ติดต่อ

ติดต่อสอบถาม:

ที่อยู่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

อีเมล :    grad@ssru.ac.th

เบอร์โทร : (+66)2 1601174-75

โทรสาร : (+66)2 160 1177

16th National & International Conference

29/01/2567 ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ปิดรับบทความเนื่องจากมีผู้ส่งบทความและชำระเงินครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว

04/01/2567 ผู้จัดขอปิดรับลงทะเบียนการนำเสนอระดับนานาชาติ เนื่องจากจำนวนบทความครบตามเป้าหมายแล้ว ส่วนผู้นำเสนอที่จะส่งบทความภาษาไทย นำเสนอระดับชาติ สามารถลงทะบียน ส่งบทความ และชำระเงินได้

เปิดลงทะเบียน ส่งบทความ และชำระเงินเข้าร่วม นำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 16 รูปแบบ Online ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2567 (ก่อนเวลา 15.00 น.) ชำระเงินค่าลงทะเบียน 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2567 (ก่อนเวลา 15.00 น.)

และเปิดรับบทความจำนวน 100 บทความ แบ่งเป็นบทความระดับนานาขาติ จำนวน 20 บทความ และบทความระดับชาติ จำนวน 80 บทควม ขอสงวนสิทธิ์ปิดรับบทความหากมีผู้ส่งบทความครบตามที่กำหนดไว้

เล่ม Proceeding online อยู่ในฐานข้อมูล Google Scholar และจะเผยแพร่ในวันจัดงานหรือไม่เกิน 2 สัปดาห์ **หากเผยแพร่แล้วไม่สามารถแก้ไขบทความในทุกกรณี**

หัวข้อการเสนอผลงาน

1. กลุ่มวิชาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2. กลุ่มวิชาด้านการศึกษา

3. กลุ่มวิชาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4. กลุ่มวิชาด้านบริหารธุรกิจ


16th National & International Conference

29/01/2024 Close registration. Because articles have achieved their goal.

04/01/2024 Close registration for international presentations. Because articles have achieved their goal. National presentation section you can register, submit articles and make payments.

16th National & International Conference (online presentation) submission and payment duration is December 1, 2023 - January 31, 2024 (Until 3.00 PM). The date for payment due is December 1, 2023 - January 31, 2024 (Until 3.00 PM). Registration Fee once paid is not refundable or adjustable under any circumstances.

Conference Topics:

1. Humanities and Social Science

2. Education

3. Science and Technology

4. Business Administration


อัตราค่าลงทะเบียน

ส่งบทความพร้อมชำระเงิน 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2567

- ผู้นำเสนอบทความวิจัยระดับนานาชาติ 4,500 บาท

- ผู้นำเสนอบทความวิจัยระดับชาติ 3,000 บาท

ข้าราชการและ/หรือพนักงานมหาวิทยาลัย สามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้และเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการได้โดยไม่ถือเป็นวันลาทั้งนี้เมื่อได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาเรียบร้อยแล้ว (กรณีชำระเงินค่าลงทะเบียนแล้ว บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่คืนเงินให้ในทุกกรณีความจำเป็นเนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน)

หมายเหตุ กรณีคณะผู้เชี่ยวชาญพิจารณาผลงานมีมติไม่ตอบรับ ให้นำเสนอผลงาน สงวนสิทธิ์ไม่คืน ค่าลงทะเบียน เนื่องจากได้ใช้เป็นค่าตอบแทนผู้พิจารณาผลงานแล้ว


Fee

Summit & Payment December 1, 2023 - January 31, 2024

- English presenters (for the International Conference): 4,500 Thai Baht

- Thai presenters (for the National Conference): 3,000 Thai Baht

Government officers will be reimbursed for the registration fees from their origins affiliation. The participation on will not be counted as leave days. (In case that registration fee has been paid, the Graduate School will not resend the fee in all any cases, as the fee will be used for the operation expense.)

Note: If your manuscript pass to the evaluation process then either accepted or rejected, the registration fee is not refundable.