ติดต่อ

ติดต่อสอบถาม:

ที่อยู่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

อีเมล :    grad@ssru.ac.th

เบอร์โทร : (+66)2 1601174-75

โทรสาร : (+66)2 160 1177

แผนการดำเนินกิจกรรมโครงการ

ลำดับ กิจกรรมการปฏิบัติงาน
1 พฤศจิกายน 2566 - เริ่มประชาสัมพันธ์โครงการ
2 1 ธันวาคม 2566 - 31 มกราคม 2567 - เปิดรับบทความวิจัย
3 1 ธันวาคม 2566 - 31 มกราคม 2567 ก่อนเวลา 15.00 น.
4 28 กุมภาพันธ์ 2567 - ประกาศผลงานที่ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอและแบบตอบรับผลงานที่ได้รับการคัดเลือก
5 20 มีนาคม 2567 - นำเสนอผลงาน