ติดต่อ

ติดต่อสอบถาม:

ที่อยู่ : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

อีเมล :    grad.ssru@hotmail.com

เบอร์โทร : (+66)2 1601174-75

โทรสาร : (+66)2 160 1177

แผนการดำเนินกิจกรรมโครงการ

ลำดับ กิจกรรมการปฏิบัติงาน
1 กันยายน 2561 - เริ่มประชาสัมพันธ์โครงการ
2 1 ต.ค. 2561 - เปิดรับบทความวิจัย/บทความปริทัศน์
3 31 ต.ค. 2561 - วันสิ้นสุดการรับบทความและชำระค่าลงทะเบียน ก่อน 15.00 น.
4 15 พ.ย. 2561 - ประกาศผลงานที่ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอและแบบตอบรับผลงานที่ได้รับการคัดเลือก
5 30 พ.ย. 2561 - นำเสนอผลงาน