ติดต่อ

ติดต่อสอบถาม:

ที่อยู่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

อีเมล :    grad@ssru.ac.th

เบอร์โทร : (+66)2 1601174-75

โทรสาร : (+66)2 160 1177

แผนการดำเนินกิจกรรมโครงการ

ลำดับ กิจกรรมการปฏิบัติงาน
1 พฤษภาคม 2565- เริ่มประชาสัมพันธ์โครงการ
2 1 มิถุนายน 2565 - 15 กรกฎาคม 2565 - เปิดรับบทความวิจัย
3 1 - 20 มิถุนายน 2565 (Early bird) และ 21 มิถุนายน - 15 กรกฎาคม 2565 ก่อนเวลา 15.00 น.
4 15 สิงหาคม 2565 - ประกาศผลงานที่ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอและแบบตอบรับผลงานที่ได้รับการคัดเลือก
5 31 สิงหาคม 2565 - นำเสนอผลงาน