ติดต่อ

ติดต่อสอบถาม:

ที่อยู่ : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

อีเมล :    grad@ssru.ac.th

เบอร์โทร : (+66)2 1601174-75

โทรสาร : (+66)2 160 1177

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันทั่วโลกต่างอยู่ในสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และสภาพแวดล้อม ด้วยการหลอมรวมเทคโนโลยีดิจิทัลให้เข้ากับวิถีชีวิตของผู้คนเข้าสู่ยุคที่อุปกรณ์สื่อสาร เครือข่ายการสื่อสารเชื่อมโยงและเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา ทำให้เกิดการใช้งานในวงกว้าง เกิดโอกาสในการทำธุรกิจใหม่ๆ มากมายหลายแขนง อีกทั้งภาครัฐให้ความสำคัญและเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาเป็น ตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอันจะมีส่วนช่วยส่งเสริมภาคเศรษฐกิจในยุคดิจิทัล และวางรากฐานเพื่อความมั่นคงและยั่งยืน สถาบันระดับอุดมศึกษาจึงจำเป็นต้องมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศ อันได้แก่ การเปิดหลักสูตรใหม่หรือจัดการเรียนการสอนให้สอดรับกับยุค New normal รวมถึงการทำวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ต่างๆ เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงและสอดคล้องกับนโยบายในการพัฒนาประเทศตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0

สถาบันอุดมศึกษาซึ่งมีภารกิจหลักสำคัญในการผลิตบัณฑิต การวิจัยและพัฒนา การบริการทางวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม นักศึกษา และคณาจารย์ เป็นบุคคลที่มีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว ด้วยการนำเสนอแนวคิดวิธีการ และผลการศึกษาที่เป็นประโยชน์จากการทำวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ และสิ่งประดิษฐ์ที่สอดรับกับนโยบายดังกล่าวข้างต้น ด้วยเหตุนี้ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นหน่วยงานหนึ่งในสถาบันการศึกษามีพันธกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ที่สำคัญคือ พัฒนามาตรฐานคุณภาพงานวิจัยงานสร้างสรรค์ และทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อการพัฒนาองค์กร ชุมชน ท้องถิ่น และเผยแพร่ สู่สาธารณะ จึงได้จัดให้มีการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 15 (Global Goals, Local Actions: Looking Back and Moving Forward 2022) ขึ้น ในวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2565 โดยร่วมกับเครือข่ายภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชนพร้อมขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จในงานด้านวิชาการ อันจะเป็นประโยชน์สำหรับนักวิชาการ นักวิจัย และผู้เข้าร่วมประชุม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติในครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 15 ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความเข็มแข็งของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เป็นอย่างดียิ่ง อีกทั้งยังทำให้มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับจากสถาบันการศึกษาอื่น ๆ และมีส่วนร่วมในการนำความรู้ทางวิชาการให้เป็นที่รู้จักและนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง


วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมให้นักวิชาการ คณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน และหน่วยงานวิจัยต่าง ๆ ได้นำเสนอผลงานวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิชาการสู่สาธารณชนและชุมชนวิชาการ

2. เพื่อเปิดเวทีให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั่วประเทศนำเสนอผลงานวิจัย

3. เพื่อส่งเสริมและสร้างความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาศาสตร์ต่าง ๆ ให้มีความก้าวหน้าและมุ่งสู่ความเป็นเลิศ

4. เพื่อกระตุ้นให้นักวิชาการ คณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และผู้เกี่ยวข้องได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ตลอดจนข้อคิดเห็นในการพัฒนางานวิจัยอันจะทำให้เกิดงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


รูปแบบการนำเสนอ

การนำเสนอ Online แบบ Oral Presentation

1.ผู้นำเสนอจะต้องจัดทำงานนำเสนอบทความวิจัยในรูปแบบโปรแกรม Powerpoint

2.ใช้เวลานำเสนอเรื่องละไม่เกิน 10 นาที ตอบข้อซักถามไม่เกิน 5 นาที

3.ผู้นำเสนอจะต้องเข้าร่วมในวันซ้อมใหญ่เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนนำเสนอจริงในวันที่ 21 มีนาคม 2565

คณะกรรมการจัดงาน ขอขอบคุณในความสนใจเข้าร่วมงานและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านเป็นอย่างดี ตลอดการจัดงานครั้งนี้เสร็จสมบูรณ์

หมายเหตุ คณะกรรมการของสงวนสิทธิ์การนำเสนอและเผยแพร่ในทุกลักษณะสำหรับผลงานที่ไม่ได้ส่งตามขั้นตอนดังกล่าว ทันตามเวลาที่กำหนดจะไม่มีการพิจารณาคืนเงินค่าสมัคร