ติดต่อ

ติดต่อสอบถาม:

ที่อยู่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

อีเมล :    grad@ssru.ac.th

เบอร์โทร : (+66)2 1601174-75

โทรสาร : (+66)2 160 1177

การลงทะเบียน

ข้อมูลการลงทะเบียน
รหัสบัตรประชาชน:
คำนำหน้าชื่อ:
ชื่อ:
นามสกุล:
เบอร์โทร:
อีเมล:
รหัสผ่าน:
ยืนยันรหัสผ่าน:
ประเภทผู้ใช้:
ตำแหน่งทางวิชาการ:
คณะ:
มหาวิทยาลัย/หน่วยงาน:
ระดับการศึกษา:
สาขาวิชา:
คณะ:
มหาวิทยาลัย:
ยืนยันบุคคล: