประเทศ นอกเหนือจากความรับผิดชอบในการผลิตบัณฑิตที่มีทักษะสำหรับตลาดแรงงานแล้ว สถาบันอุดมศึกษายังมีภาระผูกพันในการสร้างและสะสมความรู้ร่วมสมัยเผยแพร่สู่สังคมรวมถึงการผลิตงานวิจัย เพื่อยกระดับภาควิชาการอย่างมีประสิทธิผลภายใต้กรอบนโยบายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรมตลอดจนความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย ด้วยเหตุนี้ มหาวิทยาลัยจึงได้นำระบบการบริหารจัดการมาใช้เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนคณาจารย์ นักวิจัย และเจ้าหน้าที่ในการได้รับทักษะด้านการวิจัย พร้อมทั้งส่งเสริมความร่วมมือกับองค์กรภายนอกด้วย วัตถุประสงค์สูงสุดคือการสร้างการวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีความสามารถพิเศษที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนท้องถิ่นและสังคมโดยรวม ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนในท้ายที่สุด

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ยึดถือนโยบายการวิจัยแบบองค์รวมที่มุ่งส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการสืบค้นทางวิชาการ ซึ่งครอบคลุมการแสวงหาความรู้ในสาขาต่างๆ ทั้งมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้สอดคล้องกับความมุ่งมั่นนี้ ด้วยเหตุนี้ บัณฑิตวิทยาลัยจึงได้มีโครงการการจัดการประชุมทางวิชาการทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติครั้งที่ 16 ขึ้น การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาตินี้เป็นช่องทางสำคัญในการเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณชนในวงกว้าง พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนความรู้ แนวคิด และประสบการณ์ทางวิชาการระหว่างคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษาทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาองค์กร ชุมชน ท้องถิ่น และเผยแพร่สู่สาธารณะในวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2567 โดยร่วมกับเครือข่ายภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชนพร้อมขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จในงานด้านวิชาการ อันจะเป็นประโยชน์สำหรับนักวิชาการ นักวิจัย และผู้เข้าร่วมประชุม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติในครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 16 ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความเข็มแข็งของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้เป็นอย่างดียิ่ง อีกทั้งยังทำให้มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับจากสถาบันการศึกษาอื่น ๆ และมีส่วนร่วมในการนำความรู้ทางวิชาการให้เป็นที่รู้จักและนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง


วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมให้นักวิชาการ คณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน และหน่วยงานวิจัยต่าง ๆ ได้นำเสนอผลงานวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิชาการสู่สาธารณชนและชุมชนวิชาการ

2. เพื่อเปิดเวทีให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั่วประเทศนำเสนอผลงานวิจัย

3. เพื่อส่งเสริมและสร้างความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาศาสตร์ต่าง ๆ ให้มีความก้าวหน้าและมุ่งสู่ความเป็นเลิศ

4. เพื่อกระตุ้นให้นักวิชาการ คณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และผู้เกี่ยวข้องได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ตลอดจนข้อคิดเห็นในการพัฒนางานวิจัยอันจะทำให้เกิดงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


รูปแบบการนำเสนอ

การนำเสนอ Online แบบ Oral Presentation

1.ผู้นำเสนอจะต้องจัดทำงานนำเสนอบทความวิจัยในรูปแบบโปรแกรม Powerpoint

2.ใช้เวลานำเสนอเรื่องละไม่เกิน 10 นาที ตอบข้อซักถามไม่เกิน 5 นาที

3.ผู้นำเสนอจะต้องเข้าร่วมในวันซ้อมใหญ่เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนนำเสนอจริงในวันที่ 20 มีนาคม 2567

คณะกรรมการจัดงาน ขอขอบคุณในความสนใจเข้าร่วมงานและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านเป็นอย่างดี ตลอดการจัดงานครั้งนี้เสร็จสมบูรณ์

หมายเหตุ คณะกรรมการของสงวนสิทธิ์การนำเสนอและเผยแพร่ในทุกลักษณะสำหรับผลงานที่ไม่ได้ส่งตามขั้นตอนดังกล่าว ทันตามเวลาที่กำหนดจะไม่มีการพิจารณาคืนเงินค่าสมัคร