ติดต่อ

ติดต่อสอบถาม:

ที่อยู่ : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

อีเมล :    grad@ssru.ac.th

เบอร์โทร : (+66)2 1601174-75

โทรสาร : (+66)2 160 1177

11th International & National Conference

เปิดลงทะเบียนและส่งบทความเข้าร่วม ระดับนานาชาติ จำนวน 20 บทความ และระดับชาติ จำนวน 100 บทความ ระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2562 ถึง 31 มกราคม 2563 (ก่อนเวลา 15.00 น.)

หากบทความครบตามเป้าหมายทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ปิดระบบการลงทะเบียน

ชำระเงินค่าลงทะเบียน 1-5 กุมภาพันธ์ 2563 (ก่อนเวลา 15.00 น.)

เล่ม Proceeding online จะเผยแพร่หลังจัดงาน 2 สัปดาห์ **หากเผยแพร่แล้วไม่สามารถแก้ไขบทความในทุกกรณี**

หัวข้อการเสนอผลงาน

1. กลุ่มวิชาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2. กลุ่มวิชาด้านการศึกษา

3. กลุ่มวิชาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4. กลุ่มวิชาด้านบริหารธุรกิจ


11th International & National Conference

Submission duration is December 9, 2019 - January 31, 2020 (Until 3.00 PM). The date for payment due is February 1-5, 2020 (Until 3.00 PM). Registration Fee once paid is not refundable or adjustable under any circumstances.

Conference Topics:

1. Humanities and Social Science

2. Education

3. Science and Technology

4. Business Administration


อัตราค่าลงทะเบียน

- ผู้นำเสนอบทความวิจัยระดับนานาชาติ 5,000 บาท (คณาจารย์,นักวิจัย,นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา)

- ผู้นำเสนอบทความวิจัยระดับชาติ 3,500 บาท (คณาจารย์,นักวิจัย,นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา)

ข้าราชการและ/หรือพนักงานมหาวิทยาลัย สามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้และเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการได้โดยไม่ถือเป็นวันลาทั้งนี้เมื่อได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาเรียบร้อยแล้ว (กรณีชำระเงินค่าลงทะเบียนแล้ว บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่คืนเงินให้ในทุกกรณีความจำเป็นเนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน)

หมายเหตุ กรณีคณะผู้เชี่ยวชาญพิจารณาผลงานมีมติไม่ตอบรับ ให้นำเสนอผลงาน สงวนสิทธิ์ไม่คืน ค่าลงทะเบียน เนื่องจากได้ใช้เป็นค่าตอบแทนผู้พิจารณาผลงานแล้ว


Fee

- English presenters (for the International Conference): 5,000 Thai Baht (Lecturers, researchers, graduate students)

- Thai presenters (for the National Conference): 3,500 Thai Baht (Lecturers, researchers, graduate students)

- Government officers will be reimbursed for the registration fees from their origins affiliation. The participation on will not be counted as leave days. (In case that registration fee has been paid, the Graduate School will not resend the fee in all any cases, as the fee will be used for the operation expense.)

Note: If your manuscript pass to the evaluation process then either accepted or rejected, the registration fee is not refundable.