ติดต่อ

ติดต่อสอบถาม:

ที่อยู่ : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

อีเมล :    grad@ssru.ac.th

เบอร์โทร : (+66)2 1601174-75

โทรสาร : (+66)2 160 1177

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองบทความวิจัยระดับนานาชาติ (Peer Review)

รายชื่อ Peer นานาชาติ ประเทศ
1. Prof.Dr.Joseph Khedari France
2. Prof.Dr.Toony Moon Australia
3. Prof.Josep Nelson The United States of America
4. Prof.Gorana Pesakovic The United States of America
5. Prof.G.C.Bhattacharya India
6. Assoc.Prof.Dr.Jaya Kandarony Australia
7. Assis.Prof.Dr.Krik Person The United States of America
8. Dr.Denis Sergeevich Ushakov Russia
9. Dr.Kenneth Dobsson The United States of America

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองบทความวิจัยระดับชาติ (Peer Review)

ลำดับ รายชื่อ
001 ศ. พล.ต.ต. หญิง ศ.ดร.นัยนา เกิดวิชัย โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
002 ศ. พ.ต.อ. นพ. อุทัย ตีระวนินทร โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
003 ศ. ดร.สิน พันธุ์พินิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
004 ศ. อดิศักดิ์ ทองบุญ ราชบัณฑิตยสถาน
005 รศ. ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
006 รศ. ดร.สุทธินันท์ พรหมสุวรรณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
007 รศ. ดร.โยธิน แสวงดี มหาวิทยาลัยมหิดล
008 รศ. ดร.ไพบูลย์ แจ่มพงษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
009 รศ. ดร.ปรุงศักดิ์ อัตพุฒ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
010 รศ. ดร.สจีวรรณ ทรรพวสุ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
011 รศ. ดร.กล้าณรงค์ ศรีรอด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
012 รศ. ดร.อภินันท์ จันตะนี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
013 รศ. ดร.กุลวดี โรจน์ไพศาลกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
014 รศ .ดร.มนตรี พิริยะกุล มหาวิทยาลัยรามคำแหง
015 รศ.ดร.ธวัชชัย เหล่าศิริหงษ์ทอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
016 รศ. ดร.วรางคณา จันทร์คง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
017 รศ. ดร.ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
018 รศ. ดร.ปริณภา จิตราภัณฑ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
019 รศ. ธีระดา ภิญโญ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
020 รศ. พิศณุ พูนเพชรพันธุ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
021 รศ. อิสยา จันทร์วิทยานุชิต มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
022 รศ.ดร.สิงหนาท พวงจันทร์แดง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
023 ผศ. ดร.ไสว ฟักขาว มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
024 ผศ. ดร.กิตติรัตน์ ฐานสุวรรณศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสมเด็จเจ้าพระยา
025 ผศ. ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
026 ผศ. ดร.วิทยา เมฆขำ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
027 ผศ. ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
028 ผศ. ดร.ประทีป วจีทองรัตนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
029 ผศ. ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
030 ผศ. ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
031 ผศ. ดร.ศันสนีย์ จะสุวรรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
032 ผศ. ดร.ณรงค์ สังวาระนที มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
033 ผศ.(พิเศษ) พล.ต.ท.ดร.ณรงค์ กุลนิเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
034 ผศ. ดร.ศิวพร หวังพิพัฒน์วงศ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
035 ผศ. ดร.ศิริวัฒน์ จิระเดชประไพ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
036 ผศ. ดร.จันทนา กาญจน์กมล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
037 ผศ. ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
038 ผศ. ดร.สุชีรา มะหิเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
039 ผศ.ดร.ศุภโยธิน ณ สงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
040 ผศ.ทญ. ดร. กนกพร พะลัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
041 ผศ.ดร.สุทธิพงศ์ บุญผดุง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
042 ว่าที่ ร.ต. ดร.เกียรติชัย สายตาคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
043 ดร.ไกรฤกษ์ ปิ่นแก้ว มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
044 ดร.โสมฤทัย สุนธยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
045 ดร.ธรรมนิตย์ วราภรณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอิสเทิร์น
046 ดร.วรพรรณ พรมศิลา สถาบันเคมี
047 ดร.เพ็ญศรี วรรณสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
048 ดร.กฤตยา นาคประสิทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
049 ดร.อรพรรณ อนุรักษ์วรกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
050 ดร.พวงเพ็ญ ชูรินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
051 ดร.วิเศษ แสงกาญจนวนิช มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
052 ดร.เกรียงไกร ฮ่องเฮงเส็ง มหาวิทยาลัยมหิดล