ติดต่อ

ติดต่อสอบถาม:

ที่อยู่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

อีเมล :    grad@ssru.ac.th

เบอร์โทร : (+66)2 1601174-75

โทรสาร : (+66)2 160 1177

หลักการและเหตุผล

ในสภาวะปัจจุบันโลกกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ รวดเร็วและต่อเนื่องทั้งทางสังคม เศรษฐกิจและสภาพแวดล้อม ส่งผลให้การใช้ชีวิตประจำวันและพฤติกรรมของมนุษย์เปลี่ยนแปลงไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การปรับตัวเพื่อให้อยู่รอดในภายใต้การเปลี่ยนแปลงนั้นจำเป็นต้องมีการปรับตัวอย่างต่อเนื่อง การเรียนรู้และการสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการ จึงเป็นสิ่งคำสัญที่จะช่วยให้เราปรับตัวได้ง่ายขึ้นในสภาวะที่เปลี่ยนแปลงเช่นนี้

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตระหนักถึงสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงสำคัญ อันเกิดขึ้นทั่วโลกนี้ และเล็งเห็นว่าเราจำต้องทบทวนความคล่องตัวทางศาสตร์ต่างๆ เพื่อปรับตัวและในการใช้ ศาสตร์ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ศาสตร์ทางด้านการศึกษา ศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและศาสตร์ทางด้านบริหารธุรกิจ มาแก้ไขปัญหาใหม่ ๆ ของมนุษย์และสังคมที่หลากหลายและซับซ้อน อีกทั้งการจัดการประชุมวิชาการ จึงนับได้ว่าเป็นเครื่องมือที่สำคัญอย่างหนึ่งที่บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ใช้เป็นช่องทางในการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนางานวิจัยและเผยแพร่องค์ความรู้ รวมทั้งยังเป็นเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างเครือข่ายหรือความร่วมมือระหว่างผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาที่มาจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรภาคธุรกิจจากทั่วประเทศ ที่ผ่านมาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ มาแล้ว 5 ครั้ง สำหรับในปี พ.ศ. 2566 นี้ ถือเป็นการจัดประชุมฯ ครั้งที่ 6 เพื่อให้นักวิจัยได้ตระหนักถึงบริบทต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง การปรับตัวเพื่อความอยู่รอดขององค์กรในยุคที่สังคมและเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ตลอดจนส่งเสริมและสร้างเครือข่ายการทำผลงานวิจัยร่วมกับหน่วยงานภายนอกเพื่อให้ได้ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคม และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณชนและประเทศต่อไปได้อย่างสูงสุด


วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมให้นักวิชาการ คณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน และหน่วยงานวิจัยต่าง ๆ ได้นำเสนอผลงานวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิชาการสู่สาธารณชนและชุมชนวิชาการ

2. เพื่อเปิดเวทีให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั่วประเทศนำเสนอผลงานวิจัย

3. เพื่อส่งเสริมและสร้างความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาศาสตร์ต่าง ๆ ให้มีความก้าวหน้าและมุ่งสู่ความเป็นเลิศ

4. เพื่อกระตุ้นให้นักวิชาการ คณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และผู้เกี่ยวข้องได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ตลอดจนข้อคิดเห็นในการพัฒนางานวิจัยอันจะทำให้เกิดงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


รูปแบบการนำเสนอ

การนำเสนอ Online แบบ Oral Presentation

1.ผู้นำเสนอจะต้องจัดทำงานนำเสนอบทความวิจัยในรูปแบบโปรแกรม Powerpoint

2.ใช้เวลานำเสนอเรื่องละไม่เกิน 10 นาที ตอบข้อซักถามไม่เกิน 5 นาที

3.ผู้นำเสนอจะต้องเข้าร่วมในวันซ้อมใหญ่เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนนำเสนอจริงในวันที่ 6 กันยายน 2566

คณะกรรมการจัดงาน ขอขอบคุณในความสนใจเข้าร่วมงานและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านเป็นอย่างดี ตลอดการจัดงานครั้งนี้เสร็จสมบูรณ์

หมายเหตุ คณะกรรมการของสงวนสิทธิ์การนำเสนอและเผยแพร่ในทุกลักษณะสำหรับผลงานที่ไม่ได้ส่งตามขั้นตอนดังกล่าว ทันตามเวลาที่กำหนดจะไม่มีการพิจารณาคืนเงินค่าสมัคร