ติดต่อ

ติดต่อสอบถาม:

ที่อยู่ : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

อีเมล :    grad@ssru.ac.th

เบอร์โทร : (+66)2 1601174-75

โทรสาร : (+66)2 160 1177

11th National & International Conference

เพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อจากสถานที่ที่มีคนหนาแน่น บัณฑิตวิทยาลัยขอจดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) เท่านั้น เริ่มจัดส่งตั้งแต่ 25 มีนาคม 2563 โดยกรอกข้อมูลตาม link ข้อ 3 หากผู้วิจัยดำเนินการกรอกเอกสารหลังวันที่ 22 มีนาคม 2563 ขอสงวนสิทธิ์จัดส่งเอกสารในวันที่ 14 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

ขออภัยในความไม่สะดวก

ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย จะจัดงานประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 11 ในวันที่ 27 มีนาคม 2563 นั้น แต่เนื่องจากปัจจุบันมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แจ้งให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ และสถาบันอุดมศึกษาหลีกเลี่ยงกิจกรรมการเรียนการสอน การประชุม การสัมมนาใด ๆ ที่มีการเชิญบุคลากรจากประเทศและเขตบริหารพิเศษที่มีความเสี่ยงหรือมีรายงานการพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้าร่วมออกไปก่อน รวมทั้งให้ระบบการเรียนการสอนออนไลน์และการประชุมออนไลน์แทน และให้หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มีการชุมชนนักศึกษาหรือบุคลากรในสังกัดกระทรวงฯ เป็นจำนวนมากนั้น

บัณฑิตวิทยาลัยจึงขอให้ผู้วิจัยดำเนินการ ดังนี้

1. ให้ผู้วิจัยถ่ายวิดีโอ ความยาวไม่เกิน 10 นาที ในการแนะนำตัวเอง และนำเสนอบทความวิจัยของตนในหัวข้อต่าง ๆ ประกอบด้วย ความสำคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ ระเบียบวิธีการวิจัย ผลการวิจัย ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

2. อัพโหลดวิดีโอผ่านเว็บไซต์และส่ง link มาให้บัณฑิตวิทยาลัยเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการนำเสนอ ภายในวันที่ 22 มีนาคม 2563

3. กรอกแบบฟอร์มผ่านเว็บไซต์ https://forms.gle/USrWFgxyFBhqC2Jx9

6 มีนาคม 2563: ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้นำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ได้ที่เมนูดาวน์โหลด และแบบตอบรับที่เมนูหนังสือตอบรับ

ผู้วิจัยสามารถ edit บทความภายในวันที่ 6 มีนาคม 2563 **Proceeding ไม่สามารถแก้ไขบทความในทุกกรณี**

เปิดลงทะเบียนและส่งบทความเข้าร่วม ระดับนานาชาติ จำนวน 20 บทความ และระดับชาติ จำนวน 100 บทความ ระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2562 ถึง 31 มกราคม 2563 (ก่อนเวลา 15.00 น.) หากบทความครบตามเป้าหมายทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ปิดระบบการลงทะเบียน ชำระเงินค่าลงทะเบียน 3-5 กุมภาพันธ์ 2563 (ก่อนเวลา 15.00 น.)

เล่ม Proceeding online จะเผยแพร่หลังจัดงาน 2 สัปดาห์ **หากเผยแพร่แล้วไม่สามารถแก้ไขบทความในทุกกรณี**

หัวข้อการเสนอผลงาน

1. กลุ่มวิชาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2. กลุ่มวิชาด้านการศึกษา

3. กลุ่มวิชาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4. กลุ่มวิชาด้านบริหารธุรกิจ


11th National & International Conference

According to the virus epidemic, and in order to reduce the risk of infection from dense places, Graduate School will send relevant documents via express mail only (EMS). EMS Delivery started March 25, 2020. You can fill in the information link to item 3.

According to Graduate School, SSRU, will organize 11th National and International Conference on March 27, 2020, but due to the current situation of coronary epidemic 2019 (COVID-19), which the Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation (MHESI) of Thailand notified agencies, under the MHESI, should avoid teaching and learning activities, meetings, or seminars where personnel from foreign countries and special administrative areas are at risk or coronary infections are reported. Including providing online education systems and online meetings instead of the traditional meetings and to avoid activities that have a lot of community, students, or personnel under the department.

Therefore, Graduate School, SSRU, requests that the researcher proceed as follows:

1. shoot video no more than 10 minutes in order to introduce yourself and present your research articles, including the importance of problems, objectives, research methods, research results, and benefits from the research

2. upload your video via the website and send a link to the Graduate School as part of the presentation by 22 March 2020.

fill out the form via the website. https://forms.gle/USrWFgxyFBhqC2Jx9

Submission duration is December 9, 2019 - January 31, 2020 (Until 3.00 PM). The date for payment due is February 3-5, 2020 (Until 3.00 PM). Registration Fee once paid is not refundable or adjustable under any circumstances.

Conference Topics:

1. Humanities and Social Science

2. Education

3. Science and Technology

4. Business Administration


อัตราค่าลงทะเบียน

- ผู้นำเสนอบทความวิจัยระดับนานาชาติ 5,000 บาท (คณาจารย์,นักวิจัย,นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา)

- ผู้นำเสนอบทความวิจัยระดับชาติ 3,500 บาท (คณาจารย์,นักวิจัย,นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา)

ข้าราชการและ/หรือพนักงานมหาวิทยาลัย สามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้และเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการได้โดยไม่ถือเป็นวันลาทั้งนี้เมื่อได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาเรียบร้อยแล้ว (กรณีชำระเงินค่าลงทะเบียนแล้ว บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่คืนเงินให้ในทุกกรณีความจำเป็นเนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน)

หมายเหตุ กรณีคณะผู้เชี่ยวชาญพิจารณาผลงานมีมติไม่ตอบรับ ให้นำเสนอผลงาน สงวนสิทธิ์ไม่คืน ค่าลงทะเบียน เนื่องจากได้ใช้เป็นค่าตอบแทนผู้พิจารณาผลงานแล้ว


Fee

- English presenters (for the International Conference): 5,000 Thai Baht (Lecturers, researchers, graduate students)

- Thai presenters (for the National Conference): 3,500 Thai Baht (Lecturers, researchers, graduate students)

- Government officers will be reimbursed for the registration fees from their origins affiliation. The participation on will not be counted as leave days. (In case that registration fee has been paid, the Graduate School will not resend the fee in all any cases, as the fee will be used for the operation expense.)

Note: If your manuscript pass to the evaluation process then either accepted or rejected, the registration fee is not refundable.