ติดต่อ

ติดต่อสอบถาม:

ที่อยู่ : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

อีเมล :    grad@ssru.ac.th

เบอร์โทร : (+66)2 1601174-75

โทรสาร : (+66)2 160 1177

12th National & International Conference

คณะผู้จัดงานฯ ขอแจ้งแนวปฏิบัติในการร่วมงานการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 12 ดังนี้

1. ขอให้ทุกท่านเข้าร่วม Google Meet เพื่อร่วมพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ ในช่วยเวลา 8.00-10.15 น. วิธีที่ 1 เข้าผ่านลิงก์ตรง meet.google.com/wei-rjkd-oqg หรือ วิธีที่ 2 เข้าผ่าน Google Meet app (มือถือ/แท็บเล็ต) หรือเว็บ http://meet.google.com (คอมพิวเตอร์/โน๊ตบุ๊ค) กรอก Meeting Pin

2. ลงทะเบียนร่วมงานผ่าน Google Form https://forms.gle/Bmw5qjddG8ijanET9

3. ขอให้ผู้เข้าร่วมงานเปิดกล้องวิดีโอเพื่อแสดงตัวตน

4. เข้าร่วมนำเสนอแยกตามห้องการนำเสนอผ่าน Google Meet จำนวน 8 ห้อง ตามกำหนดการนำเสนอ การนำเสนอแบบ Online Presentation 1) ผู้นำเสนอจะต้องจัดทำงานนำเสนอบทความวิจัยในรูปแบบโปรแกรม PowerPoint 2) ใช้เวลานำเสนอเรื่องละไม่เกิน 10 นาที ตอบข้อซักถามไม่เกิน 5 นาที

5. การแต่งกาย: ชุดทางการสุภาพ ชาย ควรสวมเสื้อคอปก (อาจสวมสูท/เนคไทร่วมได้) หญิง ควรสวมเสื้อสุภาพ เก็บผมให้เรียบร้อย

โดยวันพุธที่ 13 มกราคม 2563 จะมีการซ้อมใหญ่นำเสนอเสมือนจริงขอให้ผู้วิจัยเข้าร่วมตามกำหนดเวลา

ทางผู้จัดจะแจ้งรายละเอียดการนำเสนอ และตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้นำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ได้ที่เมนูดาวน์โหลด และแบบตอบรับที่เมนูหนังสือตอบรับ ในวันที่ 28 ธันวคม 2563:

ผู้วิจัยสามารถ edit บทความภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2563 **หาก Proceeding ผยแพร่แล้วไม่สามารถแก้ไขบทความในทุกกรณี**

ขอความอนุเคราะห์ผู้วิจัยตรวจสอบกลุ่มวิชาให้ถูกต้องก่อนยืนยันการส่งบทความ

เปิดลงทะเบียนและส่งบทความเข้าร่วม ระดับนานาชาติ จำนวน 20 บทความ และระดับชาติ จำนวน 80 บทความ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 13 พฤศจิกายน 2563 (ก่อนเวลา 15.00 น.) หากบทความครบตามเป้าหมายทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ปิดระบบการลงทะเบียน ชำระเงินค่าลงทะเบียน 16-18 พฤศจิกายน 2563 (ก่อนเวลา 15.00 น.)

เล่ม Proceeding online อยู่ในฐานข้อมูล Google Scholar และจะเผยแพร่ในวันจัดงานหรือไม่เกิน 2 สัปดาห์ **หากเผยแพร่แล้วไม่สามารถแก้ไขบทความในทุกกรณี**

หัวข้อการเสนอผลงาน

1. กลุ่มวิชาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2. กลุ่มวิชาด้านการศึกษา

3. กลุ่มวิชาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4. กลุ่มวิชาด้านบริหารธุรกิจ


12th National & International Conference

Submission duration is October 1, - November 13, 2020 (Until 3.00 PM). The date for payment due is November 16-18, 2020 (Until 3.00 PM). Registration Fee once paid is not refundable or adjustable under any circumstances.

Conference Topics:

1. Humanities and Social Science

2. Education

3. Science and Technology

4. Business Administration


อัตราค่าลงทะเบียน

- ผู้นำเสนอบทความวิจัยระดับนานาชาติ 5,000 บาท (คณาจารย์,นักวิจัย,นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา)

- ผู้นำเสนอบทความวิจัยระดับชาติ 3,500 บาท (คณาจารย์,นักวิจัย,นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา)

ข้าราชการและ/หรือพนักงานมหาวิทยาลัย สามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้และเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการได้โดยไม่ถือเป็นวันลาทั้งนี้เมื่อได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาเรียบร้อยแล้ว (กรณีชำระเงินค่าลงทะเบียนแล้ว บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่คืนเงินให้ในทุกกรณีความจำเป็นเนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน)

หมายเหตุ กรณีคณะผู้เชี่ยวชาญพิจารณาผลงานมีมติไม่ตอบรับ ให้นำเสนอผลงาน สงวนสิทธิ์ไม่คืน ค่าลงทะเบียน เนื่องจากได้ใช้เป็นค่าตอบแทนผู้พิจารณาผลงานแล้ว


Fee

- English presenters (for the International Conference): 5,000 Thai Baht (Lecturers, researchers, graduate students)

- Thai presenters (for the National Conference): 3,500 Thai Baht (Lecturers, researchers, graduate students)

- Government officers will be reimbursed for the registration fees from their origins affiliation. The participation on will not be counted as leave days. (In case that registration fee has been paid, the Graduate School will not resend the fee in all any cases, as the fee will be used for the operation expense.)

Note: If your manuscript pass to the evaluation process then either accepted or rejected, the registration fee is not refundable.