ติดต่อ

ติดต่อสอบถาม:

ที่อยู่ : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

อีเมล :    grad@ssru.ac.th

เบอร์โทร : (+66)2 1601174-75

โทรสาร : (+66)2 160 1177

แผนการดำเนินกิจกรรมโครงการ

ลำดับ กิจกรรมการปฏิบัติงาน
1 ธันวาคม 2562 - เริ่มประชาสัมพันธ์โครงการ
2 9 ธันวาคม 2562 ถึง 31 มกราคม 2563 - เปิดรับบทความวิจัย
3 1-5 กุมภาพันธ์ 2563 ชำระค่าลงทะเบียน โดยในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ก่อนเวลา 15.00 น.
4 6 มีนาคม 2563 - ประกาศผลงานที่ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอและแบบตอบรับผลงานที่ได้รับการคัดเลือก
5 27 มีนาคม 2563 - นำเสนอผลงาน