ติดต่อ

ติดต่อสอบถาม:

ที่อยู่ : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

อีเมล :    grad.ssru@hotmail.com

เบอร์โทร : (+66)2 1601174-75

โทรสาร : (+66)2 160 1177

แผนการดำเนินกิจกรรมโครงการ

ลำดับ กิจกรรมการปฏิบัติงาน
1 เม.ย. 2561 - เริ่มประชาสัมพันธ์โครงการ
2 1 พ.ค. 2561 - เปิดรับบทความวิจัย/บทความปริทัศน์
3 31 พ.ค. 2561 - วันสิ้นสุดการรับบทความและชำระค่าลงทะเบียน
4 15 มิ.ย. 2561 - ประกาศผลงานที่ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอและแบบตอบรับผลงานที่ได้รับการคัดเลือก
5 29 มิ.ย. 2561 - นำเสนอผลงาน