ติดต่อ

ติดต่อสอบถาม:

ที่อยู่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

อีเมล :    grad@ssru.ac.th

เบอร์โทร : (+66)2 1601174-75

โทรสาร : (+66)2 160 1177

แผนการดำเนินกิจกรรมโครงการ

ลำดับ กิจกรรมการปฏิบัติงาน
1 มิถุนายน 2567 - เริ่มประชาสัมพันธ์โครงการ
2 10 มิถุนายน ถึง 10 กรกฎาคม 2567 - เปิดรับบทความวิจัย
3 10 มิถุนายน ถึง 10 กรกฎาคม 2567 ก่อนเวลา 15.00 น.
4 25 กรกฎาคม 2567 - ประกาศผลงานที่ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอและแบบตอบรับผลงานที่ได้รับการคัดเลือก
5 1 สิงหาคม 2567 - นำเสนอผลงาน
6 15 สิงหาคม 2567 - เผยแพร่ Proceeding