ติดต่อ

ติดต่อสอบถาม:

ที่อยู่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

อีเมล :    grad@ssru.ac.th

เบอร์โทร : (+66)2 1601174-75

โทรสาร : (+66)2 160 1177

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองบทความวิจัยระดับนานาชาติ (Peer Review)

รายชื่อ Peer นานาชาติ ประเทศ
1. Prof.Dr.Joseph Khedari France
2. Prof.Dr.Toony Moon Australia
3. Prof.Josep Nelson The United States of America
4. Prof.Gorana Pesakovic The United States of America
5. Prof.G.C.Bhattacharya India
6. Assoc.Prof.Dr.Jaya Kandarony Australia
7. Assis.Prof.Dr.Krik Person The United States of America
8. Dr.Denis Sergeevich Ushakov Russia
9. Dr.Kenneth Dobsson The United States of America
10. Dr.Vinh Truong Hoang Vietnam
11. Assoc.Prof.Ts.Dr.Yulita Hanum P.Iskandar Malaysia
12. Prof.Dr.You Jianpeng China

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองบทความวิจัยระดับชาติ (Peer Review)

ลำดับ รายชื่อ
001 ศ. พ.ต.อ. นพ. อุทัย ตีระวนินทร โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
002 ศ. ดร.สิน พันธุ์พินิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
003 ศ. อดิศักดิ์ ทองบุญ ราชบัณฑิตยสถาน
004 รศ. ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
005 รศ. ดร.สุทธินันท์ พรหมสุวรรณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
006 รศ. ดร.โยธิน แสวงดี มหาวิทยาลัยมหิดล
007 รศ. ดร.ไพบูลย์ แจ่มพงษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
008 รศ. ดร.สจีวรรณ ทรรพวสุ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
009 รศ. ดร.กล้าณรงค์ ศรีรอด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
010 รศ. ดร.อภินันท์ จันตะนี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
011 รศ. ดร.กุลวดี โรจน์ไพศาลกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
012 รศ .ดร.มนตรี พิริยะกุล มหาวิทยาลัยรามคำแหง
013 รศ.ดร.ธวัชชัย เหล่าศิริหงษ์ทอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
014 รศ. ดร.วรางคณา จันทร์คง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
015 รศ. ดร.ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
016 รศ. ดร.ปริณภา จิตราภัณฑ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
017 รศ. ธีระดา ภิญโญ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
018 รศ. พิศณุ พูนเพชรพันธุ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
019 รศ. อิสยา จันทร์วิทยานุชิต มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
020 รศ. ดร.สิงหนาท พวงจันทร์แดง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
021 รศ. ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
022 รศ. ดร.วิทยา เมฆขำ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
023 รศ. ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
024 รศ. ดร.ณรงค์ สังวาระนที มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
025 ผศ. ดร.ไสว ฟักขาว มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
026 ผศ. ดร.กิตติรัตน์ ฐานสุวรรณศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสมเด็จเจ้าพระยา
027 ผศ. ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
028 ผศ. ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
029 ผศ. ดร.ธดา สิทธิ์ธดา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
030 รศ.(พิเศษ) พล.ต.ท.ดร.ณรงค์ กุลนิเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
031 ผศ. ดร.ศิวพร หวังพิพัฒน์วงศ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
032 ผศ. ดร.ศิริวัฒน์ จิระเดชประไพ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
033 ผศ. ดร.จันทนา กาญจน์กมล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
034 ผศ. ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
035 รศ. ดร.สุชีรา มะหิเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
036 ผศ.ทญ. ดร. กนกพร พะลัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
037 ผศ.ดร.สุทธิพงศ์ บุญผดุง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
038 ว่าที่ ร.ต. ดร.เกียรติชัย สายตาคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
039 ดร.ไกรฤกษ์ ปิ่นแก้ว มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
040 ดร.โสมฤทัย สุนธยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
041 ดร.ธรรมนิตย์ วราภรณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอิสเทิร์น
042 ดร.วรพรรณ พรมศิลา สถาบันเคมี
043 ดร.กฤตยา นาคประสิทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
044 รศ.ดร.อรพรรณ อนุรักษ์วรกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
045 ดร.พวงเพ็ญ ชูรินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
046 ดร.วิเศษ แสงกาญจนวนิช มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
047 ดร.ปาจรีย์ กิจกาญจนกุล มหาวิทยาลัยบูรพา
048 ดร.เกรียงไกร ฮ่องเฮงเส็ง มหาวิทยาลัยมหิดล