ติดต่อ

ติดต่อสอบถาม:

ที่อยู่ : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

อีเมล :    grad.ssru@hotmail.com

เบอร์โทร : (+66)2 1601174-75

โทรสาร : (+66)2 160 1177

Graduate School Mini-Conference 2018

**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**

Download Proceeding ได้ที่เมนูดาวน์โหลด หรือ http://journalgrad.ssru.ac.th/ เลือก รายงานการประชุม Graduate School Mini-Conference -> current issue

ภาพการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ Graduate School Mini-Conference 2018 ผู้วิจัยสามารถคลิ๊ก Link ตามห้องการนำเสนอดังต่อไปนี้ https://goo.gl/Zn4PPQ

ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้นำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับ ชาติ Graduate School Mini-Conference 2018 ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ได้ที่เมนูดาวน์โหลด

ด้วยในวันที่ 29 มิถุนายน 2561 มหาวิทยาลัยไม่สามารถให้บริการที่จอดรถแก่ผู้เข้าร่วมงานได้ทุกท่าน เนื่องจากสถานที่จำกัด ขอความอนุเคราะห์ผู้นำเสนอเดินทางโดยรถประจำทาง หรือสามารถนำรถมาจอดได้ที่ ซอยวัดราชาธิวาส ตรงข้ามมหาวิทยาลัย (ค่าบำรุงสถานที่วัด 20 บาท)

ส่งบทความวิจัย ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 31 พฤษภาคม 2561 และกำหนดวันสิ้นสุดการรับบทความวิจัย/บทความปริทัศน์และชำระเงินค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 และผู้วิจัยที่ชำระเงินหลังวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าลงทะเบียนในทุกกรณี

หัวข้อการเสนอผลงาน

1. กลุ่มวิชาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2. กลุ่มวิชาด้านการศึกษา

3. กลุ่มวิชาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4. กลุ่มวิชาด้านบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์


Graduate School Mini-Conference 2018

Submission duration is May 1 – 31, 2018. The last date for paper submission and payment due is May 31, 2018. Registration Fee once paid is not refundable or adjustable under any circumstances.

Conference Topics:

1. Humanities and Social Science

2. Education

3. Science and Technology

4. Business Administration and Political Science


อัตราค่าลงทะเบียน

- ผู้นำเสนอบทความวิจัยระดับชาติ 1,700 บาท (คณาจารย์,นักวิจัย,นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา)

ข้าราชการและ/หรือพนักงานมหาวิทยาลัย สามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้และเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการได้โดยไม่ถือเป็นวันลาทั้งนี้เมื่อได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาเรียบร้อยแล้ว (กรณีชำระเงินค่าลงทะเบียนแล้ว บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่คืนเงินให้ในทุกกรณีความจำเป็นเนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน)

หมายเหตุ กรณีคณะผู้เชี่ยวชาญพิจารณาผลงานมีมติไม่ตอบรับ ให้นำเสนอผลงาน สงวนสิทธิ์ไม่คืน ค่าลงทะเบียน เนื่องจากได้ใช้เป็นค่าตอบแทนผู้พิจารณาผลงานแล้ว


Fee

- Thai presenters (for the National Conference): 1,700 Thai Baht (Lecturers, researchers, graduate students)

- Government officers will be reimbursed for the registration fees from their origins affiliation. The participation on will not be counted as leave days. (In case that registration fee has been paid, the Graduate School will not resend the fee in all any cases, as the fee will be used for the operation expense.)

Note: If your manuscript pass to the evaluation process then either accepted or rejected, the registration fee is not refundable.