ติดต่อ

ติดต่อสอบถาม:

ที่อยู่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

อีเมล :    grad@ssru.ac.th

เบอร์โทร : (+66)2 1601174-75

โทรสาร : (+66)2 160 1177

แผนการดำเนินกิจกรรมโครงการ

ลำดับ กิจกรรมการปฏิบัติงาน
1 ตุลาคม 2565 - เริ่มประชาสัมพันธ์โครงการ
2 1 พฤศจิกายน 2565 - 31 มกราคม 2566 - เปิดรับบทความวิจัย
3 1-30 พฤศจิกายน 2565 (Early bird) และ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2566 ก่อนเวลา 15.00 น.
4 15 มีนาคม 2566 - ประกาศผลงานที่ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอและแบบตอบรับผลงานที่ได้รับการคัดเลือก
5 3 เมษายน 2566 - นำเสนอผลงาน