ติดต่อ

ติดต่อสอบถาม:

ที่อยู่ : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

อีเมล :    grad@ssru.ac.th

เบอร์โทร : (+66)2 1601174-75

โทรสาร : (+66)2 160 1177

แผนการดำเนินกิจกรรมโครงการ

ลำดับ กิจกรรมการปฏิบัติงาน
1 มีนาคม 2564 - เริ่มประชาสัมพันธ์โครงการ
2 1 เมษายน - 25 มิถุนายน 2564 - เปิดรับบทความวิจัย
3 1 เมษายน - 14 พฤษภาคม 2564 (Early bird) และ 15 พฤษภาคม - 25 มิถุนายน 2564 ก่อนเวลา 15.00 น.
4 30 กรกฎาคม 2564 - ประกาศผลงานที่ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอและแบบตอบรับผลงานที่ได้รับการคัดเลือก
5 18 สิงหาค 2564 - นำเสนอผลงาน