ติดต่อ

ติดต่อสอบถาม:

ที่อยู่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

อีเมล :    grad@ssru.ac.th

เบอร์โทร : (+66)2 1601174-75

โทรสาร : (+66)2 160 1177

Graduate School Conference 2023

ผู้วิจัยตรวจสอบรายชื่อและหนังสือรอบรับได้ที่เมนูหลัก หัวข้อย่อย ประกาศรายชื่อและหนังสือตอบรับ

ผู้วิจัยสามารถ edit บทความภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2566 เท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับแก้ไขบทความหลังวันที่ 23 สิงหาคม 2566

ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ปิดรับบทความเนื่องจากมีผู้ส่งบทความและชำระเงินครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว

เปิดลงทะเบียน ส่งบทความ และชำระเงินเข้าร่วม นำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 6 รูปแบบ Online ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน ถึง 17 กรกฎาคม 2566 (ก่อนเวลา 15.00 น.) ชำระเงินค่าลงทะเบียน Early bird 1-30 มิถุนายน 2566 (ก่อนเวลา 15.00 น.) และค่าลงทะเบียนอัตราปกติ 1-17 กรกฎาคม 2566 (ก่อนเวลา 15.00 น.)

และเปิดรับบทความจำนวน 80 บทความ ขอสงวนสิทธิ์ปิดรับบทความหากมีผู้ส่งบทความครบตามที่กำหนดไว้

เล่ม Proceeding online อยู่ในฐานข้อมูล Google Scholar และจะเผยแพร่ในวันจัดงานหรือไม่เกิน 2 สัปดาห์ **หากเผยแพร่แล้วไม่สามารถแก้ไขบทความในทุกกรณี**

หัวข้อการเสนอผลงาน

1. กลุ่มวิชาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2. กลุ่มวิชาด้านการศึกษา

3. กลุ่มวิชาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4. กลุ่มวิชาด้านบริหารธุรกิจ


Graduate School Conference 2023

6th National Conference (Graduate School Conference 2023) (online presentation) submission and payment duration is June 1-30, 2023 - July 1-17, 2023 (Until 3.00 PM). The date for payment due is June 1-July 17, 2023 (Until 3.00 PM). Registration Fee once paid is not refundable or adjustable under any circumstances.

Conference Topics:

1. Humanities and Social Science

2. Education

3. Science and Technology

4. Business Administration


อัตราค่าลงทะเบียน

ส่งบทความพร้อมชำระเงิน 1-30 มิถุนายน 2566 (Early bird)

- ผู้นำเสนอบทความวิจัยระดับชาติ 2,500 บาท

ส่งบทความพร้อมชำระเงิน 1-17 กรกฎาคม 2566

- ผู้นำเสนอบทความวิจัยระดับชาติ 3,000 บาท

ข้าราชการและ/หรือพนักงานมหาวิทยาลัย สามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้และเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการได้โดยไม่ถือเป็นวันลาทั้งนี้เมื่อได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาเรียบร้อยแล้ว (กรณีชำระเงินค่าลงทะเบียนแล้ว บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่คืนเงินให้ในทุกกรณีความจำเป็นเนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน)

หมายเหตุ กรณีคณะผู้เชี่ยวชาญพิจารณาผลงานมีมติไม่ตอบรับ ให้นำเสนอผลงาน สงวนสิทธิ์ไม่คืน ค่าลงทะเบียน เนื่องจากได้ใช้เป็นค่าตอบแทนผู้พิจารณาผลงานแล้ว


Fee

Summit & Payment June 1-30, 2023 (Early bird)

- Thai presenters (for the National Conference): 2,500 Thai Baht

Summit & Payment July 1-17, 2023

- Thai presenters (for the National Conference): 3,000 Thai Baht

Government officers will be reimbursed for the registration fees from their origins affiliation. The participation on will not be counted as leave days. (In case that registration fee has been paid, the Graduate School will not resend the fee in all any cases, as the fee will be used for the operation expense.)

Note: If your manuscript pass to the evaluation process then either accepted or rejected, the registration fee is not refundable.